Спорт

Эришиуледе – хорламлы, жашауда – юлгюлю жаш тёлюбюз

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирирге сюебиз.

Таулагъа ёрлерге юйреннгендиле

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

«Жашауум устазлыкъгъа тюшюрюп келтирип къойгъанды

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди. Атасы Малик, жаннетли болсун, кёп жылланы школгъа директорлукъ этип, бет жарыкълы ишлеп тургъанды. Анасы Любовь а кёп сабийни орус тилни бла адабиятны сейир дунияларына тюшюндюргенди. Бусагъат заманда аланы элде ариу сёз бла эсгередиле.

Спортда жетишимле саулукъну кючлендириуден башланадыла

Тырныауузда, саулай Элбрус районда да физкультурагъа не заманда да уллу эс бёлюннгенди. Шахарда «Геолог» эм «Бахсан» спорт комплексле ачылгъанлы уа жарау этерге сюйген сабийлени, абаданланы да саны бютюн кёп болгъанды. Ала спорт заллагъа къарыу алыр, саулукъларын кючлер муратда келгендиле. Алай аланы асламысы эришиулеге къатышыргъа, жетишимли болургъа итиннгенледиле.

Бюгюнлюкде Тырныауузда олимпиада резервли эки спорт школ ишлейди, районну эллеринде аланы бёлюмлери ачылгъандыла. Жараулагъа жюрюгенлени саны 1800-ге жетеди.

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей турнир

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине битеуроссей турнир тёрели халда жыл сайын къуралады. Быйыл ол онжетинчи кере бардырылады. 

Эм кючлю спортчуланы бирикдирликди

Россейде спортну жай тюрлюлеринден спартакиада башланнганды, ол 10 августдан 2 октябрьге  дери бардырыллыкъды. 

Россейни биринчилигинде тутушурукъдула

  Грозныйде дзюдодан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну регионларындан 18 жыллары толмагъан 600 жаш бла къыз къатышхандыла.

Аланы бийик таула бирикдиредиле

Минги тауда альпинизм айнып башлагъанлы иги кесек заман ётгенди. 

Элледе спортну айнытыугъа – субсидия

Республиканы эллеринде эм гитче шахарларында мектепледе физкультура эм спорт бла кюреширча тынгылы онгла къураргъа субсидия берилгенди.

Спортчуларыбыз – алчыланы къауумунда

Бу кюнледе Чебоксарыде женгил атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды, анда эки жерлешибиз жетишимли болгъандыла

Страницы

Подписка на RSS - Спорт