Жамауат

Жаш юйюр энчи жашасамы игиди?..

Уллу юйюр болуп жашагъан – ол игимиди?.. Бир жанындан алып къарагъанда, ата-бабаладан келген тёре барды: келин эрини юйюрю бла жашайды. Алай шёндюгю жаш адамла ол тёреге артыкъ бойсунмайдыла.  Онгу болгъан, кесине базыннган юй ишлеп  неда фатар алып айырыладыла. Алай шёндюгю экономика халда къарыусуз жашагъанланы саны ёсюп барады, хар жангы къуралгъан юйюрню энчи жашаргъа онгу жокъду. Эки тёлю бирге келишип турурча уллу хунерлилик керек болады.

"МАДАНИЯТ ПРОЕКТЛЕРИБИЗ БЕТИБИЗНИ КЁРГЮЗТЕДИЛЕ, КЁПЛЕНИ БУ ЖЕРЛЕГЕ КЕЛИРГЕ КЁЛЛЕНДИРЕДИЛЕ"

Къарачайда «Бал чучхурла» атлы турист комплексни хапары кенг жайылгъанды. Ол Кисловодск тийресиндеди. Чучхурла бешдиле: Уллу эм Гитче, Жаухар – бек кючлюсю, Таша, Дауурлу неда Шайтан тирмен. 

Тёгерекде бал татыулу хансла ёседиле. Мындача уллу гебенекле бир жерде да болмазла – сау къол аязынгы толтурадыла. Ма бу ариу жерлени иеси Къарачай атланы сюйгенлени Россей ассоциацияларыны президенти Боташланы  Бекмурзаны  жашы  Муссады. Бизни сорууларыбызгъа ол жууап этеди.

Насра Хожа къайдан чыкъгъанды эмда ким болгъанды?

Кёп болмай ишчи нёгерлерим бла Насра Хожа къайдан чыкъгъаныны эмда ким болгъаныны юсюнден даулаш къозгъалгъанды. Андан сора мен, аны юсюнден кёбюрек билир муратда, материалла излеп башладым да, Интернетде быллай шартла тапдым.

Блогер журналист нек тюйюлдю

Бу соруу бла байламлы даулашла дайым чыгъа тургъанлары себепли, мен да алагъа къатышыр умутлума. Кётюрюлген тема мени кесиме да сейирди, дейди белгили журналист Владимир Познер «Российская газетагъа».

«Жашаууму бек аламат жыллары китап бла шуёхлукъда ётгендиле»

Адамгъа ышаныулукъ этилсе, ол не заманда да ишине жууаплы къарайды. Уяналаны Камашны къызы Танзилягъа Хасанияда 16-чы номерли школну директору Холаланы Хусейни жашы Якуб: «Кел да, пионервожатый бол», - деп чакъыргъанында, къыз арсарсыз барып къалгъанды. Ол заманда анга жаланда онжети жыл бола эди.

Жаны сау амал излейди

Бир жыл тау жайлыкъладан биринде, Гара-Суулу къолда, иели малла бла турама. Бир жыл дегенде да, бу жол бла ючюнчю кере. Ариу жомакълы жер. Жаннетни бир мюйюшю сунарса алайны. Бийик къаяла ортасында кенг ёзен, сейирлик гара сууу бар. Бир уртлам этсенг, асыры сууукъдан аркъа сюегинги къалтыратыр, титиретир.

Тепсерге да уста, пауэрлифтингде да кючлю

Арт жыллада жаш адамла спорт бла кюреширге итиннгенлери, айхай да, эсленеди. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. Ол Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла кюрешеди, миллет тепсеулеге да устады.

Сейирлик спорт эришиуле

Жер башында спортну къадар тюрлюлери барды. Биринчи Олимпиада оюнлада чабыу, тутушуу, мужура атыу болуучу эсе, адам улу кесини къарыуун, чыдамлыгъын, кёзюню жютюлюгюн сынар хыйсапда аз-аздан башха тюрлю эришиуле да къурап тебирегенди. Алайды да, бюгюнлюкде футболну, боксну, эркин тутушууну юслеринден эшитмеген бир жан да болмаз. Сепектакрауну уа не зат болгъанын билемисиз? Неда техо, пелота… къатынланы ташыу а? Сейирсинмегиз ансы, бардыла аллай эришиуле да.

Таукенланы Карина РФ-ни Федерал антимонопольный службасында уллу къуллукъгъа салыннганды

Таукенланы Маратны къызы Карина Россей Федерацияны Федерал антимонопольный службасыны таматасыны орунбасарыны къуллугъуна салыннганды. Аны юсюнден тийишли буйрукъгъа быйыл 2 августда РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды, деп билдиреди ФАС-ны официальный сайты. 

Таукенланы Карина реклама  эм жамауат байламлыкъла жаны бла 2006 жылдан бери ишлейди, ол санда  «Санкт-Петербургну водоканалы» эм СПБ ГУ «Транспорт къурулушну дирекциясы» деген   къырал биригиулерини таматаларыны орунбасары болуп тургъанды.

Ишинги тынгылы билсенг, не къыйын адамны да кёлюне жетериксе

Къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кюрешгендиле. Бу итиниулюклеринде уа алагъа визажистле болушадыла. Аладан бири Эркенланы Заринады, анга келген къызланы араларында ишине ыразы болмай къалгъанла хазна табылырла. Аны ишини Инстаграмда суратлары уа бу сёзлеге шагъатлыкъ этедиле. Зарина бизни республикада оннга жууукъ жылны жашайды, ол Къазахстанны Алма-Ата шахарында туугъанды, анда ёсгенди. Мында атын ишин билген визажистча айтдыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат