Жамауат

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды. Эки кюнню ичинде  (4-5 январь)  ол  Музыкалы театрны бла Долинскде Курорт залны  сахналарын бийлеп тургъанды.  Алай бла Нальчик Дагъыстандан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ингушетиядан, Къарачай-Черкесден, Чеченден, Ставрополь крайдан, Адыгеядан, Юг Осетиядан, Абхазиядан, Эбзеден, Эрменден, Азербайджандан, Монголиядан, Къазахстандан, Украинадан, Астраханьдан,  Саратов областьладан,  Индиядан да   келген къонакълагъа маданият ара болгъан эди.

Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды. Ол кезиуню ичинде учреждение дайым ёсюуню жолу бла барады, бир ненча минг сабийни кесине тартханды, аны чыгъармачылыкъ къауумларына кирген кёплеге артда усталыкъ сайларгъа амал бергенди. 

«Малка - Ингушли» жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарны Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, «Малка – Ингушли» жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 
Тапландырыу  ишле быйыл жаз башында башланнгандыла. Аны чеклеринде жолну онеки  километрден асламында индеклени,  арыкъланы жангыртхандыла, кыртышла тап халгъа келтирилгендиле эм асфальт салыннганды. 

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни культурасындан, адет-тёресинден, бюгюннгю жашауундан ангылауу аз боллукъду. Къаллай бир миллет термиле болур быллай газетлери, журналлары болмай!

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла рейтингге кёре,  Нальчик ал он жерге чыкъгъанланы санына киргенди.

Адамла  экология болумгъа, жамауат транспортну ишине, къоркъуусузлукъгъа, жолланы халине, тюкенлени бла сатыу-алыу араланы санына эм тазалыкъгъа багъа берирге керек эдиле. Анга кёре, хар ким да ондан кёп болмазча балла салгъанды. Алай бла, эсепле чыгъарылгъанларындан сора, Нальчик алтынчы жерге чыкъгъанды.

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы доктору,  профессор Ахматланы Хашимни жашы Ибрагимни 80-жыллыгъына аталгъан конференция баргъанды.

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла Хажиомарны – энди къурала башлагъан Огъары Жемталагъа кёчюрюрге оноу этедиле. Ол а 1939 жылда болгъанды. Ол заманда  Хусейни  - тёрт, Хажиомарны  да беш сабийи бар эди. Жангы жерде уа алагъа дагъыда биришер бала къошулду.

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни айнытыуда бир бири сынамларына юйрениуню эм бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле.

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат