Жамауат

Хатасы хайырын унутдургъан битим

Эки жюз жыл мындан алгъа кендирден бла гетенден жарашдырылгъан товарла Россейге тюз шёндюгю нефть неда газча аллай магъананы тутхандыла. Британияны тенгиз флотуну бу затлагъа излемини кёп къалмай барын да бизни къырал жалчытып тургъанды. Совет Союзда колхозланы да кендир бек байыкъдыра эди. Алай 1961 жылда СССР ООН-ну наркотиклери 0,2 процентден артыкъ болгъан битимлени эмда кендирни кесин да ёсдюрюуге чек салгъан конвенциясына къошулады. Андан сора быллай сабанланы саны таркъайып башлайды.

Гитчеге эм уллугъа да хайырлы амал

 Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

Телефоннга тирелген водитель эсиргенден эсе къоркъуулуду

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла. Алай кесигиз сагъыш этигиз: бу заманны ичинде, 60 километр къызыулукъ бла баргъан машина 16,5 метр ётеди!  Битеудуния саулукъ сакълау организацияда (ВОЗ) айтханларына кёре, руль артында телефон бла сёлешип баргъан адамгъа авариягъа тюшер къоркъуу тёрт кереге кёбейеди.

Дуния башында бек бай жаныуарла

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да ыразы эди. Аны бир халал италиялы юйюр кесине алгъанда уа, къууанчыны чеги жокъ эди.

Республиканы налмасы – Гийбаш кёл

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

Аны баш ышанлары – жууаплылыкъ бла къайгъырыулукъ

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды. 

Тынгылылыкъны бла хунерликни байлашдыра

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп. 

Мал Тейриси – адам

Халкъыбыз жаратылгъанлы бери малчылыкъ, жерчилик бла кюреше келеди. Малчылыкъгъа уа аслам эс бурулгъанды, жашагъан жери анга иги келишгени себепли.
Адамларыбыз буруннгудан бери малны этин, жюнюн, терисин, мюйюзюн, къышмыларын окъуна жаратханды. Этинден ненча тюрлю ашарыкъ этгендиле, ол санда битеу дуниягъа айтылгъан шишлик, жаубауур, уча, сохта, жёрме.

«Юй жюрегинги, кёзлеринги да къууандырыргъа керекди»

Кючмезланы Арсен жашау  журтланы  проектлери  бла он жылдан артыкъ кюрешеди, аланы конструкцияларын тергейди, архитектура  сыфатларын да жарашдырады. Жашау журтну тыш ариулугъу, мурдоруну, къабыргъаларыны кючлюлюгю, жер участкагъа ол къалай келишгени – аланы барын да этерге аны къолундан келеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Миллетибизни этден ашарыкълары

Малкъарлылада бла къарачайлылада этден эмда андан жарашдырылгъан ашла баш жерледен бирин аладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат