17.07.2024, 16:38 - Спорт

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Ставрополь крайдан, Ингушетиядан бла Къабарты-Малкъардан къауумла къатышхандыла.

17.07.2024, 16:33 - Жамауат

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла. Аланы къоркъуусузлукъларын, тынчлыкълы солууларын жалчытыу бла уа тийишли  болгъан министерствола бла службала кюрешедиле.

17.07.2024, 15:56 - Жамауат

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди. Аны мураты уа билим бериу, жангычылыкъ, илму-техника, инжиниринг, эксперт-аналитика, усталыкъгъа тюшюндюрюу амалланы бирикдирип, бирге хайырлы эмда жетишимли ишлеу бла байламлыды.

17.07.2024, 14:32 - Тарых

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди. КъМР-ни Архив службасындан билдиргенлерине кёре, аны къурулушу Уллу Ата журт урушха дери башланнганды. 

17.07.2024, 13:36 - Жамауат

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону келечилери тинтиуле бардыргъан кезиуде заранлы битимле къалайда эмда неллай бир ёсгенлерин тохташдырадыла, аны бла байламлы эсгертиуле да этедиле.

17.07.2024, 08:02 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.07.2024, 10:56 - Жамауат

Юсюбюздеги жылны аллындан бери Къабарты-Малкъарда 906 от тюшюу болгъанды, деп билдиредиле бизге РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасындан. Жашау журтлада - 84-сю, къургъакъ кырдыкны жандырыу бла байламлы уа - 506. Битеу да ол отлада бешеуленни къутхаргъандыла, ол тийреледен а 168 адамны кёчюрюрге тюшгенди. Жарсыугъа, саулукъларына бла санларына чып тюшгенле да болгъандыла. Аланы саны 27-ге жетгенди. Алтаулан а ёлгендиле.

16.07.2024, 10:36 - Жамауат

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле. Тюзю бла терси уа къалайды. Аны юсюнден Роскачествода айтхандыла.  

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
17.07.2024 - 17:44 | 👁 11

Подробности...

Иссиде бютюн уллу сакълыкъ изленеди

Нальчикде Гидромет араны билдириуюне кёре, бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къызыу боллукъду, от тюшюуге къоркъуу бешинчи классха дери ёсерикди. Аны бла байламны МЧС-ни регион бёлюмю адамланы сакъ...
Жангылыкъла
17.07.2024 - 16:50 | 👁 9

Подробности...

Эм узун миллет жаяу жол

«КИФ 2024» форумда «Кавказны жаяу жоллары бла. Тенгизден тенгизге дери тау жолла бла» деген сессия болгъанды. Анга къатышханла жангы законопроектни къалай толтургъанларыны, къаллай чурумлагъа...
Тарых
17.07.2024 - 16:40 | 👁 6

Подробности...

Холам тарыны таурухлары бла элберлери

Халкъыбызда бир ненча диалект болгъанын барыбыз да билебиз. Алай Холам-Бызынгы диалектге уа «Ц» диалектден кирген сёзле да аз тюйюлдюле. Ол себепден анга къатыш диалект деп да айтадыла. 1962 жылда...

Тарых
11.01.2019 - 08:00 | 👁 1 138

Подробности...

Къарачай- малкъар орузлама

Айланы «Къарачай-малкъар-орус сёзлюкде» берилген атлары Башил ай - январь. Байрым ай – февраль. Тотурну (ауузну) ал айы – март. Тотурну (ауузну) арт айы – апрель. Хычаман (хычауман) ай – май. Луккур...
Спорт
28.12.2018 - 08:45 | 👁 38

Подробности...

Хорлагъандыла, энчи футбол майдан къоллу да болгъандыла

   Бизни республикадан «Инаркой» футбол команда ОНФ-ни «Уличный красава» акциясында хорлагъанды.  Жашчыкъла, 16-17-жыллыкъланы араларында финалгъа чыгъып, Кемерово областьны «Сатурн» командасы бла...
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:42 | 👁 36

Подробности...

Хар бири да ыспасха тийишлиле

     Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау излеу-къутхарыу отряды къыралны къыбыла жанында эм игиледен бирине саналады. Арт жыллада ол къатышхан эришиулеринде жетишимли болмай къалмагъанды.
Маданият
28.12.2018 - 08:33 | 👁 53

Подробности...

Кеси заманыны фахмулу инсаны

           Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал  институтунда КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, Россейни поэзия академиясыны член-корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни  «...
Илму
28.12.2018 - 08:32 | 👁 35

Подробности...

Ариулукъну бла саулукъну ала бир бирден айырмайдыла

     Долинскде "Синдика" къонакъ юйде  "Адамны ариулу эмда саулугъу бла байламлы  проблемаланы кетериу"  деген  битеуроссей  форум  бардырылгъанды.
Тарых
28.12.2018 - 08:30 | 👁 57

Подробности...

Чегем тары

 Алгъаракълада белгили тарыхчыбыз Мызыланы Исмайылны Малкъар ауузуну юсюнден статьясын басмалагъанбыз. Бюгюн аны Чегем тарыны юсюнден жазгъанлары бла шагъырей этебиз.
Саулукъ
28.12.2018 - 08:28 | 👁 21

Подробности...

Чабакълагъа бла башха тенгиз продукциягъа - къаты контроль

         Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзор тенгиз продукция сатхан 62 тюкенни тинтгенди. Аладан 29-нда тюрлю-тюрлю бузукълукъла табылгъандыла.
Экономика
28.12.2018 - 08:21 | 👁 44

Подробности...

Предпринимательлени сейирлерин эм башха салып

Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда управлениясы бла Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный бирге ишлеуню юсюнден келишим...
Экономика
28.12.2018 - 08:20 | 👁 36

Подробности...

Пенсиячылагъа таплыкъгъа

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, энди абери сатып алыргъа кредитлени жетмиш жыллары толмагъанла да алыргъа боллукъдула. Ол кеси да залогсуз берилликди.
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:19 | 👁 34

Подробности...

Энергетиклени кезиулю жандауурлукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю алгъаракълада «Рождённые энергией» деген тёрели жандауурлукъ акцияны бардыргъанды.

Страницы