29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

29.05.2024, 15:30 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 11

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...
Тарых
29.05.2024 - 15:35 | 👁 22

Подробности...

Эски сурат хапар айтады

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы...

Экономика
28.12.2018 - 08:20 | 👁 35

Подробности...

Пенсиячылагъа таплыкъгъа

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, энди абери сатып алыргъа кредитлени жетмиш жыллары толмагъанла да алыргъа боллукъдула. Ол кеси да залогсуз берилликди.
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:19 | 👁 34

Подробности...

Энергетиклени кезиулю жандауурлукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю алгъаракълада «Рождённые энергией» деген тёрели жандауурлукъ акцияны бардыргъанды.
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:17 | 👁 23

Подробности...

Эсепле чыгъаргъандыла, игилени саугъалагъандыла

     «Россейни предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы" Битеуроссей жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмю ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Анга аталгъан жыйылыу «Акрополь» арада...
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:12 | 👁 31

Подробности...

Къашхатауну кюнюн къууанчлы белгилегендиле

  Озгъан бараз кюн  Къашхатауну кюню къууанчлы белгиленнгенди. Эллилени алгъышларгъа  Черек районну администрациясыны таматасыны  орунбасары Улбашланы Сахадин бла посёлканы башчысы Уяналаны Азрет ...
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:11 | 👁 25

Подробности...

Жетишимлилеге – сый, махтау, саугъала да

Жылны ахырында Хасанияны Маданият юйюнде бет жарыкълы  уруннган  эллилеге байрам къурау ахшы тёреге айланнганы. Быйыл да алай болгъанды. Озгъан байрым кюн ингирликде Маданият юйню уллу залында ...
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:10 | 👁 19

Подробности...

Саулукълары осал болгъанлагъа реабилитация система къураллыкъды

Къабарты-Малкъар саулукълары осал болгъанланы, сакъатланы реабилитацияларыны системасын къураргъа федерал субсидия берилген 18 регионну арасына киргенди. 
Жангылыкъла
26.12.2018 - 10:05 | 👁 24

Подробности...

Фонтан а майданнга къууат къошарыкъды

Тырныауузда жангыртыу ишледен сора  Первооткрывательлени майданы кёз къууанырча  омакъ болгъанды. Анда шинтикле орнатхандыла, бордюрла бла тротуар плитка салгъандыла эм тёгерек-башны...
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:50 | 👁 12

Подробности...

Чагъырны къолдан сатып алмагъыз

Жангы жылны байрамына халкъны асламысы бек тынгылы хазырланады. Ол кюнлеге аш-азыкъ, суула, чагъырла сатыу бютюн къаты барады. Жарсыугъа, аллай кезиуледе аманлыкъчыла да тириледиле.
Право
26.12.2018 - 09:50 | 👁 65

Подробности...

Борчугъуз бар эсе, сюд приставланы сакълагъыз

Озгъан онбир айгъа организацияла бла адамла отлукъ-энергетика комплексге (ТЭК) берлик борчдан 244 миллион сомдан аслам жыйылгъанды, деп билдиргендиле Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де...
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:48 | 👁 21

Подробности...

Жангы жылгъа мекямларын ким ариу жасарыкъды?

Нальчик шахарны мэриясы, Жангы жылны байрамын хазырлана, юйлени тышларын бек ариу жасагъан предпринимательлени араларында конкурс бардырады. Аны чеклеринде тюкенлени, кафелени, ресторанланы,...

Страницы