22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

28.01.2019 - 09:30

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю конкурслагъа да тири къатышадыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
25.01.2019 - 08:12

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызланы уа хар бирини кесини энчи къыйынлыгъы, жарсыуу барды»,-деп, ол нечик тюз айтханды.  Аны биз бу письмолада да кёрюп турабыз.

Подробности... | Просмотрено: 26
25.01.2019 - 08:07

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле. Специалистле асламысында социал объектлени тийрелерине, ол санда ала кече къалай жарытылгъанларына эс бургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 39
23.01.2019 - 08:11

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Черек районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис да къошулгъандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 28
23.01.2019 - 08:09

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе эди, аны жашауу башха тюрлю къуралыргъа болур эди.

Подробности... | Просмотрено: 22
21.01.2019 - 09:20

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 24
16.01.2019 - 08:14

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген пенсиячыны айгъа файдасын тергегенде бу тёлеуле эсге алынадыла:
   -  пенсиясы;

Подробности... | Просмотрено: 6
16.01.2019 - 08:13

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион сомдан аслам болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
16.01.2019 - 08:12

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй бийчеле энчи амалланы хайырланадыла. Болсада бу ишни тамамлауда  жорукъла да бардыла.  

Подробности... | Просмотрено: 11
16.01.2019 - 08:10

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ этебиз.
 

Подробности... | Просмотрено: 50
16.01.2019 - 08:07

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна районунда, Советское элде орналгъан колонияда 220 тиширыу  турады. Кертиди,  аланы саны бирси жылладан эсе иги кесекге азды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
16.01.2019 - 08:05

Сабийле ючюн – бирге ишлерге

  Элбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясы энчи къайгъырыу керекли болгъан эм къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге къарагъан билим бериу учрежденияла бла бирге «Сабийле ючюн – бирге» деген акция бардырады.

Подробности... | Просмотрено: 11
14.01.2019 - 09:20

Концертге къарагъандыла, кеслери да тепсегендиле

    Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда  «Славян ингирле» деген къууанчлы тюбешиу болгъанды. Аны  республикада жашагъан белорусланы  «Сябры» маданият арасы  къурагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12
11.01.2019 - 08:13

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:

Подробности... | Просмотрено: 26
11.01.2019 - 08:05

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 41

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

06.11.2020 - 08:05

Жазылыу – 2021

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 9
Илму

04.11.2020 - 08:40

Илмусуз айныу болмазлыгъына, алимлеге эс бурмагъан къырал артха къаллыгъына тюшюннгендиле

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасы къуралгъанлы   25 жылдан аслам болады.  Бу къысха заманны ичинде республиканы алимлери магъаналы тинтиуле бардырып, къыралда кеслерине тийишли жер алгъандыла. Филология илмуланы доктору, профессор, РФ-ни Естестволу илмуларыны академиясыны академиги, КъМР-ни бла КъЧР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Улакъланы Махти бла араны тарых жолуну, жаш алимлени хазырлауну, мындан ары илмуну айнытыуну жолларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

04.11.2020 - 08:38

Эл мюлк жаны бла къыйматлы проектле

Къабарты-Малкъарда «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре,  2021-2022 жыллада юч  проект бардырыллыкъды, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.  

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

04.11.2020 - 08:35

Коронавирусну юсюнден не билирге керекди?

Жарсыугъа, коронавирус, бизни республикагъа да жетип, бекден-бек жайыла барады. Аны энчилиги адамны чархында кесин билдирмегенлей аслам заманны тургъаныды. Аны хатасындан, инсан ауругъанын сезмегенлей, башхалагъа да кёп жукъдурады. Алай андан сакъланыуну амаллары бардыла, аланы юслеринден врач-инфекционист Кульчаланы Залина айтады.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

04.11.2020 - 08:33

Жашлыкъны, саулукъну сакълауда да биринчи жерде - физкульутура

Къыралны жанындан спортну айнытыугъа уллу эс бурулады, арбазлада адамла хакъсыз жарау эталырча тренажёрла орнатыладыла, спорт залла дайым ишленедиле. Физкультура инсанны саулугъун кючлеуде, санланы жашлай тутууда уллу магъанасы болгъанын алимле бир аууздан айтадыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

04.11.2020 - 08:30

Жазылыу - 2020

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 9
Экономика

04.11.2020 - 08:23

Жашау журтлагъа танг къошулады

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл 528 минг квадрат метр жашау журт ишленирикди.  Ол санда «Мэй» эм «Нарт» микрорайонлада 150 минг квадрат метр.  

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

04.11.2020 - 08:20

Пандемия малчылыкъ бёлюмню чырмамайды

Кёп болмай Россейни Эл мюлк министерствосуну малчылыкъ эм къумалылыкъ  жаны бла департаментини таматасы   Дмитрий Бутусовну  башчылыгъы бла  видеонконференция бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

04.11.2020 - 08:17

Башланнган инфарктны тохтатыргъа къыйынды, алай аны баргъанын хар ауругъан кеси женгиллендирирге боллукъду

Замансыз жашаудан кетиуню сылтауларындан бирине  инфаркт саналады. Аны юсюнден билирге керек шартланы эсигизге салайыкъ. Материал бу жаны бла специалистлени федерал газетледе басмаланнган статьяларына кёре жарашдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

04.11.2020 - 08:15

Билим бла бирге сынам да болса бютюнда игиди

Кимге да саулукълу жашау, сёзсюз, бек магъаналыды.  Ол себепден багъыу амаллагъа не заманда да энчи эс бурулгъанлай турады. Ол а медицинада уруннган специалистлени билимлерин, сынамларын да дайым кючлендирип турургъа борчлайды. Биринчиси бла артыкъ чырмаула жокъ эселе, сынамны уа врач ишини юсюнде кёп заманны ичинде ала барады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

04.11.2020 - 08:10

Нартла да сюйген оюнла

Малкъарлы жашчыкъны оюну, иши да бирге болгъандыла. Аталары малла бла къошладан къайтыр заманнга, ала отун жыйышдыргъандыла. Уллу тёшлеге мюшкериге, артишге  барсала уа таш тёнгеретип ойнагъандыла. Тёш башындан: «Ким узакъгъа жетдирир», - деп, ташланы ашыргъандыла. Аны секире-секире, таууш эте баргъаны уллу зауукълукъ келтиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

30.10.2020 - 16:50

Сен а не билесе оюнларыбыздан?

Бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

30.10.2020 - 16:35

Терек бахчачылыкъда ахшы тюрлениуле

Россельхозбанкны отраслевой экспертиза этиу арасы бизни къыралда алмала сатыу рынокну онгларын сюзгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

30.10.2020 - 15:33

«Адамны ариулугъун аны бирсилеге ушамагъан энчилигинде кёреме»

Нёгерланы Русланны жашы Алим бюгюнлюкде Москвада ишлейди. Ол косметологду эмда дерматовенерологду. Адан сора да, «Эксперт» деген илму-саулукъландырыучу араны консультантыды. Инъекцияланы эмда аппаратланы хайырланнган методикала жаны бла сертификаты болгъан специалистди.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

30.10.2020 - 15:30

Качестволу урлукъ бла жалчытыу

Кёп болмай Россейни Эл мюлк министерствосунда  видеоконференция халда селекция эм урлукълукъ жаны бла координация советни  кенгеши бардырылгъанды. Анда баш тема къыралны аграрчыларын тахта кёгетлени  качестволу урлукълары бла жалчытыу болгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы