Жерлешлерини башламчылыкъларын жаратхандыла, болушурукъларын да айтхандыла

 Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» форумунда къонакъда РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм округну субъектлерини башчылары болгъандыла. Ала «Проектлени ярмаркасында» бирси жыллада конкурслада  хорлагъан эмда  грантлагъа тийишли болгъан ишле бла  шагъырейленнгендиле.  Ызы бла регионладан  делегацияла бла тюбешгендиле.

Ставрополь крайны келечилерин асламысында   жашау журтла бла жалчытыу эм инфраструктураны болуму  жарсытхандыла. Ол санда ёксюз сабийлени жашаргъа къоркъуулу юйледен жангыларына кёчюрюрча иш къалай бардырылгъаныны,  «Городская среда», «Местные инициативы»  программаланы юсюнден да соргъандыла.  Андан сора да,  промышленный эм событийни   туризмлени   айнытыргъа кереклисин сагъыннгандыла. 

Шимал  Осетия-Аланиядан делегатла уа жаш тёлюню арасында конкуренцияны, лидерли  башламчылыкъланы юсюнден айтхандыла. Дагъыда фахмулу жерлешлери  Ата журтларына тартынырча къаллай мадарла этилинириклери да сорулгъанды. 

Дагъыстан  Республиканы Башчысыны бла Правительствосуну  Администрациясыны таматасы Владимир Иванов  аслам проект хазырлап форумда кеслерин тири кёргюзтгенлери ючюн  ыспас этип, республикалы проектлеге да тири къатышыргъа чакъыргъанды. 

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда  толтургъан Казбек Коков  жаш тёлю илму-билим бериу араланы къурауну къыйматлы  проектге санагъанды. Машукчула уа  республиканы таматалары  алагъа кеслерини фахмуларын  ачыкъларгъа, усталыкъларын айнытыргъа болушханлары ючюн  ыразылыкъларын билдиргендиле.

- Жашауда кёп тюрлю зат болады, аны ючюн тюнгюлюрге жарамайды.  Кесигизге ышаныгъыз, таукеллигигизни тас этмегиз, муратыгъызны толтурургъа итинигиз. Жаныгъызда жууукъ-ахлуларыгъыз болгъанына къууаныгъыз. Сиз алыкъынчы жашсыз,  жашауугъуз да алдады,-  дегенди Казбек Валерьевич.     

Ингуш Республиканы  башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Махмуд-Али Калиматов а жерлешлери бла тюбешиуде  эл жерлени айнытыуну, тыш къырал инвестицияланы кёбейтиуню, социал башламчылыкъланы эм  экология проблемаланы тамамлауну  юсюнден сёлешгенди. 

 Чечен Республиканы башчысы Рамзан Кадыров а   школчулагъа усталыкъ сайларгъа болушурча эм чыгъармачылыкъ жаш тёлюню   фестивалин бардырыу бла байламлы проектлени жаратханды.  Аланы бардырыргъа болушуругъун да айтханды.     Къарачай-Черкесни башчысы Темрезланы  Рашид да жерлешлерини проектлерине уллу багъа бичгенди.  

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: