Жамауат

Жюреклеге жол таба билген огъурлу Азиза

Аттоланы  Адрахманны  къызы Азиза алгъаракълада кесини  80- жыллыгъын белгилегенди. Бирле: «Сора аны не айтыр кереклиси барды»,-дерге да болурла. Мен а алай сунмайма. Уллайгъан тиширыуларыбызны юслеринден жазып, билдирип турургъа тийишлиди. 

НАСЫПНЫ «КЁТЮРАЛМАГЪАНЛА»

Ала къалай тюбешгенлерин айтсанг, анга киши ийнанмаз. Университетни бошап, школгъа ишлерге биринчи келген кюнюнде классха киргенлей, аны кёзлеринден сора жукъ кёрмей къалгъан эди Сафар. Бюгюн да сейир этеди, школну директору аны, аз да сынауу болмагъан тюненеги студентни, кесинден кёпге кичи болмагъан жашланы бла къызланы окъутургъа ийгенине.

Муниципалитетни бюджетине ахшы къошумчулукъ эте

Кёп болмай Май районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко орунбасары эм экономика - финансла жаны бла управленияны таматасы Наталья Ожогина бла ишчи программаларыны чеклеринде   «Агрофирма «Александровская» биригиуде болгъандыла. 

Сюлесин тамгъалы бичакъланы устасы

Жаланда  Москвада окъуна Россейни халкъ устасы Бачиланы Хамзат ишлеген таулу бичакъланы саны жюзден атлайды. Андан тышында да аны къол ызы бла Америкада, Голландияда, Тюркде эм дагъыда башха къыраллада да кёпле шагъырейдиле. Къысхасын айтханда, нёгерине, тенгине ариу саугъа этерге сюйгенле таулу устаны бичакъларын сайлагъанлары арт заманда тёреге айланнганды.

Насыбын излеген жашчыкъ

 (Ингилизли жомакъ)

Эртте-эртте бир жашчыкъ жашап болгъанды. Атына Джек дегендиле. Бир эрттенликде ол, насыбын излей,  жолгъа атланады. Артыкъ узакъ кетмеген эди юйюнден, бир киштикге тюбеп къалады.

-Джек, къайры тебирегенсе?,-деп соргъанды киштик.

-Насыбымы излей барама.

-Мен да барайыммы сени бла?

-Угъай демейме, кел. Экеу болсакъ, жолубуз жарыр,-дегенди Джек.

Сора тебирегендиле бирге экиси да, хапар айта, ойнай-кюле.

Узакъ да кетгинчи итге тюбеп къаладыла.

-Джек,къайры тебирегенсе?-деп соргъанды ит.

Макаронланы биширгенден сора сууну тёгерге нек жарамайды?

Макаронланы биширгенде аладан крахмал чыгъады, ол сууну акъсыл этеди. Аны бир оруннга къуюгъуз да, жаратхан соусларыгъызгъа къошуп, паста хазырлагъыз. Бу суу аны къалыныракъ этерикди, ашагъанда да татлыракъ боллукъду, деп юйретеди шеф-повар Сергей Ли-Шу-Хва.

Италиячы повар Валентино Бонтемпи уа ала алгъа чюгюндюрню неда шпинатны биширгенлерин, сора аланы сууларында уа пастаны этгенлерин айтады. Алай жарашдырылгъан паста кёп тюрсюнлю ариу болады.

«Бюгюнлюкде жаш адам бир жеринде турмазгъа, жангы билим алыргъа, юйренирге итинирге керекди»

Къабарты-Малкъар къырал университетни Математика факультетини студенти Хибийланы Асланбек магистратурада билим ала турады, аны ишлери «Перспектива» илму журналда басмаланадыла. Фахмулу жаш илму бла кюрешгенинден тышында, спортда, тыш къыраллы тиллеге юйрениуде да жетишимли болгъанды.

- Асланбек, бек алгъа, бу илмуну нек сайлагъанынгы, школ заманларынгы юсюнден билдирсенг эди.

Жамауатны жумушларын тамамлауда жетишимле болдура

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу  Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы электрон халда тамамлагъан ишлерине мониторинг бардыргъанды.  Анга кёре  Къабарты- Малкъар, ахшы кёрюмдюле болдуруп,  рейтингни   18  позициясына     кётюрюлгенди,  деп билдириледи КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан. 

Магъаналы дерс. Электрокючню юсюнден сабийлеге толу хапар

«Россети Шимал Кавказ» компанияны КъМР-де бёлюмюню – «Каббалкэнергону» келечилери «Тейри къылыч» сабий реабилитация арада солугъан школчула бла тюбешип, электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла. Специалистле сабийлеге къонакъгъа ток ургъандан сакълагъан энчи юс кийимле кийип келгендиле. Башларында къызыл, жылтырауукъ каскалары, къолларында жарагъан къол къаплары. Кеслеринде да абериде ток болгъанын билдирген, жомакълада жигитлени къамаларына ушаш аллай приборлары.

АЙЫУЛА

Дунияны башында жашагъан айыула 7 тукъумгъа юлешинедиле. Алай эсе да, къылыкълары аланы, кёп къалмай, бирге ушайдыла:балалары туугъанлай сют ичип кечинедиле, кеслери уа кырдык, жемиш, наныкъ, эт ашап жашайдыла. Жыртхыч жаныуарлагъа саналадыла. Акъ айыудан къалгъанлары къыш жукъугъа киредиле эм мыртыскы жукъудан жаз башында, къар эрий башлагъанда, уянадыла.

Айыула Север буз тенгизден башлап (акъ айыула) битеу география кенгликледе жашайдыла. Россей Федерацияны территориясында юч тюрлю айыу барды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат