Жамауат

Къаллай терезеле игирек болурла хайырланыучулагъа?

Шёндю жангы юйле ишлегенле, фатарла сатып алгъанла кёпдюле.  Тынгылы терезелени къалай сайларгъа боллукъду? Аны юсюнден  къурулушчу Кючмезланы  Жамал бла ушакъ этгенбиз.

 

Кючбюсюреу киеулюк

Хажомар бла Жабраил бир жыллыкълыла,  бир элде туугъандыла. Сабийликден  бир бирлеринден айырылмай ахшы тенгле болуп ёсгендиле. Хажомар ата-ана къолунда жангыз жаш. Жабрайылни уа эгечи, къарындашы да бар. Ала да ата-ана оноуу бла жашайдыла. Тауусулдула школ жылла. Мектепни бошагъан къызла, жашла билимлерин андан ары ёсдюрюрге, усталыкъ алыргъа шахаргъа кетдиле. Хажомар  а элде  къалып, къара ишге  тохтады.

Магъаналы жумушну болжалгъа салмайыкъ

Журметли жамауат!

Къыраллагъа болушлукъ ёседи

Тюркде жер тебиуден сора оюлгъан юйлени бла тюкенлени тонаула аслам  бола  башлагъандыла.

Къырал жумушланы – электрон халда

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны лицензия-эркинлик бериу жаны бла  арасы  къырал жумушланы электрон халда алыргъа чакъыргъанды.

Арадан билдиргенлерича, инсанлагъа эм юридический лицолагъа Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан бир портал жарашдарылгъанды, анда сауут-сабаны жюрютюу, энчи детектив эм къоруулау ишни бардырыу бла байламлы заявленияланы электрон халда берирге жарарыкъды. Бу жумушну къалай толтурургъа боллугъу Россейни Миллет гвардиясыны федерал службасыны сайтында www.gosuslugi.ru ангылатылынады.

Къолдан уста футболчу

Мени бюгюннгю жигитим Аппайланы Заур туугъан элинде сыйы жюрюген жашладан бириди. Ол а кёпню тутады. Бюгюнлюкде кеси да Тёбен Чегемни жер-жерли самоуправлениясыны депутатыды, жаш тёлюге хаман эс бёлгенлей тургъанладан бириди.

Республикада жашагъанла алтынны сатып алыргъа ёчдюле

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю багъалы темирледен этилген 191 ахча сатханды, аладан 29 кюмюш эм 162 алтындыла. Бу кёрюмдю буруннгу жыл бла тенглешдиргенде 3 кереге кёпдю.

Билимин ёз жерибизде хайырланыр муратлыды

Алгъаракълада  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу саугъалагъанланы арасында Элсюерланы Танзиля да барды. Ол бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетини ординатурасын  бошагъанды.

"Заманнга" жазылыргъа онг барды

Хурметли жамауат!

Аны сёзю, дарманы да асыулукъ тапдырадыла саусузлагъа

Кеслерине  уллу махтау излемей, болсада къолларындан келгенни аямай, заманларын да къызгъанмай, тутхан ишлери бла кёплеге болушлукъ эте келгенле тюбегенлери жюрегибизге хычыуун тиеди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат