Право

Хыйлачыланы ауларына энтта да биреу тюшгенди

МВД-ны Нальчик шахар округда Управлениясына 11 августда бу жерли 35-жыллыкъ жаш келип, заявление жазгъанды. Ол билдиргеннге кёре, анга ким эсе да сёлешип, кесин банкны ишчисиме, ахчангы «къоркъуусуз счётха» кёчюрюрге керекди дегенди. Жаш а, анга ийнанып, 1814000 сомун ол айтхан счётха кёчюргенди.

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

Кёп сабийли юйюрлеге тийишли пособияла

Баладан ауурлулукълары болгъан аналагъа бла ата-аналагъа ахча себепликни асламысы Социал страхованияны фондну (ФСС) юсю бла этиледи. Аны ишчилери эм кёп тюбеген соруулагъа жууапла бередиле.

Ахчагъыз хыйлачылагъа тюшмезча

Жыл сайын аманчыкъчыла, хыйла схемаланы хайырлана, адамланы банк карталарындан миллиарддан аслам сомну урлайдыла. Ара банк аланы жолларын кесиу амалланы дайым излейди, гудучулагъа алданмазча эсгертиуле этеди. Алай экспертлени оюмларына кёре уа, быллай болумла азаймайдыла.

Тинтиуле бардырыладыла

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясы мурдарлыкъ этгенине ишекликде изленнген Альберт Мамбетовну ёлюгю табылгъаны бла байламлы тинтиуле бардырадыла. Эр киши «Республикалы психо-неврология интернат» къырал учрежденияны оноучусун бла аны къалауурларыны таматасын ёлтюргенине ишекликде изленнгенди. 

Эссизлик бла хайырланып, ахча къоллу болгъанды

Банк картадан ахчаны урлагъан жууапха тартылгъанды. Элбрус районну прокуроруну болушлукъчусу Малкъондуланы Мурат инсаннга ачылгъан терслеу  ишни къабыл кёргенди.

«Ала ишлерин жюреклери бла сюйген, тюзлюкню неден да бийикде тутхан профессионалла эдиле»

КъМР-ни прокуратурасы къуралгъанлы 100 жыл толгъанды. 1922 жылда 25 июльда РСФСР-ни коммунист партиясыны областьда комитетини оноуу бла КъМАО-да   прокуратура къуралгъанды. Бу байрам бла надзор ведомствода ишлегенлени бла аны ветеранларын Николай Хабаров алгъышлагъанды:

Юйюр къурардан алгъа келишим жарашдырыргъа керекмиди?

Юйюр къурау бла байламлыкъланы къаууму Юйюр кодексни чегинде ЗАГС-ны органлары бегитедиле. Анда эр бла бийчени бир бирлерини алларында эркинликлери эм жууаплылыкълары толу ангылатылынады. Россейде юйюр къураргъа 18 жыллары толмагъанлагъа (энчи болум бла байламлы 16-жыллыкълагъа жарайды), жангызда эр кишилени неда тиширыуланы араларында, къаршы жууукълагъа, психикалары ауругъанлагъа эркин этилмейди. 

Ангылатыу иш хайырлы болгъанды

КъМР-де Ич ишле министерствону коллегиясыны жыйылыуунда жылны биринчи жарымында тамамланнган жумушланы эсеплери чыгъарылгъандыла эмда келир кезиуге  борчла салыннгандыла.   Ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов, аны ача, толтурулгъан жумушланы хайырындан республикада тынчлыкъ сакъланнганын белгилегенди.

Аманлыкъчыланы къапханларына тюшмез ючюн

Аманлыкъчыла адамланы ахчаларын урлауну жангы амалларын тохтаусуз къурайдыла, деп билдиредиле banki.ru сайтда.

Энди ала Россейни Банкындан сёлешгенча этип, адамгъа аны аты бла тыш къыраллы кредит учрежденияда счёт ачылгъанын айтадыла эм анда тургъан ахча ючюн комиссияны тёлеригин тилейдиле. Къыралны ара банкындан ангылатханларыча, алай сёлешгенлеге неда аллай билдириулери бла письмолагъа жууап бермезге, бютюнда уа ахчаны ётдюрмезге, парольланы айтмазгъа керекди. 

Страницы

Подписка на RSS - Право