Саулукъ

Къан къалын болмазча – сууну ичерге унутмазгъа

Специалистле тохташдыргъанларыча, адам кюннге бек азындан эки литр суу ичерге керекди. Былайда сёз таза сууну юсюнден барады. Медицина жорукълагъа тийишлиликде, сууну кюнню ичинде 18:00 сагъатха дери ичерге тийишлиди, андан кеч къалсагъыз, кече терк-терк къобаргъа тюшерикди, эрттенликге уа бетигиз кёбюп чыгъарыкъды. Эм игиси, биринчи стаканы тюз да уяннганлай, ауузланнгынчы ичсегизди, ол чегилени ишлетип башларыкъды. Ахыр стакан сууну уа - жата туруп. 200-500 миллилитр суу абадан адамны кече къобартырыкъ тюйюлдю, алай къанын жукъартыргъа уа себеплик этерикди.

Жайны иссилиги - адамны чархына уллу сынауду

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча къалай этерге боллукъду?

Ол соруугъа  экспертле былай жууаплайдыла:

«Усталыгъыбызны тутуругъу билимди»

Айтхылыкъ немис фирманы башламчылыгъы бла онеки  жыл мындан алгъа бизни республикада къулакълары эшитмеген сабийлеге (ючеуленнге) операция биринчи кере этилген эди. Ма ол кюн ишни юсю бла таныгъанма Геккиланы Жаннетни.  Аны анестезиолог болгъанын, сагъынылгъан операциягъа уллу къыйын салгъанына уа  артыкъ бек да тюшюнмеген эдим, кертисин айтханда. Медицинадан узакъда, баям, барыбыз да алаймы болурбуз... Къалай-алай эсе да, ол кюн бизни республикада, энчи айтханда уа,  биринчи номерли клиника больницада, эндиге дери мында эшитилмеген, этилмеген да операция бардырылгъанды.

Кеси – гитчечик, хайыры уа – уллу

Къабарты-Малкъарда СберМедИИ компанияны  диагностиканы бардыргъан «Цифралы ФАП»  мобил аппаратын  сынарыкъдыла. Ол  фельдшерлени бла врачланы ишлерине ахшы себеплик этерикди. Аны биринчи заманда Прохладныйни ара больницасында ишлетип кёрлюкдюле. 

Усталыгъы бла ыспасха, хурметге да тийишли

Кеслерини билимлерин, заманларын да аямай, адамлагъа, аланы сабийлерине, жууукъ-ахлуларына болушлукъларын тийдирип тургъан врачларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Медицина илмуланы кандидаты, республикалы сабий клиника больницаны консультация-диагностика поликлиникасыны башчысы, невролог Улбашланы Асият да аллайларыбыздан бириди.

Тохтаусуз тюшле кёрюу – мыйы солумагъаныны шартымы огъесе белгими?

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню сюзгенди. 

«Бу ауруу бир бирибиз ючюн жууаплы болургъа юйретгенди»

Къабарты-Малкъарны Саулукъ сакълау министерствосунда бу кюнледе ётген брифингде РФ-ни  Саулукъ сакълау министерствосуну СКФО-да баш инфекционисти Марина  Иванова бла регион ведомствону сабийлеге медицина болушлукъ этиу жаны бла бёлюмюню таматасы Юлия  Шогенова жайны ахырында бла кюзде коронавирусдан сакъланыр ючюн не мадар этилгенини  юсюнден айтхандыла. 

Тузну мардадан оздуруу – гипертонияны сылтауу

Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы (ВОЗ) инсультланы бла инфарктланы саны ёсюп баргъаныны юсюнден къайгъы эртте этип башлагъанды. Жюрек къарыусузлукъгъа гипертония келтиреди, аны баш сылтауу уа тузну мардадан оздуруп ашауду. 

Къоркъуулу ауруудан кесигизни сакъларгъа кюрешигиз

Жыл сайын 28 июльда кёп къыраллада Гепатитге къажаулукъну битеудуния кюнюн белгилейдиле. Бу кюнде ВОЗ медиклеге жарыкъландырыу акцияла бардырыргъа, адамлагъа вируслу гепатитни, ол къаллай ауруулагъа келтиргенини юсюнден айтыргъа чакъырады. Профилактика жумушла: диагностика, вакцинация да бек уллу магъананы тутадыла.

Профилактиканы сансыз этиу игиликге келтирмез

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиргенлерича, бизни республикада къутургъан ауруу жайылыу жаны бла хал энтта да осалды. Быйылны биринчи жарымында жаныуарла къабып, медицина учреждениялагъа болушлукъ излеп 1276 адам келгенди. Былтырны ол кезиуюнде аланы саны 1231 болгъан эди. Аны эсге алып, маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле анда.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ