Ёмюрледе да унутулмазлыкъ жигитлик

Сталинград немисли-фашист аскерледен эркин этилгенли 75 жыл толгъанына аталып эмда Ленинградны азатлау сермешледе жоюлгъанланы хурметлерине тюнене Нальчикде солуу паркда «Ёмюрлюк от» мемориалны аллында митинг болгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова, Нальчикни администрациясыны таматасы Арсен Алакаев, министрле,  депутатла, жамауат организацияланы келечилери, школчула, кадет классланы окъуучулары да къатышхандыла.

Сталинград ючюн сермеш Уллу Ата журт урушну тарыхында стратегия магъаналы къазауатладан  бири болгъанды. Совет аскерле шахар ючюн   200 кюнню бла кечени баргъан къазауатда душманны иги сауутланнган, айырмалы 330 мингли аскерин жокъ этгендиле. Бу къазауатха Къабарты-Малкъарны 600 жашы бла къызы  къатышханды. 
Ленинградны блокадасы уа 900 кюнню баргъанды. Алай ачдан, сууукъдан ёлюмге жетген адамла душманнга баш урмагъандыла. Заводлада ишлеп, хорламны жууукълашдырыр ючюн сауутла чыгъаргъандыла, деп билдиргенди  митингни бардыргъан Атталаны Азнор. 
Уллу Ата журт урушну ветеранларыны Нальчик шахар советини башчысы Абдуллаланы Мустафа уа жыйылгъанланы Сталинград ючюн сермешни тарыхы бла къысха шагъырей этгенди. Аны айтханына кёре, КъМР-ден бу къазауатха къатышханладан бюгюнлюкде сау жаланда 6 ветеран  къалгъанды. Аладан экиси Любовь Асташова бла Нина Герасименко уа, митингге келгенлерин билдирип, алагъа баш ургъанын чертгенди.  Ахыргъы хорламгъа Румынияда тюбегенди, ол 2-чи гвардиялы   истребитель авиация дивизияда къуллукъ этгенди. Любовь Асташова уа зенитчик болгъанды. 

Мустафа Камалович бу сермешде эмда ахырда чач-тюк этилген шахарны жангыртханда да совет халкъ уллу жигитлик эмда жигерлик этгенин белгилеп, аны унутургъа жарамагъанын чертгенди. Ол бюгюнлюкде бирле 2 февральда къаллай байрам белгиленнгенин, Сталинград ючюн сермешни магъанасын билмегенлерине да жарсыгъанды. Уллу Ата журт урушну тарыхын терс ангылатыргъа, аны жангыдан жазаргъа кюрешгенлени тохтатыргъа кереклисин  чертип, жыйылгъанланы урушда жоюлгъан жигитлени хурметине бир минут шумсуз турургъа чакъыргъанды.    

Жыйылгъанланы аллында Нина Герасименко да сёлешгенди. Ол совет халкъ ол къанлы урушда хар ким да хорлам ючюн жанын-къанын аямай кюрешгени, адамла  душманны жокъ этериклерине толу ийнаннганлары, къартла, жашла да бирикгенлери ючюн къытханын чертгенди.   Ол шёндюгю тёлю ариу, айныгъан къыралда жашагъанын белгилеп, мамырлыкъ  къаллай багъа бла келтирилгенин унутмазгъа чакъыргъанды. Сёзюню ахырында уа ол Къабарты-Малкъарда сюйюп жашагъанын айтып, власть органлагъа ветеранлагъа кёз-къулакъ болгъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды.
Эсгериу митингде КъМР-ни курортла эм туризм министрини орунбасары Владимир Афаунов да сёлешгенди. Ол  бизни къырал  иги сауутланнган, алчы техникасы болгъан душманны хорлагъанын белгилеп, мамыр жашау ючюн жанларын бергенлени атлары ёмюрлюк боллукъларын белгилегенди. 
КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну кёп функциялы арасыны келечиси Ратмир Каров  а Волгоградда Мамаев курганда Сталинград ючюн сермешге къатышхан жерлешлерибизни хурметине 75 къызыл эмен салыннганын билдиргенди. 
- Бу аллея бизни аскерчилеге этилген хурметни белгисиди. Билемисиз, биз Мамаев курганда болгъанда, волгоградчыла  Къабарты-Малкъарны келечилерини юслеринден аллай ариу сёзле айта эдиле. Аланы жигитликлерини юслеринден таурухла жюрюйдюле, -дегенди ол.
Митинг  Сталинград эм Ленинград ючюн сермешледе жоюлгъанланы хурметлерине гюлле салыу бла бошалгъанды.
 

 

 

Токъланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018