Жамауат

Жашауну тутуругъу

Алгъаракълада, жумуш чыгъып, тау эллерибизден бирине барыргъа тюшеди. Эрттенликде вокзалгъа келип, автобусха минип, кетер заманыбызны сакълайма. Мени ызымдан кирген экеулен, эр киши бла тиширыу, жашаулу адамла, аллымда шинтиклеге олтурадыла. Тиширыу жол нёгерин алгъа жиберди да, ол олтургъандан сора, жан-жанына да къарап, аны къатына чёгеди.

Ариу атларыбызны учуз этмейик Журналистни сагъышлары

Таулу адам бек къыйын сагъатында: «Ой, анам!»- деучюсю барыбызгъа да белгилиди. Бизни къалыубаладан бери жашап келген эрттегили халкъыбызны ёзегин къурагъанла,  тарыхчыланы айтханларына кёре, скифледиле, гуннладыла, печенегледиле, хазарладыла, болгарладыла, аланладыла. Аланы барысында да ананы сыйлы аты, тюрленмегенлей, бюгюннге дери жетгенди.

« Мен тукъумларыбызны сёзлюгюн хазырларгъа, ала къалай къуралгъанларын ачыкъларгъа итинеме»

РФ-ни бийик профессионал билим бериуюню ишчиси (2007 ж.) Текуланы Мусса жаш тёлюню эм алгъа малкъар ызы бла орус тиллени жашырынлыкъларына, энчиликлерине да юйретип келгенли энди 60 жылгъа жууукълашханды. Биз, аны къолунда окъугъанла, преподавателибизни профессионал, адамлыкъ ышанлары, жумушакъ къылыгъы ючюн сюебиз эм багъалайбыз. Быйыл устазыбыз 80-жыллыкъ юбилейин белгилейди, аны алгъышлай, мындан ары да саулукъ-эсенлик тилейбиз.

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне. Алай аны иеси Ахмед кесин байгъа санамайды. Ол аны, кредит алып, къазауатда салгъанды. Ала анга бек къыйын заманла эдиле. Кредитни тёлейме деп, ол кесин ашдан-суудан да кем этип жашагъанды. Алгъын  архитектор эди, аны себепли юйюню хар ташын кеси сюйгенча, кеси къолу бла къалагъанды.

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат