30.11.2023, 13:00 - Билим

Кёп болмай Россей Федерацияны Илму эм бийик билим бериу   министерствосунда «Приоритет-2030» стратегиялы программагъа къошулургъа сюйген билим бериу организацияланы айырырча комиссияны кенгеши болгъанды. Аны чеклеринде алгъаракъдан бери анга къатышхан университетле къаллай жетишимле болдуралгъанларын да билдиргендиле.

30.11.2023, 10:54 - Жамауат

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп билдиредиле Генпрокуратураны пресс-службасында.

30.11.2023, 10:23 - Жамауат

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

30.11.2023, 09:00 - Тарых

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау къауум Уллу Ата журт урушну кезиуюнде биринчи кере жыйылгъан эди. Анда этилген оноула уа Германияны хорларгъа, урушдан сора кезиулени мамырлыкъ мурдорун салыргъа себеплик этгендиле.

30.11.2023, 09:00 - Экономика

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

29.11.2023, 12:53 - Жамауат

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023, 12:46 - Билим

Россейни Финансла министерствосу, «Моифинансы.рф» проектини чеклеринде бардыргъан «Кредит математика: кредитле къалай къуралгъанларын билейик» деген битеуроссей онлайн-марафоннга къатышыргъа чакъырады барыбызны да.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
22.02.2019 - 08:30 | 👁 19

Подробности...

Жаш жырчыла конкурсха чакъырыладыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасы жаш жырчыланы араларында «Мени жашауум – мени жырым!» деген конкурс бардырыллыгъыны юсюнден билдиреди. Ол 2019 жылны 5 мартында Нальчикде Маданият фондда 12:00...
Спорт
22.02.2019 - 08:29 | 👁 31

Подробности...

Тренерлеринден ахшы юлгю ала, даражалы эришиуледе хорлайдыла

Былтыр Элбрус районну олимпиада резервли спорт школу ишлегенли 20 жыл толгъанды. Ол ачылгъанлай окъуна, умутландыргъан гёжефлени хазырлагъаны бла республикада, къыралда да белгили болгъанды.
Тарых
22.02.2019 - 08:23 | 👁 22

Подробности...

Кёп къыйынны бир тынчы

 
Маданият
22.02.2019 - 08:19 | 👁 212

Подробности...

Сюймеклик - насып да, къыйынлыкъ да...

Назмучу Ахматланы Люба быллымчыды. Аны атасы Чёппелеу халкъыбызда намысы жюрюген, жамауат адам эди. Люба уа устазды. Адабиятха да озгъан ёмюрню 90-чы жылларында хазыр, ишленип бошалгъан назмула бла...
Илму
22.02.2019 - 08:17 | 👁 30

Подробности...

Инклюзия - ол неди?

                                                                       Тарых Инклюзия билим бериуде жангы амалды, биринчи кере жыйырманчы ёмюрде оруслу психолог Лев Выготский илмугъа кийиргенди аны,...
Маданият
22.02.2019 - 08:15 | 👁 15

Подробности...

Аны назмулары бюгюн да эшитилгенлей турадыла

12 февральда совет, россейли поэтесса, кёчюрмечи, республиканы Къырал премиясыны лауреаты Инна Иналовна Кашежева туугъанлы 75 жыл толгъанды.  Аны хурметине  гитче Ата журтунда – Зольский районну...
Маданият
22.02.2019 - 08:11 | 👁 64

Подробности...

Таулуланы чексиз сюйген чюйютлюле

Къабарты-Малкъарны эм Россейни сыйлы артисти Подоцур Танахумович Ашуров Израильни Афаким шахарында 2000 жылда 8 июльда ауушханды. Аны ёлгенин эшитгенлей, кёп адам, редакциягъа келип, аллай бушуулу иш...
Илму
22.02.2019 - 08:10 | 👁 13

Подробности...

Сабийни солуу кезиуюн зауукълу ётдюрюгюз

Ыйыкъны узунуна, сабийле школда неда сабий садда кечине эселе, солуу кюнледе уа кеслерин не бла булжутургъа билмей къаладыла. Кёп ата-анала аланы  аппаларына бла ынналарына  ашырадыла. Аллай онглары...
Илму
22.02.2019 - 08:00 | 👁 28

Подробности...

Къабарты-Малкъарны Башчысыны стипендияларына 50 адам тийишли болгъанды

   РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны, КъМКъУ-ну, КъМКъАУ-ну, СКГИИ-ни да  студентлерини бла аспирантларыны къаууму – битеу да 50 адам -  илму жетишимлери ючюн ахча саугъалагъа тийишли болгъандыла.
Жангылыкъла
20.02.2019 - 10:05 | 👁 23

Подробности...

Медицина болушлукъну сылтаусуз тапдырыргъа, аны качествосун игилендирирге борч салыннганды

Кёп болмай Чегем районну ара больницасында  конференция болгъанды. Анда былтыр  тамамланнган ишлени эсеплегендиле. Анга КъМР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары Татьяна Аникушина эм Чегем...
Экономика
20.02.2019 - 10:00 | 👁 38

Подробности...

Бизнесге болушууну амаллары сюзюлгендиле

Гитче эм орта бизнесни айнытыу жаны бла къырал корпорация  финансла, гарантияла эм лизинг бла болушууну амалларыны юсюнден КъМКъУ-да семинар бардырылгъанды.
Жангылыкъла
20.02.2019 - 09:45 | 👁 18

Подробности...

Газ ючюн тёлемегенле бла сёз къысхады

Кёп болмай Чегем районда  сюд приставла «Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуню келечилери бла бирге кёк отлукъ ючюн тёлемей, борчла этип тургъанланы юйлеринде болгъандыла.
Экономика
20.02.2019 - 09:45 | 👁 30

Подробности...

Аграрийлеге - 400 миллион сом

Агропромышленность комплексге кредитлени беш процентден уллу болмагъан ставка бла бериу себеплик этиу къырал программаны чеклеринде Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю 2017 жылдан башлап...
Жангылыкъла
20.02.2019 - 09:40 | 👁 24

Подробности...

Жерчиликде контроль къатыланады

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Аланияда Управлениясыны жерчиликге надзор этиу бёлюмю быйыл январьда бизни республикада онбеш контроль иш бардыргъанды. Ала бары да планда...
Тарых
20.02.2019 - 09:37 | 👁 21

Подробности...

Хыянатсыз аманат

Эллерибизде Уллу Ата журт урушда туугъан жерлерин фашистледен къоруулай жан бергенлеге жораланып ишленнген эсгертмеле бардыла. Биз билмегенликге, аланы хар бирини кесини энчи тарыхы да болур.

Страницы