Жамауат

Къабарты-Малкъарда суу жагъаланы ариуларгъа 30 минг адам къатышханды

28 апрельде Къабарты-Малкъарны юч шахар округунда эм он муниципал районунда жашагъанла «Россейни суулары» 2024 жылда деген битеуроссей акцияны чеклеринде суу жагъаланы ариуларгъа къатышхандыла.                   

Кёкшуу ёсдюргенлеге къошула барады

Басхан районда быйыл биринчи кере кёкшуу салгъандыла. Кишпек элден Замир Тхакахов аны сынау халда 22 гектарда орнатханды. Ол Шимал жанында ёсген битимге саналгъанлыкъгъа, бизни республикада хауа болум анга тап келишеди. Жаланда иги къараргъа эм бираз къоранчла этерге тюшерикди.

Нартюх салып кюрешедиле

Бизни республикада ёсген мирзеулюк битимлени арасында энчи жерни нартюх алады дерге боллукъду. Аны ёсдюрюу бла иги кесек мюлк кюрешеди. Ол кесек жерде битеди эм дайым бай тирлиги бла къууандырады.

Терек бахчаланы санына къошулады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда 250 гектар чакълы бирде терек бахчалыкъ орнатылгъанды.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде республикада   терек бахчалыкъланы саны 26,4 минг гектаргъа жетеди.  Аны танг кесегинде неда 23 минг гектардан   артыгъында терк айныгъан тюрлюсю   ёседи.

Жумушланы электрон халда къалай тамамларгъа боллукъду

Роскадастрны республикада бёлюмюнде къырал жумушланы электрон халда къалай тамамларгъа жарарыгъыны, «Госключ» не болгъаныны юсюнден айтхандыла.

Кеслери иш къурагъанлагъа онг бере

Кеслери иш къурап къармашханладан быйыл биринчи кварталда къыралны юлюшю болгъан компанияла 2,2 миллиард сом багъасына товарла эмда жумушла сатып алгъандыла. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде, сагъынылгъан кёрюмдю 160 процент къошханды, келишимле этгенлени саны уа 1,5 кереге кёбейип, 2,9 минг инсаннга жетгенди, дегендиле МСП Корпорацияда.

Къошакъ файда тюшюрюрге амал барды

Узакъ болжалгъа ахча къыстырыкъ этиу программа (ПДС) быйыл январьда ишлеп башлагъанды. РФ-ни Ара Банкында айтханларына кёре, анга ким сюйсе да къатышыргъа эркинди. Программаны магъанасы недеди?

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла алгъышлауу

 Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 

Ёмюрлеге эсде къалырча

Бу кюнледе «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилери Къабарты-Малкъарда битеу да къыркъ «Ёмюрлюк от» эсгертмеде ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этиу бла кюрешедиле.

«Ызыбыздан келгенлени кёллендирирге, сахнаны жашырынлыкъларына тюшюндюрюрге кюрешебиз»

 Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру, КъМР-ни сыйлы артисти Бичиланы Мажмудинни жашы Хаждауутха 60 жыл болады. Ол Огъары Малкъарда туугъанды. Уллу юйюрде, хар бир таулу сабийча, гитчелигинден къарыуу жетген жумушну эте, Туура-Хабла элде оюн зауукълугъуна бата ёсгенди. Ол тийреде жашагъан он тукъумну санагъанын эшитсенг, огъурлу къартларыбызны дерслери бошуна кетмегенин ангылайса.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат