Жамауат

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Черек районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис да къошулгъандыла.  

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе эди, аны жашауу башха тюрлю къуралыргъа болур эди.
   Ол Каринаны келтиргенде, аны  анасын алгъышлай келгенле: «Насыбынг тутханды, бек иги жууукъ юлюшге жабышдыгъыз»,-дегендиле. Хау, келин белгили тукъумдан, къолайлы юйюрден эди.
   -Ах кюнюм, къайын анасына норка шуба берди!
   -Къайын къызына бир уллу бриллиант жюзюк бла сыргъала салды!

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген пенсиячыны айгъа файдасын тергегенде бу тёлеуле эсге алынадыла:
   -  пенсиясы;
   - къошакъ этилген мюлк (социал) болушлукъ;
   - ай сайын берилиучю тёлеуле, ол санда социал жумушланы къаууму да;
   - законодательствогъа тийишлиликде этилген башха тюрлю болушлукъ (бир кереге берилип къалгъан ахча тёлеуле саналмайдыла). 

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион сомдан аслам болгъанды. 
   Эсигизге салайыкъ, административ тазирни 60 кюнню ичинде тёлерге керекди.   Аны болжалы сакъланмаса, терслеу материалла  сюд приставлагъа  бериледиле. Законлагъа тийишлиликде,  ол заманда аны ёлчеми эки кереге кёбейтиледи неда бузукъчуну хакъсыз 50 сагъат ишлетирге деген оноу чыгъарылыргъа да боллукъду. 

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй бийчеле энчи амалланы хайырланадыла. Болсада бу ишни тамамлауда  жорукъла да бардыла.  

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ этебиз.
 

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна районунда, Советское элде орналгъан колонияда 220 тиширыу  турады. Кертиди,  аланы саны бирси жылладан эсе иги кесекге азды. 

Сабийле ючюн – бирге ишлерге

  Элбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясы энчи къайгъырыу керекли болгъан эм къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге къарагъан билим бериу учрежденияла бла бирге «Сабийле ючюн – бирге» деген акция бардырады. Аны чеклеринде Тырныауузда 1-чи номерли лицейни «Энчи балала» атлы арасында «Музей - хар кимге да» деген проект къуралгъанды, «Дунияны огъурлулукъ сакълар» деген чыгъармачылыкъ мастерской да ачылгъанды.

Концертге къарагъандыла, кеслери да тепсегендиле

    Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда  «Славян ингирле» деген къууанчлы тюбешиу болгъанды. Аны  республикада жашагъан белорусланы  «Сябры» маданият арасы  къурагъанды. Къонакъланы араларында уа тюрлю-тюрлю миллет биригиулени, ол санда  оруслуланы «Вече», эрменлилени «Ахбыу», эбзелени «Риони», украинлыланы «Днипро»  араларыны  башчылары, келечилери кёп эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат