Политика

Сатыу-алыуну кенгертиу – импортну алышындырыуну амалларындан бири

КъМР-ни Башчысында Экспорт советни бу кюнледе болгъан жыйылыуунда  аны ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Анда белгиленнгенича, республикабыз 66 къырал бла сатыу-алыу  байламлыкъла жюрютеди, аны бла бирге экспорт жаны бла жумушланы 32 къырал бла бардырады. Къабарты-Малкъардан экспортну 83 проценти чакълы бири СНГ-ни къыралларына барады. Тышына асламысында аш-азыкъ товарла, темир эмда андан этилген затла, машинала ишлеуге керекли продукция, химия промышленностьну продукциясы, агъач жибериледиле.

Жигит аскерчи жашыбыз бла ёхтемленебиз

Россейни Къорууланыу министерствосу бизни жерлешибизни жигитлигини юсюнден билдиреди.

«Бизни Ата журтубузгъа сюймеклик, адамлагъа къайгъырыулукъ бирикдиредиле»

«Единая Россия» бла «Донецк Республика» къымылдау бирге ишлерге келишгендиле. Ол жаны бла документге  къол  партияны генеральный советини секретары  Андрей Турчак бла ДНР-ни башчысы Денис Пушилин салгъандыла. Аны юсюнден бизге партияны регион бёлюмюню пресс-службасындан бидиргендиле.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков шахар эм район администрацияланы башчылары бла тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыуда 2022 жылда миллет проектлени, федерал эм республикалы программаланы бардырыу соруула сюзюлгендиле.

Республикада къыйматлы билим бериу арала къураладыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков республикада «Точка роста» араланы ызы къуралгъанын айтханды, ала муниципал школ билим бериуню магъаналы эм изленнген кесеги болуп барадыла. 

Тиширыуланы башламчылыкъларына себеплик этилликди

«Единая Россия» партия Россейде эм Донбассда тиширыулагъа себеплик жаны бла комитет къурагъанды. Аны ишине партияны баш советини таматасыны орунбасары Дарья   Лантратова жууаплыды.

Къабарты-Малкъарда сабийлени эм жаш тёлю къымылдауну регион бёлюмю къураллыкъды

Озгъан ыйыкъда РФ-ни Президенти Владимир Путин Россейде сабийлени эм жаш тёлю къымылдауну юсюнден федерал законнга къол салгъанды. 20 июльда Артекде сабийлени эм жаш тёлю къымылдауну официал халда кёргюзтгендиле, къырал башчыбыз аны къарау советине оноу этерикди.

 

Бегими

Жер участкаланы бир категориядан башхасына кёчюрюуню юсюнден

Аскерчилени алгъышлагъандыла, къырал саугъала бергендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладныйде орналгъан 31681 аскер частьны энчи борчланы толтургъан энчи бригадасы къуралгъанлы 10 жыл толгъанына жораланнган къууанчлы жыйылыугъа къатышханды. Казбек Коков бла частьны командири Сергей Подгурский энчи составны алгъышлагъандыла, аскерчилеге бийик къырал саугъала бергендиле, аланы бериуню юсюнден Указгъа Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин къол салгъанды.

Динлени араларында къыйматлы байламлыкъланы амаллары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округда болгъанында, Къабарты-Малкъарны православный килисаларыны благочинныйи протоиерей Валентин  Бобылев бла тюбешгенди, деп билдириледи КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Политика