Къармашыуларына - къолайлы белги

Тиширыуланы Нальчик шахар совети быйыл ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны Культура фондну мекямында бардырылгъан жыйылыуунда жамауат биригиуню таматасы Лидия Дигешева отчёт этгенди.  Ол айтханнга кёре, советни битеу ишлери республикада ырахат  жашау къураугъа, юйюрню даражасын кётюрюуге, сабийлени адеп-къылыкъгъа юйретиуге, миллет адет-тёрелени  сакълаугъа, тиширыуланы, сакъатланы, уллайгъанланы, балаланы  социал жаны бла къорууларгъа, экологияны сакълауну, саулукълу жашау бардырыуну ниетлерин жайыугъа бурулуп эдиле.
 Айтханына шагъатха докладчы бир ненча юлгю келтиргенди. Аланы араларында   «Экстремизм – бек уллу къоркъуу. Жаш тёлюню андан эмда радикал ниетледен сакълауну амаллары» деген регионла аралы тюбешиуню, Юйюрню кюню, «Нальчикде 2016 жылны тиширыуу» деген конкурс, Юйюрню, сюймекликни  эмда бир бирге кертичиликни кюню эмда кёп башха  тюбешиуле,жолоучулукъла, къууанчлы ингирле да бийик даражада къуралгъанларын белгилерчады.
-Биз малкъар халкъны закий  поэти Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы  кёп  магъаналы  ишлеге къатышханбыз. Республиканы алгъыннгы башчысы Тимбора Мальбаховну жюзжыллыгъын да белгилегенбиз. Тиширыуланы «Вдохновение» клубларында тюбешиу къурагъанбыз. Сыйгъа тийишли, адепли сабийле ёсдюрген  аналагъа махтау салгъанбыз.
 Жаш тёлюню да бир такъыйкъагъа да унутмагъанбыз, тюрлю-тюрлю даталагъа жоралап конкурсла бардыргъанбыз. Алада хорлагъанлагъа саугъала, сыйлы грамотала да бергенбиз.Битеу тамамлагъан ишлерибизни юслеринден   «Заман», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгъэ псалъэ», «Горянка» газетлени  бетлеринде эмда телевидениени бериулеринде кёрюрге боллукъ эди,-дегенди  тиширыуланы советини председатели.
Бу жамауат биригиу  жылны ичинде  жандауурлукъ ишни да тири бардыргъанды.  Аны таматасы алагъа дайым да болушлукъ этип тургъан спонсорланы атларын да сагъыннганды. Предпринимательле Холаланы Жанна, Улбашланы Руслан, Темиржанланы Владимир бла Нажабат, Римма Эльдарова, Бэла Альтудова, Роза Гетежева, Лёля Дадали, Лидия Азикова, дагъыда башхала не тюрлю башламчылыгъыбызгъа да билеклик этедиле деп, алагъа жюрек  ыразылыгъын билдиргенди.
Быйыл Экологияны жылы болгъаны бла байламлы совет ол жаны бла да кёп магъаналы жумуш тамамлагъанды. Докладыны ахырында Лидия Дигешева келир жылгъа къаллай планлары болгъанларын да туура этгенди.
Андан сора сёлешиуле болгъандыла. Поэт эм журналист  Моттайланы Светлана, филология илмуланы доктору Наталья  Смирнова, Фатимат Гешева, Людмила Машукова советни ишине бийик багъа бичгендиле, келир жыл,аланы оюмларына кёре, не затха артыкъда уллу эс бурургъа керек болгъанын да айтхандыла. Жырчы Таукенланы Галина юйретген  къызчыкъла - Евгения Саенко, Аза Бакова, Эристана Жемухова, Наина Хагурова, Хочулны Эльмира - малкъар, къабарты, орус тилледе жырлап, жыйылыугъа байрам хал бергендиле.

 

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018