Иш усталыкълагъа юйретиуде ал сатыргъа чыгъаргъа итине

Къабарты-Малкъар «Жаш профессионалла (Ворлдскиллс Россия)» регион чемпионатны бизни республикада экинчи кере бардырыргъа хазырланады. Аны бла байламлы бу кюнледе къурау комитетини жыйылыуу болгъанды.
Тюбешиуню ача, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова сагъынылгъан чемпионат былтыр бизде тийишли даражада озгъанын чертип, анга тутхучлулукъ этген ведомстволаны келечилерине дагъыда бир кере ыразылыгъын билдиргенди. Ол, алгъын жыл проект он компетенцияда (усталыкъда) бардырылгъанын эсгертип, быйыл аланы саны онбешге жетгенин да билдиргенди. Алай бла уа, энди  мастер-класслада, эришиуледе, бирси жумушлада аш этиуню, миллет жыйрыкъ тигиуню эм башха хунерлени жашырынлыкъларын кёрюрге, ачыкъларгъа да боллукъду.
Былтыр ол затлагъа деп бёлюннген майданла жаланда юч эселе, шёндю уа ала да эки кереге асламдыла. Ол санда, сёз ючюн, «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академия да барды. Анда робототехника бла байламлы конкурсла къураллыкъдыла. Медицина жаны бла эришиуле уа «Призвание» эм «Къурулушчу» колледжлени мурдорларында жарашдырыллыкъдыла. Ала уа барысы да жыл сан бла байламлы эки къауумгъа юлешинедиле: оналты жылгъа дери эм  аладан абаданыракъла.
Министр белгилегеннге кёре, быйыл майданла асламыракъ, аны бла бирге уа ала кесибизникиле болгъанлары чемпионатны магъанасына башха кёзден къараргъа, анга бютюн тюшюнюрге онгну чыгъаргъандыла. Анга къатышыргъа сюйгенлени саны да ёсгенди. Аланы жангызлай угъай, къауумуланы биргесине ишлерге талпыннганлары уа  «Жаш профессионаллада» алгъындан эсе асламыракъ жумуш тындырыллыгъыны ышаныды.
Жыйылыуда билим бериу, илму, эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары, къурау комитетни председателини да экинчиси Артур Кажаров да сёлешгенди. Ол ангылатханнга кёре, экинчи чемпионатха  хазырланыу регионда аны биринчиси жетишимли озгъанындан сора окъуна башланнганды. «Жаш профессионалланы» мурдорлу майданы «Къурулушчу» колледжде орналлыгъын да айтханды.
«Жол карта»,  бирси документле да тийишли даражада хазырланнганларын билдирип, ол неда бу компетенцияладан (усталыкъладан) жангы майданла къошулгъанларын ахшы шартха санагъанды. Алай бла уа, сабийлеге, волонтёрлагъа, проектге къатышханланы тюшюндюргенлеге къыйналмай ишлерге амал  чыгъарыгъын эсгертгенди. Жаш адамланы сертификатлары болгъан устала юйретгенлерин, аланы да халкъла аралы даражалы экспетрле окъутханларын да.
«Жаш профессионалла (Ворлдскиллс Россия)» регион координация араны таматасы Заудин Суншев да сагъынылгъан жумушну къурар эм бардырыр ючюн танг кесек ырысхы къоратыллыгъын черте, озгъан жыл бу жаны бла болушлукъ тапдыргъанлагъа ыспас этгенди. Бюгюнлюкде огъарыда сагъынылгъан министерство тёрт миллиондан аслам бёлгенин билдирип, ол ахчагъа тынгылы оборудование алынырыгъын айтханды. 
Ол тийишли даражада болмаса,  усталыкъла да азайыргъа тюшедиле. Нек дегенде конкурсланы кезиуюнде анга къатышханла хазырлагъан проектлерин кёргюзтюр амалла жаланда шёндюгюлю технологияланы болушлугъу бла чыгъадыла.
Чемпионатны бардырыуну информация жаны бла жалчытыуну юсюнден а огъарыда сагъынылгъан араны пресс-службасыны башчысы Артур Коков билдиргенди. Аны кезиуюнде мастер-классла, «тёгерек столла» хазырланырыкъларын, аланы барысына да республикалы СМИ-лени келечилери чакъырыллыкъларын айтханды. 
Дагъыда жангылыкъланы Интернет сайтлада табаргъа боллукъду. Андан сора да, тамата классланы окъуучуларына деп, жаш тёлю  конференция къураллыкъды. Аланы кезиуюнде уа школчула кеслерине усталыкъ сайларгъа, неда бир тюрлю хунерни жашырынлыкъларына тюшюнюрге онг табарыкъдыла.
Жыйылыуну къонагъы – «Жаш профессионалла» союзну регионлу айныууну управлениясыны председателини орунбасары Людмила Иванюк да, бизде былтыр озгъан проектни эсеплерин ахшыгъа санап, анга салгъан къыйыны ючюн Нина Гузеровнагъа сагъынылгъан  союзну Ыразылыкъ къагъытын бергенди. Ол бу къымылдаугъа саулай да 85 субъект, ол санда 124 вуз къатышханын билдиргенди. Битеудуния даражаны алып айтханда уа, аллай жумуш 77 къыралда бардырылады, компетенцияла (усталыкъла) уа битеу да 56 боладыла.
Ол  эсгертгеннге  кёре, Россей бир ненча жылны ичинде чемпионатда  алчылыкъгъа жеталмай тургъанды. Былтыр а къыралыбызны жыйымдыкъ командасы Абу - Дабиде биринчи жерни алгъанды (6-алтын, 4 кюмюш майдал эм профессионал даража ючюн 23 медальон). Айхай да, ол шарт ёхтемлендиргенин чертип, къонакъ республикада бу проектни тийишли оздуруп, 2019 жылда Къазан шахарда бардырыллыкъгъа тюшерге кюреширге чакъыргъанды.
Сагъынылгъан ведомствону профессионал билим бериу бёлюмюню таматасы эм комитетни келечиси Светлана Агирова да бирси регионлада къуралгъанлагъа къатышырча даражагъа чыгъар ючюн кёл салып ишлерге кереклисин чертгенди. Чемпионат, эришиу болгъандан сора да, сынамгъа юйретгенин, усталыкъгъа тюшюндюргенин да ангылатханды.
Ол кюн билдирилгеннге кёре, «Жаш профессионалла (Ворлдскиллс Россия)» бизни республикада 27 февральда ачыллыкъды эм 2 мартха дери бардырыллыкъды.
 

 

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018