Маданият

Къабарты-Малкъарны аш этиучюлери – экинчи жерде

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

Театрны тарыхындан

Театр жашауну кюзгюсюдю, халкъны культура эм ниет жетишимин, сезимин, эстетика байлыгъын кёргюзтген шартды. 

Урушда – батыр, мамыр жашауда – халкъ ийнагъы

Зылгычыла Кучукланы Шабазны бла Тетууланы Хаджатны юйюрлеринде юч жаш  бла бир къыз болгъанды: Наний, Чопай, Магомет, Фатимат. Ата-ана сабийлерин таулуну къылыкъ хунерине, иш эсебине юйретгендиле, ала окъуулу болурларын сюйгендиле. 

Сагъышладан толгъан узун кечеле

Таулан эртте жаш заманында башы жастыкъгъа жетгенлей татлы жукъугъа бёленип  къалыучусу эсине тюшюп кючсюндю. 

Тукъумдан, ата-анадан келген хунер

Дунияда хар адамны жюреги сюйген, жаны кибик кёрген заты болмай къалмайды.

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. 

Малкъар театрны биринчи директору

Акъайланы Хажи-Мырзаны жашы Къасым, театр искусствону юсю бла Москвада ГИТИС-де административ бёлюмде окъуп, бийик билим алгъан биринчи таулу жаш, 1910 жылда Булунгуда туугъанды.

Таза жюреги, керти фахмусу бла игиликге къуллукъ этгенди

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Токумаланы Жагъафар дуниясын алышдыргъанлы быйыл он жыл толлукъду. Ол малкъар адабиятда энчи, белгили ыз къойгъан жазыучуланы санында эди. 1985 жылда Токума улугъа республиканы литературасыны айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн КъМР-ни Баш Советини Президиумуну Сыйлы грамотасы берилгенди. Ол Къабарты-Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду. 

 

Наратла таласында, тамашалыкъ табийгъатда

Огъары Бахсанда башланнган Адыр-суу аууз жангыз Минги тауда угъай, саулай Шимал Кавказда да эм ариу жерледен бириди. Аны себепли туристлени, къаячыланы да бери сюйюп келгенлери сейир тюйюлдю. Бийик таулагъа чыгъардан алгъа, ала бир кесек солуу алырча, хауагъа юйренирча, озгъан ёмюрню 30-чу жылларында мында 2380 метр бийикликде, наратла таласында, туристлеге деп объект ишлегендиле. Жолоучулукъланы сюйгенлени къаууму Москваны Менделеев атлы химия-технология институтуну преподавательлери эм студентлери бла бирге Уллу-Тауну тюбюнде биринчи чатыр шахарчыкъны орнатхандыла.

Ана тилибизде – биринчи суратлау фильм

Тюнене къарачай-малкъар тилде салыннган «Мариям» деген суратлау фильмни премьерасы болгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият