Статьи

Хыйлачыланы къапханларына тюшмеуню он жоругъу

Жыл сайын жай солуу жетгенлей, биркюнлюк турист фирмала жайылып башлаучудула - ала, жалгъан амалла бла, алдап, адамланы ахчаларын аладыла, экинчи кюннге уа ол ахча бла бирге жокъ болуп кетедиле. Жангыз да «Турпомощь» ассоциациягъа хар ыйыкъдан 3-5 тарыгъыу келеди.

«Рамазан айда этилген ахшылыкъла къатланып къайтарыллыкъдыла»

Битеу муслийманлагъа багъалы Ораза ай бошалгъанды, Аллах аны къабыл кёрсюн.  Ол кезиуню ичинде кеслерин ашдан бла суудан тыйып, кёзлерин, тиллерин харамдан сакълагъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле, фитир садакъа кимге бериледи эмда байрамгъа къалай тюберге керекди.

Саусузлагъа дарманланы льгота халда тапдырыу не даражадады?

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини жыйылыуунда эм къыйын, къоранчлы да проблемаладан бири тинтилгенди – къыйын саусузланы дарманла бла жалчытыу.

Ана

Ана
Болгъан иш

Атасы бла жашы

Кёп жылла мындан алда Кёнделенден Текуланы Бостан деген киши Кисловодскдан узакъ болмай орналгъан Хасауут элге кёчеди. Аны жаратып, анда юйдегили да болуп, жашап къалады. Аны эки жашы болады. Кичисини аты Сейитди. Бу хапарыбыз аны эм жашы Далхатны юсюнденди.

Тёгерекге жылыу, игилик жая

Алгъын заманлада малкъар халкъ сыйлы къартлары бла бай эди, деучюдюле. Кертимиди ол? Таматаланы ауузларындан эшитгенибизге, алимлени санауларына кёре, таулуланы асламы узакъ ёмюр сюрюп болгъандыла. Алай кёп жашагъан дегенинг кимни этилген ишлери, кимни жыллары бла саналады.

«Алтын къол» чемерлени сакълайды

Былтыр къарачай-малкъар халкъны къол усталарыны «Алтын къол» деген сейирлик фестивальлары бизни республикада биринчи кере бардырылгъан эди. Аны «Къайсыннга жюз атлам» проектни таматасы Тетууланы Хадис бир акъыллылары бла бирге къурагъан эди. Ала аны быйыл да бардырыргъа хазырланадыла. Анда не жангылыкъла боллукъларыны юсюнденди бизни ушагъыбыз.

Тинтирге эмда болушургъа

КъМР-ни Жамауат палатасыны Граждан обществону айнытыу, миллетле эм динле аралы байламлыкъла жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда республиканы толтуруучу власть органларында къуралгъан жамауат советлени ишлери тинтилгенди, аланы араларында конкурс бардырыуну юсюнден айтылгъанды.

Саусузланы умутларын алдамагъанды

Чынтты доктор саусузгъа жараргъа, болушургъа, ол къолумдан келликди деп кесине да иги базыныргъа керекди. Наршауланы Абдулкеримни жашы Хажимуса ма аллай болгъанды. Ол, жарсыугъа, он жыл мындан алгъа дуниясын алышханды.

Байлыкъны угъай, акъылны сайлагъанды

Байлыкъны угъай, акъылны сайлагъанды
Жомакъ
Эртте заманда бу тийреледе Чохана деген хан жашап болгъанды. Аны тоханасындан узакъ болмай къыралны баш олийи къала ишлетгенди. Ол хан бла келишиулю жашагъандыла, оюмлу оноулары бла ата журтларын кючлю этгендиле. Аланы ахшы ишлери тауда, ёзенде да иги бла айтылгъанды, байлыкъларыны юсюнден жырла тагъылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи