Къырал программаны хайыры бла

Майский шахарда сууланы тазалаучу объектлени къурулушу барады. Бу иш «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны хайырындан башланнганды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Шёндю специалистле сууну биология жаны бла тазалаучу мекямны мурдорун къурау бла кюрешедиле. Анга деп жерде мурдор къазып, тюбюн тюзетгендиле. Ызы бла арматура салып, юсюне къалын бетон къуюп, фундамент этерикдиле.

Къурулушчуланы энтта да бир къаууму уа арлакъда энтта да бир объектни тюбюн хазырлап башлагъандыла. Айтханларыча, битеу ишле да къаты контрольдадыла.

Бизни корр.
Поделиться: