18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Маданият
21.04.2021 - 15:20 | 👁 8

Подробности...

Россейни арасы… Красноярск крайда

Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн, академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны...
Маданият
21.04.2021 - 15:15 | 👁 16

Подробности...

Алибек

Алибек жаз башы кюнлени биринде Тёбен элни ортасында алгъын  клубну мекямындан башха журт болмаучу майданда машинадан тюшдю. Тёгерек айланып, санагъан этгенча, элге акъырын къарап чыкъды да, адамла...
Саулукъ
21.04.2021 - 15:10 | 👁 19

Подробности...

«Жыйырма-жыйырма биринчи ёмюрледе тири вакцина салдырыула жукъгъан аурууланы халларын къарыусуз этгендиле»

Адам къаллай жашау болумлагъа да юйренип къалады.  Къалай-алай болса да, биз кесибиз да ангыламагъанлай пандемияны болумларында жашаугъа да тюзелгенбиз. 
Саулукъ
21.04.2021 - 15:05 | 👁 19

Подробности...

Коронавирусдан вакцина ышаннгылыды, къоркъуусузду

Бюгюнлюкге коронавирусдан Россейде ГамКовидВак («Спутник V») эм ЭпивакКорона вакцинала бардыла, талай замандан алагъа КовиВак да къошуллукъду. Аны Чумаков атлы илму арада жарашдыргъандыла. 
Маданият
21.04.2021 - 15:02 | 👁 18

Подробности...

Чурукълагъа мода къалай тюрленнгенди?

Эм алгъа адамла чурукъланы бир мурат бла жарашдыргъандыла, кийгендиле – аякъланы сууукъдан эм жараладан сакъларгъа. Алай къыйын ёмюрле ётгенден сора, кийимленича, чурукъланы да борчларына дагъыда...
Экономика
21.04.2021 - 14:55 | 👁 9

Подробности...

Россельхозбанкны карталарын сайлагъанлагъа къошулады

Быйыл биринчи апрельни эсеплерине кёре, Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда  бёлюмюню (РСХБ)  тёлеу карталарын тутханланы саны 165 минг адамгъа жетгенди.   Алай бла жыл башланнганлы 2 минг карта...
Маданият
21.04.2021 - 14:44 | 👁 14

Подробности...

Анда чекле жокъдула дейдиле

Парий аны сюймейди. Иеси да алай. Болсада жашайдыла ала бир арбазда. Ким биледи, Булутну бир кюнде  арбазда кёрмей къойса, Адырахман излеген да этер. Кёзлери бла ансы... Алай сунады. Булут арбаздан...
Маданият
21.04.2021 - 14:42 | 👁 30

Подробности...

ПАТЧАХНЫ СЮЙМЕКЛИГИ

Бара эди сары жолда патчах. Акъ атлы, ёхтем,  женгил, таукел, умутлу… Жаланда тейрилеге баш ура эди, тилек эте. Патчах эсе да, алагъа къул-къурман болургъа юйретген эдиле аны. Аллахны атын эшитмеген...
Жангылыкъла
16.04.2021 - 18:28 | 👁 29

Подробности...

Май, Прохладна эм Бахсан районлада къыстау урлукъ саладыла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.
Жангылыкъла
16.04.2021 - 18:26 | 👁 16

Подробности...

Экология болумну игилендирирге алланып

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

Страницы