Жамауат

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан битеуроссей обществону регионда бёлюмю тин хазнабызны сакълар, жаш тёлюню туугъан жерге сюймекликде ёсдюрюр, аланы Ата журтларыны аллында борчларына жууаплы кёзден къараргъа юйретир муратда къурагъанды.

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду. Муслийманла  къырал медицина  системаны онглары бла хайырланыргъа эркинмидиле, ислам къан бериуге, башха операциялагъа  къалай къарайды? Бу эм кёп башха соруулагъа   жууапла излеп, биз «Ислам в Евразии» регионла аралы газетни баш редактору, Аль-Азхар университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла турадыла да, алагъа ийнанмагъанла асламдыла.

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну юсюнден  жазарымы да бу ауузну эллеринде жашагъан бир  ненча адам тилегенди.

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а, айхай да, тынч болмагъанды. Юйюрню жашауда къаллай къыйынлыкъла сакълагъанларын ким биледи? Махийлагъа уа ала 1932 жылда башланнган эдиле.

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла. Алайды да, Долинскдеги "Джамиля" кафеге республиканы  кёп жылланы  тюрлю-тюрлю бёлюмлеринде бет жарыкълы уруннган къауум адам  чакъырылгъанды.

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла кюрешге  уа  энчи эс бурады. 

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат