Жамауат

Билимин, жюрек жылыуун да аямагъанды эллилеринден

Наршауланы Абдулкеримни жашы Хажимуса къыркъ жылгъа жууукъ   заманны Тёбен Чегемни больницасында врач-невропатолог  болуп ишлегенди. Ол кезиуде районда аны танымагъан, хурмет этмеген хазна адам болмагъанды. Анга бир тюрлю уллу къырал саугъа берилмеген эсе да, ол аллына жарсыуу бла келгеннге къарауу бла, жюрек жылыуун бериую бла кесин хар заманда да бийик профессионалча кёргюзтгенди. Эллиле, башха жерледен келген саусузла да анга чынтты халкъ врач дегендиле. Ол жашаууну ахыр кюнлерине дери адамлагъа болушханлай, Гиппократны антына кертичилей къалгъанды. 

АТЫ ИГИЛЕНИ ТИЗГИНЛЕРИНДЕ АЙТЫЛАДЫ

Кёп жылланы ичинде Къабарты-Малкъар къырал университетде ингирде эм заочно окъугъанла жаны бла проректор болуп тургъан, Халкъланы шуёхлукъларыны орденине тийишли кёрюлген Чегембайланы Маржан, Исмайылны къызы, туугъанлы бу кюнледе 90 жыл болады. 

 

Кючюню нюрюн кенгнге жая

Жыл сайын 3 майда къарачай халкъ Жангырыууну кюнюн белгилейди. Ол байрам КъЧР-ни Башчысыны Указы бла 1997 жылда тохташдырылгъанды. Ма ол кюн 1957 жылда биринчи къарачай юйюрле  Ата журтларына къайтхандыла. 14 жылны киши жеринде жашап, законсузлукъгъа, азаплыкъгъа да чыдап, къыйынлыкълагъа хорлатмай, халкъ туугъан жерине, миллетлигин, тилин, адет-тёрелерин тас этмей, къайтханды эмда жангырыуну жолу бла алгъа баргъанды. Аны айныууна жигер да, фахмулу да, намыслы да адамлары себеплик этгендиле эмда этедиле. Батчаланы Анзорну жашы Борис аладан бириди. Бюгюн аны юсюнден Лепшокъланы Хусейинни очеркин басмалайбыз.

Эсепле чыгъарылгъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону КъМР-де Управлениясыны таматасы Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда ведомствону 2023 жылда эмда быйылны биринчи кварталында толтургъан ишлерин сюзгендиле, ол санда налог тюшюу жаны бла да.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлауу

Къарачай-Черкесни Башчысы Темрезланы Борисбийни жашы Рашитни эмда къарындаш республиканы жамауатын саулай да Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.

Республиканы ариу жерлерине жолоучулукъ

«Кавказ GranTurizmo» турист проектни чегинде республиканы туризм жаны бла толтуруучу власть органларыны себепликлери бла Къабарты-Малкъарда къонакъда эм уллу федерал турист операторланы – «Пегас туристик», «Невские сезоны», «ТТ – тревел», «Магазин путешествий», «Транссервис», «Алеан» эм башхаланы – келечилери болгъандыла.

Алгъын жашларыбыз эртте юйюр къурагъандыла

Суратдагъы жашла барысы да таулуладыла. Биринден къалгъанла Огъары Малкъардандыла. Кёчгюнчюлюкню  кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областында жашагъандыла, эл мюлкде уруннгандыла. Онсегиз-онтогъуз жылларында юйдегили болгъандыла.

Малкъар тилде чыкъгъан газетни сюйюп окъугъандыла

Быйыл газетибиз чыгъып тебирегенли 100 жыл болады. Журналистикабызны тарыхында ол магъаналы юбилей бла  байламлы материалла бере турабыз. Бу жол   1934-1944 жыллада «Социалист Къабарты-Малкъар» ат бла чыгъып тургъан газетде басмаланнган материалны беребиз. Аны автору Насталаны Сохта болгъанды, ол заманда Наста улу газетни баш редактору эди.                                                                            

Сатыу-алыугъа себеплик этилликди

Краснодар шахарда бардырылгъан InterFood Krasnodar кёрмючге Къабарты-Малкъардан юч предприятие эмда предприниматель къатышхандыла, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан. Анда кеслерини продукцияларын Чегемде мияла завод, «Фрутопьяно» предприятие эмда энчи предприниматель Аслан Безиров кёргюзтгендиле.

Сабанлагъа – хайырлы, бал чибинлеге уа - уу

Эл мюлкде битимлени заранлы къурт-къумурсхаладан бла хансдан къоруулагъан химия препаратланы, агрохимикатланы эркин хайырланыучудула. Ала бай тирлик алыргъа себеплик этедиле, сабанланы аллай заранлы затладан тазаларгъа азыракъ къоранч этдиредиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат