Жамауат

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу

Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы болгъанда этген ахшылыгъын кёпле унутмай турадыла. Сабырлыгъы, адамлагъа тынгылай билгени, эллилени жашауларын игилендирир ючюн, къолдан келгенни аямагъаны ючюн хурмет этедиле анга.

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды. Ол ары КПСС-ни Къабарты-Малкъар обкомуну секретарыны къуллугъунда ишлеп тургъанлай, КПСС- ни Ара Комитетини бла СССР-ни Правительствосуну оноуу бла барып,  1985-1986 жыллада анда тургъанды. Бюгюн биз аны ол къазауатны юсюнден бир-бир эсгериулерин басмалайбыз.  

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Ал тергеулеге кёре, ахча 3200 фермер мюлкге бла эл мюлк кооперативге юлешинирикди. Дагъыда «Фермерлеге себеплик этиу системаны къурау эмда элледе кооперацияны айнытыу» деген федерал проектни чеклеринде быллай мюлклени бла кооперативлени айнытыугъа къошакъ халда 5,3 миллиард сом берилликди. Аны хайыры бла быйыл 18200 чакълы жангы предприятие  къураллыкъды.

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле. Ала  жамауатны тарыгъыуун Росавтодорну  автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясына жибергендиле.
 

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан битеуроссей обществону регионда бёлюмю тин хазнабызны сакълар, жаш тёлюню туугъан жерге сюймекликде ёсдюрюр, аланы Ата журтларыны аллында борчларына жууаплы кёзден къараргъа юйретир муратда къурагъанды.

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду. Муслийманла  къырал медицина  системаны онглары бла хайырланыргъа эркинмидиле, ислам къан бериуге, башха операциялагъа  къалай къарайды? Бу эм кёп башха соруулагъа   жууапла излеп, биз «Ислам в Евразии» регионла аралы газетни баш редактору, Аль-Азхар университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла турадыла да, алагъа ийнанмагъанла асламдыла.

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну юсюнден  жазарымы да бу ауузну эллеринде жашагъан бир  ненча адам тилегенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат