Статьи

Архив документле нени ачыкълайдыла

Дуния башында бек къанлы эм кюйсюз Уллу Ата журт урушну тарыхы толусунлай тинтилгенди, аны жашырынлыкълары барысы да ачыкъ болгъандыла деп шарт айтырча тюйюлдю. Сёз ючюн, бир-бир тарыхчыла къазауатны кезиуюнде батырлыкълары, кишиликлери ючюн СССР-ни Жигити деген атха жыйырмагъа жууукъ таулу аскерчи тийишли кёрюлгенди, алай халкъ кёчюрюлгени ючюн саугъала берилмей къалгъандыла, деп жазадыла.

Элбрусда урушну ветеранларына солургъа, саулукъларын кючлендирирге да аламат онгла къуралгъандыла

КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну оноуу бла 2015 жылда Минги тауну тийресинде Уллу Ата журт урушну ветеранларына деп энчи пансионат ачылгъан эди –«Приэльбрусье». Анда къыркъдан аслам адам солурча, саулукъларын кючлендирирча онгла къуралгъандыла. Былтыр ветеранланы бир къаууму анда бир ненча кюн туруп къайтханды.

Ана тилибизге сюймеклик туудурурча

Бир ненча жыл мындан алгъа шахар департаментни малкъар тилден бла литературадан методика арасыны таматасы Бечелланы Сакинат школчуланы араларында ана тилден бла литературадан «Жаша, жашна, Малкъарым!» деген конкурс бардырыргъа керекди деп, аллай оюмун туура этген эди. Анга школланы директорлары, устазлары да ыразылыкъларын билдиредиле. Алай бла эришиу тёреге айланады.

«Мени ариу чакъгъан гюлле, чууакъ кёк да илхамландырадыла»

Халкъыбызда фахмулары болуп, алай аланы ол онгларын бирсиле билмей тургъанларыбыз кёпдюле. Редакцияны бюгюннгю къонагъы да, баям, аладанды. Придорожный посёлкада жашагъан Бачиланы (Хабланы) Мариямны назму жазаргъа, тюзюрек айтсагъ а, жыр тагъаргъа хунери барды. Тиширыуну ол талпыныууну, чыгъармачылыкъгъа, жашаугъа кёз къарамыны юсюнден ушакъ этгенбиз.

Бирге къууаннгандыла, жырлагъандыла, тепсегендиле

3 майда КъЧР-де Къарачай халкъны жангырыууну кюню къууанчлы халда белгиленнгенди. Аны аллында юч-тёрт кюнню ичинде жауунла жаууп, кёз ачдырмай тургъан эдиле, озгъан геуюрге кюн а, кёк ачылып, хар зат да ариу кёрюне эди.

Тарыхыбызны къайгъырыулу сакълауурлары

Нальчикде Миллет музейни залларында учрежденияны 95-жыллыгъына аталгъан кёрмюч ачылгъанды. Аны директору Феликс Наков билдиргеннге кёре, быйылны кезиуюнде аланы бир ненчасын къураргъа белгиленеди. Бу уа биринчисиди, 16 майгъа дери бардырыллыкъды.

Жаш тёлюню ата журтну эм иги кинолары бла шагъырей этерикдиле

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда аслам эс Россейли кинону жылын бардырыуну юсюнден программа къалай толтурулгъанын тинтиуге берилгенди.

Батыр лётчигибиз душмандан артха турмагъанды

Лётчик жашыбыз Малкъондуланы Хашимни къадарыны юсюнден, редакциягъа келип, аны туугъан къарындашы Харун айтханды. Ахыр кере ол аны 1940 жылда Львов шахардан бери къысха отпускун ётдюрюрге келгенинде кёрген эди. Ёлгенини юсюнден республикагъа биринчи извещение аны юсюнден келгенди. Хашим 21 жылында, Латвияны къоруулай, жан бергенди - душман огъу аны тюз да жюрегине тийген эди.

Быйыл солургъа онг табарыкъ сабийлени саны танг ёсерикди

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау  министерствосунда Сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы жай каникуллада солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу жаны бла республикалы комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды.

Бийик технологиялы медицинаны болушлугъу бла орталыкъ жашау ёмюрню кёбейтирге таукелдиле

Бу кюнледе Республикалы клиника больницада КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини жыйылыуу болгъанды. Анда республиканы халкъын бийик технологиялы медицина болушлукъ бла жалчытыуну онгларына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи