Шёндюгю миллиардерлени сюйген кийимлери – водолазкала бла футболкала

Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла. Ол ИКЕА-ны таматасыды, жер башында эм къолайлы адамладан бириди. Алай болгъанлыкъгъа, Ингвар самолётда эконом класс бла учады, эски «Вольвода» айланады, кийимлени тюкенледе учуз багъала бла сатылгъанларында алады, сора кесини къызгъанчлыгъы бла да белгилиди.

XXI ёмюрню ал жылларында Запад къыраллада модагъа «нормкор» стиль артыкъ да жайылгъан эди. Ол эки ингилиз сёзден къуралады: «normal» (хар кюннгю, юйреннген) эм «hardcore» (бек билиннген). Аны тюрсюнлю журналланы бир жанына атып, къайда да кийимден эсе акъыл игиди дегенле сайлагъандыла.

«Форбсну» тизмеси уа аллай уялчакъ чирик байладан толудан-толу бола барады. Алай бла алагъа жууугъуракъдан бир къарайыкъ.

Стив Джобс. Айфонну жарашдыргъан акъылман адам ахыр кюнлерине дери 60 долларгъа джинсаланы, къара водолазкаланы бла кроссовкаланы жюрютгенди. Алай ол кийине билмейди деп, бир инсан да айталмагъанды. Ол угъай, аны бек сюйдюмлюге да санагъандыла. Стив кимни да кесине тынгылата да билгенди.

Элизабет Холмс. Ол да къара водолазкаланы сюйгенледен бириди. Медицина анализлени бериуню жангы амалын тапхан врач къыз (анга жангыз да 31 жыл толгъанды) бу ишини юсю бла 9 миллиардха файдаланнганды. Алай ахчасын тюкенледе жояргъа ашыкъмагъанды. Анда-мында водолазкасын акъ кёлек бла къара пиджакга алышындырыучуду ансы. Биринчиден, ол бу кийимлени кёлю бла жаратхан этеди, экинчиден а, аны бла жанындан сюйген Стив Джобсха хурмет этгенин, аны унутмагъанын билдиреди. Стивни биографиясы къызны кабинетинде къабыргъада тагъылыпды.

Марк Цукерберг. Жаш тёлюню эм айтхылыкъ келечилеринденди, Facebook-ну авторуду. «Босяцкий» стильни бек сюйгенледенди. Кийимледен болгъан анда быладыла - Adidaz шлёпанцыле, жыйырма бирча кюл бетли ёрге жан бла талай кёк джинса кёнчек. Аланы ол жангыз да бир кере алышындыргъанды – Присцилла Чен бла тоюнда. Къууанчлары да миллиардерге тийишлисича ётмегенди – юйлерини арбазларында жюзге жууукъ тенглери сушиле ашап чачылгъан эдиле.

Сергей Брин. Бу да жаш тёлю стильни сайлагъанладанды. Алим, Интернетде Google излеу сиситеманы къурагъан 42-жыллыкъ киши капюшонлары бла кенгурушка-куртка, майкала бла тамашалы формалы резин чурукъла бла айланады. 2015 жылда «Форбс» аны дунияны эм бай адамларыны араларында жыйырманчы жерге салгъанды.

Билл Гейтс. Миллионларындан сора да, эрттегили сайлаууна кертичилиги бла белгилиди. 1980 жылдан бери ол жангыз да джинса кёнчекле, кёлек эм башы V харфча ачылгъан ёрге жанда кёрюнеди. Аны тюрсюнлерин алышдырыучуду ансы: кёк, къызгъылдым неда жашил.

 Кийимлери къайсы фирмадан болгъанларын да ангылагъан къыйынды, алай билген адамла багъалыларындан тюйюлдюле, дейдиле. Интервьюларындан биринде Билл сагъатлары 10 доллар тургъанларын сагъыннган эди. Алай юйюнде уа бийик технологиялы гаджетле бла уллу библиотека бардыла.

Былайда Евгений Касперскийни – «Касперский лабораториясыны» генеральный директорун да унутуп иймейик. Аны журналистле бла ушагъында: «Мени компаниям, Москвада фатарым бла BMW машинам бардыла. Аладан сора жугъум жокъду», - дегени жамауатда терк жайылгъан эди. Касперский тау лыжаланы бек сюеди, баям, анга кёп ахчаны да жояды. Жюрютген а учуз сагъатланы бла белгисиз маркалы кийимлени этеди.

 

Басмагъа Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: