30.05.2024, 09:35 - Политика

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Жангылыкъла
16.01.2022 - 09:43 | 👁 28

Подробности...

Аякъ машиналада – Къар Аппала бла Къар Къызла

Оналтынчы январьда Нальчикде Жангы жылгъа аталып велопарад боллукъду. Анга Къар Аппаны бла Къар Къызны кийимлерин кийип, Ставрополь крайдан, Шимал Осетиядан эм СКФО-ну башха субъектлеринден да...
Спорт
16.01.2022 - 09:00 | 👁 6

Подробности...

Гроссмейстерлеге окъуна оздурмагъандыла

Шимал Осетия-Аланияны шахматладан 11 кере чемпиону Павел Зангиевни хурметине аталып, Владикавказда шахматладан эришиу бардырылгъанды.
Билим
15.01.2022 - 10:21 | 👁 19

Подробности...

«Ыннабызны хайырындан билебиз тилибизни»

Арт заманда мени сейирсиндирген эм ёхтемлендирген бир адам болгъан эсе, ол Жантууланы Исламды – Псычох элни школуну 9-чу классыны окъуучусу. Жантуулары бу элге кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора...
Маданият
15.01.2022 - 09:00 | 👁 388

Подробности...

Белгили назмучу Мусукаланы Сакинатха - 65 жыл

Белгили поэт Мусукаланы Азнорну къызы Сакинатны чыгъармачылыгъы жашаууну кюзгюсюдю дерге боллукъду. Ол Къыргъызда Сынташ элде туугъанды. Малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтханда, Мусукаланы юйюр...
Жангылыкъла
15.01.2022 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

Сакълыкъгъа чакъыргъанды, жорукъланы эсгертгенди

Эски Жангы жылны байрамында «Полициячы Къар Аппа» школчулагъа къышда жолда къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертгенди. Бу жол акция Черек районда болгъанды.
Жангылыкъла
15.01.2022 - 08:23 | 👁 21

Подробности...

Жамауат палатаны Жаш тёлю советини жангы къаууму къуралады

Жамауат палатада Жаш тёлю совет – кенгеш органды, аны борчу палатагъа жаш тёлюню законлу сейирлерин эм эркинликлерин къоруулаугъа, жаш тёлю биригиулени ишлерин къураугъа эм жаш тёлю политиканы...
Маданият
14.01.2022 - 18:55 | 👁 14

Подробности...

«Сизге уллу сюймеклик бла»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар, Ингушетия эмда Юг Осетия республикаланы сыйлы артисткасы Ирина Даурованы  уллу концерти болгъанды. «Сизге сюймеклик бла» деген ат бла къуралгъан байрам программа бек бай...
Экономика
14.01.2022 - 17:42 | 👁 17

Подробности...

Къолайлы техника - чырмаусуз ишлеуню себеби

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» – электрокюч сетьлени жумушларына къарагъанда хайырланылгъан автомашиналары, былтыр бир тюрлю къыйын болумгъа тюшмей...
Билим
14.01.2022 - 17:38 | 👁 24

Подробности...

Проектлени себеби - жангыртылгъан мектепле, билим бериу арала

Школлагъа тынгылы ремонт этиу жаны бла быйыл Къабарты-Малкъарда аслам иш этилликди. Саулай алып айтханда, бу эки жылны ичинде элли мектеп жангыртыллыкъды.
Жангылыкъла
14.01.2022 - 17:34 | 👁 16

Подробности...

Конкуренция не халдады эмда къалай айныйды

Къабарты-Малкъарда товар рыноклада конкуренция не халда болгъанын эмда ол къалай айныгъанын жыл сайын тинтедиле. Бу иш РФ-ни субъектлеринде конкуренцияны айнытыу стандартха тийишлиликде бардырылады,...

Страницы