Билим

Бек башы - сабийле ариу къылыкълы болуп ёсерча этиудю

Улбашланы Джамиля, Холаланы Алийни къызы,  кёп жылланы ичинде кесини устазлыкъ фахмусун Хасанияны Фрийланы Рамазанны атын жюрютген 16-чы номерли школуна жюрюген сабийлеге береди. Тутхан ишин жюреги бла сюйгени аны бет жарыкълы  этеди, миллетине жараргъа, кёбюрек хайыр келтирирге  итиндиреди. Аны бир уллу ыспас алайым деп  угъай, келир  заманлада жашарыкъ тёлю билимли да, адепли да болуп ёсерине, кесини ана тили, ата-бабаларыны адет-тёрелери бла дайым ёхтемленип туруруна себеплик этер ючюн къолундан келгенни аямайды.

«Кеслерин илмугъа жоралагъан жаш адамла манга бек багъалыдыла»

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  къауум жаш алимге 2021 эмда 2022 жыллада КъМР-ни Башчысыны илму эмда инновацияла жаны бла саугъасын бериуню юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга кёре  КъМР-ни Башчысыны саугъасына была тийишли болгъандыла:

Жюреги излеген жол бла барады

Зольск районну сабийлеге къошакъ билим берген арасыны краеведениядан, инжиле бла, тузлу тылы бла да абериле ишлеуден юйретген педагогу Узеланы Биясланны къызы Лейля быллай махкемелени арасында эрттеден да тёрели болгъан «Сердце отдаю детям!» деген Битеуроссей конкурсха анда ишлегенли бери да къатышханлай келеди. 

Тамблагъы кюннге – таукел атламла бла

Бусагъатда жашла бла къызла школланы тауусуп, уллу жашауну кенг жолуна атлана, кеслерине усталыкъ сайлап, бийик окъуу юйлеге, колледжлеге кирген кезиу болгъанын барыбыз да билебиз. Июльда алагъа документлени алгъан комиссияла кеслерини ишлерин башлагъандыла. 

«Не кезиуде да тюнгюлмегиз, ол боллукъ иш тюйюлдю деп, къолларыгъызны бошламагъыз»

Лёлюкаланы Мурадинни къызы Элина бла  газетни окъуучуларын ол Москвада къырал лингвистика университетге кирген кезиуде танышдыргъан эдик. Быйыл а ол, вузну бошап, лингвист-тилманч усталыкъны алгъанды.  Алыкъа Москвадады, болсада аны бла телефон бла сёлешип, выпускною къалай ётгенини, келир заманнга муратларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз. 

Энергетиклени ишде ачымазгъа юйретедиле

«Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюнде – «Каббалкэнерго» предприятияда «Vizion Zero» концепцияны сингдириу тренингле башланнгандыла. Аны чеклеринде специалистлени ишде ачымазча тийишли жорукълагъа юйретедиле.

Сабийле аз эселе да, билимлери уа - ахшыды

Къара-Сууну мектеби кёчгюнчюлюкден сора 1959 жылны 27 ноябринде ачылгъанды. 

Ахшы устаз, хунерли къураучу

Бюгюн мен хапарын айтырыкъ устаз Макъытланы Камалны къызы Жаннетады. 

Орус тилни къалай билгенлерин ачыкълагъандыла

Билгенибизча, быйыл Бир къырал экзаменлени мурдорлу кезиулери 26 майдан 21 июньнга дери бардырылгъанды. Орус тилден а сынаула эки кюннге юлешинип озгъандыла – 30 эмда 31 майда. Бу урумда, энчи Нальчикни школларын алып айтсакъ, жетеулен ишлерин 100 баллагъа жазгъандыла.

«Малкъар тилни айныууна, сакъланырына къайгъырыу – баш борчларыбыздан бириди»

Ёз тилибизни болуму, жаш тёлюбюзню анга тюшюндюрюу, аны багъаларгъа юйретиу да бюгюнлюкде кёплени сагъайтады.

Страницы

Подписка на RSS - Билим