Спорт

Губернаторну кубогунда – алчы жерле

   Кириши шахарда дзюдодан Ленинград областьны губернаторуну кубогу бардырылгъады. Анга къыралны 20 регионундан 100-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Эришиуде бизни республикадан юч дзюдочу майдалла къытхандыла. Адам Шогенов – экинчи, Рустам Гереков бла Тамбийланы Аслангерий а ючюнчю жерле бла къайтхандыла.

 

Спортчуларыбызда – сегиз майдал

   Нальчикде «Универсальный» спорт комплексде самбодан бла аскер самбодан Россейни чемпионатына айырыу эришиуле болгъандыла. Алагъа СКФО-ну битеу регионларындан 338 спортчу къатышхандыла. Турнир эки кюнню ичинде бардырылгъанды, алгъа гёжефле аскер самбода сынашхандыла, экинчи кюн а – спорт самбода.

Эм гитче болгъанлыкъгъа, «алтын» алгъанды

СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла. Аланы араларында Россейни бла Европаны биринчиликлеринде хорлагъанла, жыл санларына къарамай сынамлы боксчула да болгъандыла. Биринчи жерлеге чыкъгъанлагъа къыралны биринчилигинде эриширге эркинлик берилгенди. 

Къарындашла Тоторкъуллада – алтын бла доммакъ майдалла

Ставропольда пауэрлифтингден Россейни кубогу бардырылгъанды, спортчула троеборьеде бла энчи упражнениялада эришгендиле. 
Анда Тырныаууздан къарындашла Тоторкъулланы Заур бла Таулан жетишимли болгъандыла. Заур 140 килограмм ауурлукъ къауумда «Открытая» деген бёлюмде сынашханды. Штанга бла чёгюп къобууда ол 260 килограммны кётюргенди, жатып – 165 эмда сюелип  282,5 килограммны алгъанды. Битеу да 707,5 килограмм бла Заур биринчи жерге чыкъгъанды эм штанганы жатып бла сюелип кётюрюуде спортну устасыны нормативин  толтургъанды. 

Тахтамукайдан – алтын бел баула бла

    Адыгеяны Тахтамукай районунда грек-рим тутушуудан тёрели битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Ол республиканы спортну усталарыны хурметлерине аталып къуралгъанды, хорлагъанлагъа бел баула бла сыйлы саугъала берилгендиле.
    Турнирге битеу къыралдан да умутландыргъан сынамлы гёжефле къатышхандыла. Аланы араларында Лондонда Олимпиада оюнланы доммакъ призёру Заур Курамагомедов (63 кг.) да тутушханды. Ол, тёрт тюбешиу бардырып, барысында да хорлагъанды. Бу эришиу белгили спортчугъа Россейни чемпионатыны аллында ахшы жарау болгъанды.

Рейтинг балланы тохтамай жыяды

Екатеринбургда къатыш единоборстволадан «ММА Russian Cagefighting Championship — «RCC: INTRO» эришиуде Къабарты-Малкъардан спортчу Жаппуланы Альберт, сермешин болжалдан алгъа хорлам бла бошап, биринчи жерни алгъанды, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.
    Альберт «Гладиатор» клубда жарау этеди, онюч сермешинден онбиринде къытханды. Бу жол ол Пермьден сынамлы гёжеф Евгений Лазуков бла тюбешгенди эм аны 10:4 эсеп бла хорлагъанды. Аны тренер Мартин Афашагов юйретеди.

 

Дунияны бла Европаны чемпионатларындан – хорламла бла

Ноябрьде Амстердамда профессионал грепплингден «NAGA» деген ат бла Европаны чемпионаты бардырылгъан эди. Анда бизни республикадан «Файт Зона» клубну спортчулары жетишимли болгъандыла. Алчы жерлеге Алим Мешев, Рустам Юнус, Руслан Шухостанов чыкъгъандыла. Ахыргъы эришгенинден тышында, жашланы тренериди.

Хар къайда да алда

Акъ-суучу Геляхланы Музафар  каратени киокушинкай тюрлюсюнден   алгъаракълада   Алма-Атада бардырылгъан дунияны чемпионатында,  75 килограммгъа дери ауурлукъда кюрешип, доммакъ майдалгъа тийишли   болгъанды. Таулу жаш ары дери да  тюрлю-тюрлю  магъаналы эришиулеге къатышханды, алчылыкъны да алып тургъанды. Къазахстандагъы чемпионатха уа  кёп къыралладан  бек кючлю спортчула къатышханларын эсге алсакъ, анда алыннган белгини бек сыйлыгъа санаргъа боллукъду.

Айтхылыкъ гёжефлени ёсдюрген тренерле

Хар жетишимли спортчуну жанында неда команданы башында тренер турады, аны къыйыны чексиз уллуду. Ол, билимин, къарыуун аямай, сабийлени, абаданланы юйретеди, аланы фахмуларын айнытады, спортда бийик кёрюмдюлеге итиндиреди, алагъа жетерге да болушады. Сёзсюз, бу иш тёзюмлюк, кюч да излейди. Аны ючюн тренерле алгъыннгы спортчула боладыла, ала къыйын жарауланы, сермешлени кеслери ётгендиле эм жыйгъан сынамларын энди башхалагъа берирге, юлгю болургъа хазырдыла.   

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Право низамгъа бузукълукъланы азайтыр мурат бла Элбрус районну Физкультура эм спорт комитети сакъат сабийлени араларында эришиуле къурагъанлы юч жыл болады. Быйыл а алагъа республиканы спорт-адаптив школунда юйреннгенле да къатышхандыла.   

Страницы

Подписка на RSS - Спорт