Жамауат

Алчыланы къауумундан таймай

Экспертле Россейни саулукълу эм «саулукъсуз» регионларыны тизмесин жарашдыргъандыла. Хал бек осал Камчатка крайда, Еврей эм Магадан областьладады.

Жашауну айланч жоллары бла баргъанда…

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа къайтарыргъа излемейме. Алай а  къачан да эсимде тургъан эки затны юсюнден айтайым деп жазама. Бири эшитгенимди, бири да кесим сынагъанды. Ала  экиси да атам Аппайланы Сюлеменни жашы Мухаммат бла байламлыдыла. Ол Кёнделен элде тууп ёсгенди. Башха малкъарлылача, быланы юйдегини да 1944 жыл алтотур (март) айны сегизинде сюйген журтларындан къыстайдыла. Андан бир ненча ай  алгъа аталары Сюлемен ауушады.

Бу аламат жерден айырыллыгъыбыз келмейди

Бу кюнледе «Маяки дружбы, Россия сближает-2019» деген жаш тёлю проектге кёре Россейни кёп регионларындан жаш адамланы къаууму  Къабарты-Малкъарны жокълагъанды. Ала он кюнню ичинде мында жашагъан халкъланы адет-тёрелери, маданиятлары, тарых эсгертмелери, табийгъатыбызны тамашалыкълары бла да шагъырейленнгендиле, бу жерли жаш тёлю бла бирге тийрелени тазалау  ишлеге да къатышхандыла.

Таулу тиширыуну сыфатын, ич дуниясында ачыкълагъан Нюржан

Сабийлигимден бери таныгъан огъурлу, не заманда да жумушакъ, ариу сёлешген Ёзденланы Нюржан (Этезланы Жамалны (жаннетли болсун) юйдегиси) ким да юлгю алырчады. Мен аны бла къоншулукъда жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме,  кёп туз - гыржынын ашагъанма. Кесине да биз келин деген болмасакъ, атын бир заманда айтмагъанбыз, хурмет этип. Ол Быллымданды, Тёбен Чегемде  уа келинди.  Элде аны  намысы-сыйы бек жюрюйдю.

Оюнну да оюн биледи

Юй бийчесини  атын айтмагъан, аны жашыргъан таулу эр кишиге тёреди.  Бирле «эй», бирле кампыр дейдиле, тукъум къызы дегенле  да бардыла. Омар-Алий кёп сагъыш этди не айтыргъа билмей юйдегисине.

«Элли жылдан аслам озгъан эсе да, аланы атлары бюгюн да жюрегимдедиле»

«Заманны» редакциясына   Мухамед Газов келгенди. «Мен газетни юсю бла юйюрюме аягъы юсюне болургъа болушхан адамла Отарланы Исмайыл бла аны юй бийчеси Мариягъа эмда Къазакъланы Исхакъгъа жюрек ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Ала дунияларын алышхан эселе да, мени, эгечлерими бла къарындашымы жюреклерибизде бюгюн да сакъланадыла.

Шуёхлукъну жырчысы

Гадийланы Ибрагимни аты малкъар адабиятны сюйгенлеге эрттеден белгилиди. Аны хапарлары, повестьлери, «Нарт уя» деген романы да энчи китапла болуп, окъуучуланы къууандыргъандыла. Таулула Ата журтларына къайтхан биринчи жыллада окъуна «Шуёхлукъ» альманахда аны «Сурат» деген хапары басмаланнганды.

Ветеринар препаратланы жалгъан тюрлюлери

Ветеринар аптекалада эмда малланы багъыуда хайырланылгъан препаратланы сатыу жерледе Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясы контроль ишни дайым бардыргъанлай турады. Аны чеклеринде, бу айны ичинде ведомствону келечилери талай дарманны жалгъан тюрлюлерин тапхандыла. Управлениядан билдиргенлерине кёре, ала ма быладыла:

Жыр эмда тепсеу къауумла Санкт-Петербургга барлыкъдыла

Бешинчи октябрьде Санкт-Петербургда «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» деген ат бла къуралгъан экинчи фестивальны гала-концерти боллукъду.  РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну эмда ТАСС-ны информагентствосуну башламчылыкълары бла  бардырылгъан тематикалы культура форумну баш мураты уа къыралны жамауатын регионну  миллет искусствосу, туристлени алыу жаны бла онглары бла шагъырейлендириудю, Россейде жашагъан халкъланы араларында шуёхлукъну, бирликни кючлеудю.

«Журналист къараучуну кесини ызындан сайлама сейир жолла бла элте билирге керекди»

Бир ненча жылны ичинде республикада «Алтын нал» деген телевидение-информация бериулени фестивалы бардылып тургъанды. Анга  багъа берирге, барыу халына къараргъа, республикагъа кёп белгили репортёрла келиучю эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат