Жамауат

Кёзбаусуз къарайыкъ тёгерегибизге

Хар халкъ кеси жууаплыды кесини къадарына. Глобализацияны заманында уллу санлы миллетлени тиллери, маданиятлары азанлыланы жута барадыла. Аны юсюнден битеу дунияда да алимле жарсып жазадыла. Кимден не зат къалады, нек къуруйдула тилле, нек жокъ болуп барадыла ариу адетле-тёреле?

Солуугъа бюгюнден окъуна хазырланыгъыз

Сау жылны къадалып ишлеген адам солуу кезиуню зауукълу ётдюрюрге сюеди. Алай анга къоранчла   уллудан,   юйюрню къолайлыгъына хата тюшмей къоймайдыла. Алай болмаз ючюн а солуу кезиуге иги хазырланыргъа керекди. Бу статьяда  финанс экспертлени   юйретиулери бла шагъырей этерге сюебиз.

Эрттеден сакъланнган сабий сад

Кёп болмай Жангы Малкъарда «Демография» миллет проектге кёре алтмыш сабийге садик ишлеп башлагъанды. Ол эрттеден бери сакъланнган социал мекямладан бири болгъанын да белгилерчады.  

Бушууну кесини мардалары боладыла

Халкъ жыйылгъан жерге хар инсан бек биринчи кесини юсюне-башына эс бурургъа керекди. Жарсыугъа, тойлагъа, бушуулагъа да спорт кийимле, халатла бла келгенле да боладыла, ол бек эриши кёрюнеди. Бирле уа малларына аш бергенден сора ол ишчи кийимлери бла элде къайры да барып къаладыла. Алай бушууда, къууанчда да тышындан келгенле бар, болмасала окъуна, кеси-кесибизге хурмет нек этмейбиз, адамны къууанчын неда бушууун нек сыйламайбыз?

БАГЪАЛЫ ШУЁХЛА!

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, газетни алып башларгъа онг барды.

Самолётха миннгенде къолунга не зат алыргъа боллукъду?

Самолётха минерик адамны къол жюгюню ауурлугъуна эмда уллулугъуна хар авиакомпания да энчи къарайды. Алай дагъыда ала Федерал авиация жорукълада айтылгъаннга таяныргъа борчлудула.

Адамланы алдап байыкъланнганланы мюлклери сыйырыллыкъды

РФ-ни Уголовный кодексине тюзетиуле биринчи окъулууда къабыл кёрюлгендиле. Алада сёз компьютер информация сферада аманлыкъла этгенлени мюлклерин сыйырыргъа эркинликни юсюнден барады.

Юйюрню тутуругъу – адепли эмда иш кёллю сабийле

Холаланы Жюнюс юй бийчеси Тёппеланы Суйбат бла онбир сабий ёсдюргендиле. Алты жаш бла беш къыз. Ала барысы да  жашауда жерлерин табып, бир бирни  ангылап, бир бирге билеклик эте жашай келедиле.

Социал-экономика проектлени бардырыугъа аслам эс бурулады

 Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасында (ЦУР) Элбрус муниципал районнну администрациясыны башчысы  Сотталаны Къурман бла тюзюнлей эфир болгъанды. Ол районда бардырылгъан социал-экономика жаны бла  проектлени юсюнден хапарлагъанды эм тынгылаучуланы  сорууларына да жууапла бергенди. 

Газетге жазылыргъа онг барды

Хурметли жамауат!

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат