Тарых

Алгъын тёлюден ахшы юлгю алып жашайдыла

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

Антларына кертичилей къалгъан врачла

Орус аскер врачла бла тау халкъланы саусузлагъа багъыучу усталары орус-кавказ урушну жылларында, саусузла, жаралыла къайсы миллетден болсала да, алагъа, миллет айырмай, багъып тургъандыла. Аны юсюнден китаплада кёп юлгю келтириледи. Бу материал да медицина жаны бла китапланы автору Александр Масловну энчи тарых магъаналы тинтиу ишлерине кёре къуралгъанды.

Гыпы айранны ким жарашдыргъанды?

Къарачайлыла бла малкъарлыла сютден кёп тюрлю ашла этгендиле. Сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан аладан бирини –айранны, тюзюрек айтханда уа, гыпы айранны ким этгенини, шёндюледе аны сау дунияда не ат бла билгенлерини юсюнден хапарлагъанды бизге.

Малкъар элле тансыкъ болуп сакълагъан академик

Букъдурмай кёргюзтедиле…

«Бизни таулу элледе энди иги таныйдыла, хар юйде да къууанып сакълайдыла, жашагъан жерлерин, юй кереклени, жамычыланы къалай тикгенлерин букъдурмай кёргюзтедиле, миллет тепсеулеге юйретедиле…»

Ата журтубузну чеклерин «Къабарты-Малкъар» да къоруулайды

Июльну ахыргъы ыйых кюнюнде Россейде Аскер-тенгиз флотда къуллукъ этгенле кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле.

Уста мараучу

Уллу Ата журт урушну солдатлары

Аланы жигитликлери махтаулу тизмеге киргендиле

Кавказ ючюн къазауат башланнганлы – 80 жыл 

Мындан сексен жыл алгъа 25 июльда Кавказ ючюн къазауат башланнган эди. Ол уллу Ата журт урушну бек магъаналы эмда уллу стратегиялы кезиулеринден бири болгъанды. Аны эсге алып, 2020 жылны июль айында РФ-ни Президентини Указы бла  Россейни аскер махтаулугъуну энтта да бир кюню тохташдырылгъанды – 1943 жылда Кавказ ючюн сермешлени кезиуюнде совет аскерле немис-фашист аскерлени ууатхан кюн.

Бызынгы эмда бызынгылыла

КъМР-ни  100-жыллыгъына

Бызынгы бусагъатда аты иги бла айтылгъан, айный баргъан  узакъ тау элледен бириди.  Анда  хар юйде газ, суу, электрокюч да  бардыла. Битеу ол затлагъа  къууана, эллиле ишлейдиле, окъуйдула, юйюрлю боладыла, сабийле ёсдюредиле, бийик  билим  аладыла, юйретиу эмда мюлк  ишледе да башха элледе жашагъанладан  алгъа бармай эселе, артха  къалмайдыла.

Халкъны сейирлерин сакълагъандыла

КъМР-ни илмусуну  сыйлы къуллукъчусу Гуманитар тинтиулени Къабарты-Малкъар институтуну директору Касболат Дзамиховну бизге айтханына кёре, XVI ёмюрде Кавказда  ич политика тынч болмагъанды. Бийлени араларында бирлик жокъ эди, ала кеслерини сейирлерин сакълай, бир бирлери бла уруш этип тургъандыла. Бу болум бла уа регионну къолгъа этерге умутларын юзмеген тыш къыралла хайырланмай къоймагъандыла, ала регионда аскер къажаулукъну кючлегендиле.

Элбрусха табийгъат газ келген кюн

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу суратла  2001 жылда  Элбрус районну Элбрус элинде  алыннгандыла. Андан бери жыйырма бла бир жыл озгъанды. Узакъ тау элде жашагъанла ол къууанчлы кюнлерин бюгюн да унутмайдыла. Ол кюн элге  кёксюл «жаннет»  келген эди. Газ Элбрус элге жетгенини къууанчын белгилерге ары  республиканы ол замандагъы Президенти Валерий Коков, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Чеченланы Хусейин, республиканы министерстволарыны, ведомстволарыны башчылары, Элбрус районну администрациясыны оноучулары, «Межрегионгазны» генеральный директоруну орунбасары Сергей  Шибанов, дагъыда кёп башхала да келген эдиле. Элге кирген жерге дери газ келгенине элбрусчуланы  жашы, къарты да бек  къууаннгандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых