17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.06.2024, 08:11 - Жамауат

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.   

16.06.2024, 08:03 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

Спорт
05.10.2021 - 17:17 | 👁 15

Подробности...

Жетишимли къауум

Бу кюнледе Псыгансу элде кикбоксингден кезиулю ачыкъ эришиуле ётгендиле.
Спорт
05.10.2021 - 17:11 | 👁 20

Подробности...

Алты майдал бла къайтхандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре бу кюнледе Элиста шахарда  грек-рим тутушуудан Совет Союзну Жигити генерал-полковник О.И. Городовиковну хурметине жораланнган  Битеуроссей эришиуле...
Илму
05.10.2021 - 17:06 | 👁 16

Подробности...

Психология бла билим бериуню юсюнден сёлешиннгенди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрусда илму-излем арасында «Психология бла билим бериу: сынам, къыйматлылыкъ эм жангычылыкъла» деген ючюнчю бетеуроссей  форум ётгенди. Ол очно эм...
Экономика
05.10.2021 - 16:54 | 👁 28

Подробности...

Терек бахчалыкъгъа - аслам эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республикада  терк айныгъан терек бахчалыкълагъа энтта да 1,5 минг гектар чакълы къошуллукъду.  
Маданият
05.10.2021 - 16:52 | 👁 37

Подробности...

«Бу жашауда жазыучу хар затны билирге, кеси кёзю бла кёрюрге тийишлиди, ол болумланы арасында болургъа да»

Шауаланы Хасан бюгюннгю адабиятда фахмулу, айтхылы, энчи кёз къарамы, уллу жашау сынауу болгъан, энчи хатлы прозачыларыбызданды. Окъуучула Шауа улуну бек сюедиле, аны къаламындан чыкъгъан затланы...
Жангылыкъла
05.10.2021 - 12:28 | 👁 25

Подробности...

«Кюн шахар» Россейни медицина вузларына иги окъуучуланы хазырлайды

Белгили RAEX деген рейтинг агентство билдиргенине кёре, ала жыл сайын школну бошагъанланы белгили россейли вузлагъа окъургъа киргенлерин тинтедиле, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери...
Маданият
05.10.2021 - 08:50 | 👁 17

Подробности...

Россей кинону, театр сахнаны да жарыкъ жулдузу

Олег Валерианович Басилашвили россей кино искусствода къараучула бек сюйген актерладан бириди. Аны жашау жолу да сейирди.
Жангылыкъла
04.10.2021 - 16:55 | 👁 28

Подробности...

Заранлы хансны кетередиле

Россельхознадзорну  Шимал Кавказда   управлениясы Къабарты-Малкъарда карантин  жерлени тинтиу  эм игилендириу  жаны бла дайым  контроль бардырады.
Билим
04.10.2021 - 16:36 | 👁 17

Подробности...

Тёрели жорукъланы унутмай, заман бла бирге атлагъанла

Тырныуузну 5-чи  номерли школу биринчи окъуучуларына эшиклерин ачханлы 40 жылдан атлагъанды. Бюгюнлюкде ол гимназия деген атны жюрютеди эм республикабызны бек иги окъуу учрежденияларындан бирине...
Билим
04.10.2021 - 16:10 | 👁 17

Подробности...

Устазланы Битеуроссей эришиуюнде жетишимли болгъанды

Дондагъы Ростовда 11-чи номерли лицейни майданында «Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда 15 лауреатны атлары белгили этилгендиле. Аланы санында Майский шахарны 5-чи...

Страницы