Билим бериуню болуму бир районну юлгюсюнде

Кёп болмай «Чегем муниципал районда билим бериуню болуму эм аны айнытыу» деген кёрмючню чеклеринде КъМР-ни Билим бериу министерствосунда «тёгерек стол» болгъанды. Анга республиканы  Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, районну администрациясыны башчысы Артур Текушев эм башхала къатышхандыла.
Нина Емузова, тюбешиуню ача, кёрмючге мингнге жууукъ адам къатышханын, аланы санындашколланы, колледжлени эм вузланы келечилери да болгъанларын айтханды.«Чегем районну билим бериу системасыны жетишимлерини кёрмючю, бу бёлюмню айнытыу жолларын белгилерге болушханды, игилендириу иш тохтаусуз бардырылыргъа кереклисин да кёргюзтгенди», - дегенди министр.
Жылны ичинде этилген ишлени юслеринден районну тийишли управлениясыны таматасы Жанна Арипшева билдиргенди. Яникойну орта школуну таматасы Къудайланы Айшат, Биринчи Чегемни 1-чи номерли орта школуну таматасы Марита Бекулова да кемчиликлени туура этгендиле, хунерли  сабийле бла тирирек ишлерге кереклисин да белгилегендиле. Тёбен Чегемни орта школуну таматасы Сарбашланы Альберт а узакъ элледе устазла жетмегенлерини проблемасын кётюргенди.
Тюбешиуню ахырында Нина Гузеровна кёрмючню баш борчу бу бёлюмню ишчилери бир бирини сынауу бла шагъырейлениу болгъанын,  ол толтурулгъанын да чертгенди. Бёлюмню айнытыугъа къыйын салгъанлары ючюн Артур Текушевни бла Жанна Арипшеваны эм дыгъыда бир къауум адамны министерствону ыспас къагъытлары бла саугъалагъанды.
Артур Текушев, районнга тийишли эс бургъанлары ючюн министрге ыразылыгъын билдире, келир заманда бу ишге бирси районлада къатышыргъа кереклисин, ол билим бериуню айнытыугъа бютюн бек болушуругъун белгилегенди.
Билим бериу кёрмючге Чегем районну онсегиз школу бла юч сабий сады къатышхандыла. Аны чеклеринде окъуучула устазлары бла бирге жарашдыргъан ишлени: жюнден суратланы, къамишден, халыдан  этилген аберилени, илляуланы эмда кёп башха затланы кёргюзтгендиле.

 

 

Магометланы С.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018