19.06.2024, 10:39 - Политика

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда республикада ич туризмни айнытыуну, аны хайырлылыгъын ёсдюрюуню, аны бла бирге регионда солуу адамлагъа асыры багъа болмазча этиуню амалларын сюзгендиле.  

19.06.2024, 09:05 - Жамауат

Россейде чыгъарылгъан Visa эм Mastarcard банк карточкала тыш къыраллада ишлемей тохтагъанлы эки жылдан артыкъ болады. Ол кеси да чеклениуле кийирилгени бла байламлыды. Энди ала жаланда бизде ишлейдиле. Тышына атланнган туристле уа МИР карталаны хайырланып башлагъан эдиле. Алай энди башха къыралла аны да алмай тебирегендиле. Игиси – бардыла энтта да бирлери аны бырнак этмеген. Ала уа къайсыларыдыла?

18.06.2024, 16:36 - Экономика

Алгъаракъда бизни къыралгъа салыннган жангы чеклениулеге кёре, АБШ-ны долларын, сора дагъыда еврону Москваны Биржасында сатыу-алыу тыйылгъанды. Энди аланы жаланда биржадан тышында рынокда алыргъа неда сатаргъа боллукъду. РФ-ни Ара банкында айтханларына кёре уа, валютаны сатыу-алыу шёндюге дери да ол рынокда асламыракъ эмда тирирек барып тургъанды. Келишимле дагъыда банкланы, аланы эмда хайырланыучуланы (эм биринчиден, экспорт бла кюрешгенлени) араларында этиледиле. Къалай-алай болса да, тюрлениуле бардыла, ала бла байламлы чыгъаргъа боллукъ соруулагъа Ара Банкны сайтында берилген жууапланы бир кесегин басмалайбыз.

18.06.2024, 15:24 - Спорт

 Къабарты-Малкъар къырал университетни спорт арасында «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла каратени киокушин тюрлюсюнден республиканы кубогу къуралгъанды.

18.06.2024, 08:30 - Жамауат

Шимал Кавказда тирлик жыйыу кезиуге хазырланыуну юсюнден кенгеш бу кюнледе бардырылгъанды. Анга РФ-ни эл мюлк министрини орунбасары Андрей Разин, регионланы, Россельхозараны келечилери, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышхандыла.

17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
19.06.2024 - 09:57 | 👁 2

Подробности...

Жазылыу бошалыргъа юч кюн къалгъанды

Багъалы шуёхла!
Право
19.06.2024 - 09:34 | 👁 2

Подробности...

УФСБ: тыш къыралылагъа Россейге келирге болушханды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде 32-жыллыкъ тыш къыраллыны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла. 
Тарых
18.06.2024 - 18:21 | 👁 15

Подробности...

Тукъумунгу юсюден билиуню магъанасы уллуду

 «Биз, къабартылы Катанчиевле, Чегем аууздан чыкъгъанбыз» -деп, кесини тукъумуну тарыхыны юсюнден манга жазыучу Солтан Катанчиев билдиргенди. Ол сейир шарт бла мен сизни да къысха шагъырей этерге...

Жангылыкъла
16.11.2021 - 11:52 | 👁 25

Подробности...

Нальчикни шахар маршрутларын жангы автобусла жалчытырыкъдыла

Нальчикде 14 ноябрьден 15 ноябрьге кечеде муниципал троллейбус управленияны тийресинде тургъан «ПАЗ» автобусла кюйгендиле. 
Маданият
16.11.2021 - 11:28 | 👁 18

Подробности...

Ариулукъну чакълары

Бу кюнледе уа Нальчикде  Владимир Вороков  атлы маданият   фондда  къууанчлагъа кийилген жыйрыкъланы кёрмючю  болгъан эди.
Спорт
15.11.2021 - 17:36 | 👁 25

Подробности...

Уллу борчланы салып тамамлагъанла

Элбрус районда грек-рим тутушуу спортну эм айныгъан тюрлюсюдю десек, жангыллыкъ тюйюлбюз.
Право
15.11.2021 - 15:29 | 👁 22

Подробности...

Налог тёлеулени азайтыргъа амал барды

Жыл сайын  къыралда инсанла налогларын декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекдиле.
Маданият
15.11.2021 - 15:19 | 👁 22

Подробности...

Бай бла Зыккыл

Эртте-эртте бир байны жангыз къызы болгъанды. Ол жетгенде, атасы аны эрге берирге акъыл эте башлайды.                        
Экономика
15.11.2021 - 09:50 | 👁 27

Подробности...

Къабарты-Малкъарда жолланы аслам халда жангыртхандыла

Россей Федерацияны Правительствосуну вице-премьери Марат Хуснулинни башчылыгъында Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу коммиссияны жыйылыуу болгъанды.
Право
14.11.2021 - 08:20 | 👁 11

Подробности...

Ич ишле органланы келечилерине – алгъышлаула, саугъала

МВД-ны республикада управлениясында Ич ишле органла келечисини кюнюн белгилегендиле. Байрамны Россейни ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцев бардыргъанды.
Билим
14.11.2021 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

«Устазлыкъ – ол усталыкъ угъай, жашауду»

 Балаланы Вероника Нейтрино элни орта школуну башланнган классларыны устазыды. Кеси заманында ол Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде талай жаны бла билим алгъанды – башланнган...
Тарых
13.11.2021 - 08:11 | 👁 18

Подробности...

Секиртмедеьбушуулу ишле

Совет власть тохташхандан сора тау эллеге жолла ишленип тебирейдиле. Керекли техниканы жокълугъуну хатасындан кёп ишлени къол бла этерге тюшгенди. Таулу жашла салтала, ылытхынла бла уллу гыйы ташланы...
Жангылыкъла
12.11.2021 - 19:30 | 👁 23

Подробности...

Дарман салдыргъаннга сертификатны тюрсюню къабыл этилгенди

Быйылгъы  жылда 8 ноябрьден тебиреп сертификатда коронавирусха къажау дарман салдыргъанды деген билдириуден сора да, COVID-19  ауругъан адамны юсюнден толу хапар, 2022 жылда  биринчи мартдан башлап...

Страницы