Элни ичинде жол жангыртылады

«Прохладный - Эльхотово» жолну Терк районда Дейское элни ичи бла баргъан кесегинде тынгылы жангыртыу ишле барадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.

Саулай айтханда битеуда 5,2 километрлик участкада мадар этилликди. Жол къурулушчула эски асфальтны къырып кетергендиле, мурдорун жангыдан къурагъандыла, энди уа эки къатлы асфальт жая турадыла.

Объектде ишледе он самосвал, эки автогрейдер, юч каток эмда суу тёкген бир машина хайырланыладыла. Участканы прорабы Исмагил Мамухов айтханнга кёре, ызы бла анда светофорла, белгиле да орнатыллыкъдыла. Пассажир транспорт тохтарча эки павильон ишленирикди. Жаяу жюрюгенлени къоркъуусузлукъларын жалчытыр мадарла да этилликдиле.

Ишле бары да графикден алгъа бардырылгъанлары себепли объект быйыл кюзден кеч къалмай битерикди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: