Жамауат

«Билим, акъыл, ырысхы да адамгъа жамауатынга себеплик эт деп бериледиле»

Уллу къаланы мурдору кибик, миллетини айныууна къыйынын аямагъан, ёсюп келген тёлюлеге юлгю болуп, тюзлюкге итиндирген инсанла миллетибизде болгъаны къууандырады. Аллай огъурлу къарт Огъары Малкъарда жашагъан Цийкъанланы Мухадин хажиди. Динине, тинине да кертичи болгъан, сыйлы тамата жангыз миллетини угъай, Шимал Кавказны дин жаны бла белгили алчысыды.

Бизнесде, чыгъармачылыкъда да юлюшюн тапханды

Хунерли эм жетишимли предпринимательлерибиз кёпдюле. Чеченланы Асланны жашы Алий аладан бириди. Ол не иш бла кюрешсе да, аны эбине жетерге, тынгылы этерге кюрешген, миллетин сюйген, анга къайгъыргъан адамды. Кёбюсюнде предпринимательлик бла кюрешеди, болсада, чыгъармачылыкъ хунери да барды.        

 

Эски юйле жангыртыладыла

Къабарты-Малкъарны кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу Фонду тийишли республикалы программаны тамамлау бла кюрешеди.

Тенгизни теренинде жашырынлыкъла излей

«Тенгизни тюбюнде не зат болур» деген соруу адам улугъа не заманда да сейир болгъанды. Бурун кезиуледе окъуна, белгили Александр Македонский суу тюбюне мияла орунну хайырланып тюшерге кюрешгенди.

Мектеп жангы излемлеге келиширикди

Чегемде «Билим бериу» миллет проектге кёре, Кардановла атлы орамда сегиз жюз окъуучугъа юч къатлы мектепни къурулушу барады. Ол беш корпусдан къураллыкъды, уллу терезелери, кенг коридорлары, эркин класслары эм компьютерден аралары да боллукъду.

Жангы оборудование ахшы себепликди

Кёп болмай «Культура» миллет проектге кёре, Чегем шахарда район аралы тарых-краеведение музей жангы оборудование бла жалчытылыннганды.

«Адам не заманда да билим алыргъа итинирге керекди»

Булунгучу жаш Сарбашланы Аскер драма театрны алчы артистлеринден бири болуп тургъанды. Аны «Чонай», «Тартюф», «Философияны доктору», «Учхан жулдуз» эмда башха спектакльледе ойнагъан рольларыны хайырлары бла таныгъандыла къараучула. Дагъыда концертледе Аскер жырлары бла къууандырады. Ол бюгюн бизни ушакъ нёгерибизди.

Эсепле къууандырадыла, этилирге керек жумушла да кёпдюле

Къабарты-Малкъарда жол мюлкню игилендириуге аслам эс бурулады. Беш жылны ичинде «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре минг километр  чакълы бирде жоллагъа тынгылы ремонт этилгенди, юч жюз километрде чыракълы чыпынла салыннгандыла. 

КИМНИ – АЛЛЫ, КИМНИ – АРТЫ

Адам жашауунда аслам затха тюбейди: аманнга, къууанчха, бушуугъа да. Алай къадар бирлеге насып берирни аллында къыйнагъан адети барды. Адамлыкълары болгъанла, аны ангылап, ауур жюкню айыпсыз кётюредиле, тёзюмсюзле уа – сынадыла. «Жиляу къайрыса? – Жилягъаннга. Къууанч къайрыса? – Къууаннганнга», – деп, халкъда бошдан айтылмайды. Мен бюгюн хапарын айтырыкъ Аминат да кёп къыйынлыкъ, ачыу да кёрдю, алай бюгюлмеди, халаллыгъын, адамлыгъын тас этмеди.

Огъурлулугъу, адеби, намысы бла да айырмалы эди

Он жылына дери ол  Кёнделенде жашагъанды. Кёчгюнчюлюкде Къазахстанда, бар аны тёлюсюча, жете келген жашчыкълай, юйюрюне болуша, мал кютгенди, сабан сюргенди. Атасы Махай бла анасы Айтекланы Мариям 1930 жыллада Нальчикде Ленинчи окъуу шахарчыкъда, ызы бла Орджоникидзеде бухгалтерге окъугъандыла. Бир тюрлю ишден къачмагъан ата-ана жети сабийни ариу таулу къылыкъда ёсдюргендиле. «Уллу къазанда бишген эт чий къалмаз»  дегенлей, ала бары да жамауатха жарагъан, иги да, тири да адамла болуп ёсгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат