Жамауат

Магъадандан бай жерни ачханланы санында эдиле

Тырныауузда вольфрам-молибден комбинатны иши къайнагъан кезиуледе, аны геология  экспедициясында эмда цехледе къуралгъан службаларында кёпле уруннгандыла – специалистледен башлап къара ишчилеге дери. Бирлери геология жаны бла этиллик жумушланы белгилегендиле, башхалары уа,  жерни тешип, магъадан излегендиле. Аланы ызындан а шахта къурулушчула эм  башхала  ишни къолгъа алгъандыла.

Багъалары-учуз, жарагъанлары-уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны саулукъ бла байламлы хайырланнгандан сора, юй жумушлада да жаратыргъа боллукъду. Юй бийчеле аны  бла кюйген табаланы ариулайдыла. Аны жагъып, эки-юч минутха къоюп, къаты ышысанг, адырла жангы сыфат алып къаладыла. Бир кесек дарман ийиси сакъланырыкъды, алай бир кесекден  ол да кетерикди. Уллу порошокладан эсе, ол къайда  онглуду, саулукъгъа да заран салмайды.            

Жашауну айланч жоллары

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа къайтарыргъа излемейме. Алай а  хаман да эсимде тургъан эки затны юсюнден айтайым деп жазама. Бири эшитгенимди, бири да кесим сынагъанды. Аланы экиси да атам Аппайланы Сюлеменни жашы Мухаммат бла байламлыдыла.

«Бюгюннгю къараучуну излемлери бизни башха ызлагъа чакъырадыла»

Нальчикни биринчи номерли гимназия-школуну сурат ишлеу искусстводан преподаватели Чомаланы Иринаны хунерин кёпле биледиле эмда  жаратадыла. Аны тюрлю-тюрлю техника бла этилген чыгъармалары, кёрмючлени жасагъанлары бла къалмай, адамланы энчи коллекицяларында да сакъланадыла.

 

«Америкада кёрген жангы технологияланы кесими ишимде хайырланыргъа сюеме»

Кёнделен элни  биринчи номерли орта школуну биологиядан устазы, «Университет билимлери болгъан тиширыуланы федерациясы» халкъла аралы жамауат организацияны келечиси Чочайланы Фатима,  «Тиширыула STEM-де» деген халкъла аралы программагъа къатышып, Американы Бирлешген Штатларында  болгъанды. Биз анга тюбеп, жолоучулугъуну юсюнден  ушакъ этгенбиз.

«Учарыгъым бек келеди, жюрегим кёкге тартады, аны ёмюрден ахыргъа сюйгенлей къалдым»

Кёкню ариулугъу, аны жашырын теренлиги адам улуну не заманда да кесине тартханлай, аны акъылын къозгъагъанлай турады. Бир тюрлю тыйгъычы болмагъан  чыпчыкъча бийикге кётюрюлюп,  хауаны женгиллигин сынаргъа сюйгенле аз тюйюлдюле. Биз бюгюн хапарын айтырыкъ адам ол муратына толусунлай жетгенди дерчады. Лётчик-истребитель Биттирланы Адрахманны жашы Борис аскерде лейтенантдан башлап,  полковникни чынына дери ёсгенди.

Ана тилни ачыкъ дерслери

Алгъаракъда Огъары Жемталаны орта школуну мекямында «Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» республикалы эришиулеге къатышыр ючюн жумуш бардырылгъанды. Анга устазла, школчула къатышхандыла.
Бардырыллыкъ ишге къараргъа уа КъМР-ни билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну бёлюмюню таматасы Ахайланы Лариса, Черек муниципал районну администрациясыны башчысыны экинчиси Байсыланы Харун, районну билим бериу управлениясыны таматасыны къуллугъун толтургъан Тереза Эфендиева, Элбрус районну билим бериу управлениясыны келечиси Толгъурланы Пилжан эм башхала болгъандыла.

«Фахмулу сабийни айнытхан къыйын ишди»

Фахмулула бизни арабызда жашайдыла, алай жашырынлыкъда турадыла. Кёбюсюнде не ата-анала неда устазла алларында аллай сабийле болгъанларын сезмейдиле. Керти да, ол къауум школда орталыкъ неда андан осалыракъ окъуучулагъа саналадыла, кёбюсюнде  биргелерине жашагъанла эм окъугъанла бла келишалмай, къыйын къылыкълыдыла. Ол тема бла байламлы медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла  бла ушакъ этгенбиз.

Чачлары - акъ, жюреклери уа - жаш

Бу кюнледе Нальчикде кюмюш волонтёрланы биринчи республикалы форумлары болгъанды. Аны КъМР-ни  Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, республикада кёп функциялы жаш тёлю ара,  Къабарты-Малкъарда добровольческий къымылдауну  регион ресурс арасы эмда  Шимал Кавказны бийик окъуу юйлерини  студентлерини ассоциациясы   къурагъандыла. Анга  ахча бла уа  Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство себеплик этгенди.

Тюз да эркинлик берилгенлей…

Халкъыбыз кёчюрюлгенде, кёп адамыбыз шахарладан,уллу элледен окъуна узакъ жерлеге тюшгендиле. Сора ол орналгъан жерлеринден комендант эркин этмей чыгъаргъа  онглары болмагъаны ючюн, таулула ал кезиуде сабийлерин окъуталмагъандыла. Алай окъутургъа уа бек адыргы этгендиле. Халкъгъа къажау политика аз да жумушагъанлай, таулу сабийчикле школгъа жюрюп башлайдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат