30.11.2023, 13:00 - Билим

Кёп болмай Россей Федерацияны Илму эм бийик билим бериу   министерствосунда «Приоритет-2030» стратегиялы программагъа къошулургъа сюйген билим бериу организацияланы айырырча комиссияны кенгеши болгъанды. Аны чеклеринде алгъаракъдан бери анга къатышхан университетле къаллай жетишимле болдуралгъанларын да билдиргендиле.

30.11.2023, 10:54 - Жамауат

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп билдиредиле Генпрокуратураны пресс-службасында.

30.11.2023, 10:23 - Жамауат

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

30.11.2023, 09:00 - Тарых

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау къауум Уллу Ата журт урушну кезиуюнде биринчи кере жыйылгъан эди. Анда этилген оноула уа Германияны хорларгъа, урушдан сора кезиулени мамырлыкъ мурдорун салыргъа себеплик этгендиле.

30.11.2023, 09:00 - Экономика

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

29.11.2023, 12:53 - Жамауат

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023, 12:46 - Билим

Россейни Финансла министерствосу, «Моифинансы.рф» проектини чеклеринде бардыргъан «Кредит математика: кредитле къалай къуралгъанларын билейик» деген битеуроссей онлайн-марафоннга къатышыргъа чакъырады барыбызны да.

ЖАМАУАТ

Жамауат
11.10.2019 - 08:11 | 👁 13

Подробности...

Халал къыйынны эмда таза ниетни жашауну тутуругъуна санайды

Къайсы бирибизни да, къайда ёссек да, сабийлигибизден жюреклерибизни теренинде тюйрелип къалгъан къарт аппала, ынначыкъла эсибизден бир заманда да кетмейдиле.
Жамауат
09.10.2019 - 09:42 | 👁 19

Подробности...

Агъачны сакъларгъа барыбыз да борчлубуз

Бюгюнлюкде эркинликсиз агъачны кесилгени  саулай   Россейни агъач мюлкюнде  эм уллу проблемаладан бирине саналады. Аманлыкъчыла  тереклени къурутханлары бла бирге - къурт-къумурсхагъа, жаныуарлагъа...
Жамауат
09.10.2019 - 09:18 | 👁 15

Подробности...

Юйюр жашауну математикасы къыйынды, алай аны хар адам да билирге борчлуду

Тохташдырылгъан шартлагъа кёре, бизни республикабызда ВИЧ-инфекциялары болгъанланы хар ыйыкъдан  ачыкъланнган саны ючден онекиге дери жетеди. Башха жукъгъан аурууланы да анга къошсакъ, хал осал...
Жамауат
09.10.2019 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Ётюрюкню багъасы

Бекирбий эрттеден бери да малда ишлеген кишиди. Къойчу къош да ата юйю болуп къалгъанды. Къойланы бир кюн гелеу сыртда отлатады, эки-юч кюнден а тауну ары этегинде кёрюрле аны.Кёпден бери бу...
Жамауат
03.10.2019 - 08:17 | 👁 24

Подробности...

ИГИЛИК ЖАШАУ ЖОРУГЪУ БОЛГЪАН ЗАКИЙНИ ХУРМЕТИНЕ

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде республиканы школларында малкъар халкъны ийнагъы, адабиятыбызны мурдорун салгъан Кязим хажиге  аталгъан тюбешиуле, окъуула, эришиуле барадыла.  
Жамауат
03.10.2019 - 08:11 | 👁 12

Подробности...

Жалгъан ахчала этгенлени тюрмеге угъай, къырал ишлеге

Пётр Биринчини заманында жалгъан ахчала этгенлени тюрмеге угъай, къыралгъа ишлерге ийгендиле.  1712 жылда патчахны буйругъуна кёре, Россей империяда жашагъан адамда бирча этилген бир сом беш алтын (...
Жамауат
02.10.2019 - 08:28 | 👁 20

Подробности...

Хыйлачылагъа кесигизни алдатмагъыз

Арт заманда Къабарты-Малкъарда кёк отлукъ бла жалчытыу бёлюмде хыйлачылыкъ шартла ачыкълана башлагъандыла.
Жамауат
02.10.2019 - 08:27 | 👁 7

Подробности...

Эм саулукълуланы санында

Кёп болмай Россейни информация агентствосу (РИА) эм саулукълу жашауну къыралны къайсы регионунда бардыргъанларын тинтирча рейтинг бардыргъанды.
Жамауат
02.10.2019 - 08:21 | 👁 5

Подробности...

Бёлюм ишин жетишимли тамамлайды

«Эльбрус» излеу-къутхарыу отрядны «Нальчик» бёлюмю 2016 жылны январында  бу кюнлеге  дери 446 излеу иш бардыргъанды. Ол битеу да 25 специалистден  ( ол санда 3 водолаз, 2 кинолог)  эм 9 энчи...
Жамауат
02.10.2019 - 08:20 | 👁 12

Подробности...

Адамла къолайсызлыкъларын жашырмайдыла

«Левада-центр»  бардыргъан соруу кёргюзтгеннге кёре, россейли юйюрде аны бир келечисини иш хакъы 12 минг 500 сом эсе, аны жарлылыкъда жашагъаннга санарчады.
Жамауат
02.10.2019 - 08:19 | 👁 3

Подробности...

Алчыланы къауумундан таймай

Экспертле Россейни саулукълу эм «саулукъсуз» регионларыны тизмесин жарашдыргъандыла. Хал бек осал Камчатка крайда, Еврей эм Магадан областьладады.
Жамауат
02.10.2019 - 08:17 | 👁 12

Подробности...

Жашауну айланч жоллары бла баргъанда…

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа къайтарыргъа...
Жамауат
27.09.2019 - 08:27 | 👁 10

Подробности...

Бу аламат жерден айырыллыгъыбыз келмейди

Бу кюнледе «Маяки дружбы, Россия сближает-2019» деген жаш тёлю проектге кёре Россейни кёп регионларындан жаш адамланы къаууму  Къабарты-Малкъарны жокълагъанды.
Жамауат
27.09.2019 - 08:23 | 👁 15

Подробности...

Таулу тиширыуну сыфатын, ич дуниясында ачыкълагъан Нюржан

Сабийлигимден бери таныгъан огъурлу, не заманда да жумушакъ, ариу сёлешген Ёзденланы Нюржан (Этезланы Жамалны (жаннетли болсун) юйдегиси) ким да юлгю алырчады. Мен аны бла къоншулукъда жашагъанма,...
Жамауат
27.09.2019 - 08:09 | 👁 8

Подробности...

Оюнну да оюн биледи

Юй бийчесини  атын айтмагъан, аны жашыргъан таулу эр кишиге тёреди.  Бирле «эй», бирле кампыр дейдиле, тукъум къызы дегенле  да бардыла. Омар-Алий кёп сагъыш этди не айтыргъа билмей юйдегисине.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
08.02.2022 - 15:55 | 👁 24

Подробности...

Организацияланы юч миллиард чакълы борчлары барды

Къабарты-Малкъарда суу бла жалчытхан организацияла   электрокюч ючюн   «Россети Северный Кавказ»  компаниягъа   1,9 миллиард сом чакълы берликлери барды. Алай бла ала республикада эм уллу борчлары...
Спорт
08.02.2022 - 14:49 | 👁 13

Подробности...

Тау инженерден уста боксчугъа эм самбо бла дзюдодан тренерге дери

 Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге...
Тарых
08.02.2022 - 10:42 | 👁 13

Подробности...

Тютюн: осал къылыкъны биринчи атламлары

-1697 жылда 11 февральда орус патчах Пётр Биринчи кесини буйругъу бла тютюнню  сатып башларгъа эркинлик бергенди.
Право
08.02.2022 - 09:25 | 👁 8

Подробности...

Итни къоркъутама деп, тазирге тюшгенди

Черек райондан биреу  инсаны элни ичинде ушкокдан атдыргъаны ючюн административ жууапха тартылгъанды.
Саулукъ
08.02.2022 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

Электрон тютюнлени хаталары уллуду

Арт жыллада жаш адамланы бир къаууму электрон тютюнлеге кёчгендиле. Аланы уа болурму хаталары? Аны юсюнден  КъМР–ни наркодиспансерини кюндюзгю стационарыны башчысы Шунгарланы Мадина бла ушакъ...
Право
08.02.2022 - 08:19 | 👁 6

Подробности...

Инсанланы сейирлерин къоруулай

Субъектлени къырал эм жер-жерли власть органлары оюлургъа къоркъуулу юйлени тизмесине кийирилген объектлени юслеринден Росреестрге белгили этерге керекдиле. Бу жаны бла федерал закон быйыл 1...
Право
07.02.2022 - 15:55 | 👁 9

Подробности...

Инсанланы сейирлерин къоруулай

Субъектлени къырал эм жер-жерли власть органлары оюлургъа къоркъуулу юйлени тизмесине кийирилген объектлени юслеринден Росреестрге белгили этерге керекдиле. Бу жаны бла федерал закон быйыл 1...
Маданият
07.02.2022 - 10:50 | 👁 13

Подробности...

Аллахны сынаулары кёпдюле

Жангы жылны аллында кюнде Ариужан эки уллу сумканы да кётюралгъаныча толтуруп, автобусха миннгенин кёрген Азрет: «Тейри, жашына атланнганды», – деп сагъыш этди.
Жангылыкъла
07.02.2022 - 10:45 | 👁 25

Подробности...

ПЦР-тестни багъасын азайтыр амал излейдиле

Битеуроссей Халкъ фронт (ОНФ) бизни къыралда регионланы барында да ПЦР-тестни багъасы неллай бир болгъанын тинтип чыкъгъанды. Аны эсеплерине кёре бу жумушну багъасы иги да бийик болгъаны кёрюнеди....
Жангылыкъла
07.02.2022 - 10:42 | 👁 8

Подробности...

Жангы ГЭС-ни къурулушу барады

Озгъан жыл кюз артында республикада энтта да бир гидроэлектростанцияны - Черек МГЭС-ни къурулушу башланнганыны юсюнден билдирген эдик.
Жангылыкъла
07.02.2022 - 09:25 | 👁 13

Подробности...

«Элбрус районну участка больницасыны, анда ишлегенлени санын къысхартыуну юсюнден сёз бир заманда да бармагъанды»

  Коронавирусха къажау оператив штабны жыйылыуунда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Элбрус районда саулукъ сакълау системаны айнытыуну планларын туура этгенди.  Элбрус элде участка больницаны 520 квадрат...
Маданият
07.02.2022 - 08:19 | 👁 18

Подробности...

Субайлыкъ, ариулукъ, аны бла бирге уа саулукъ да берген тепсеуле

Кёп болмай Нальчикде балетден «ARMONIA» деген школ ачылгъанды, ол Экинчи Таманский дивизияны орамында 31-чи номерли юйде «Кюнлю шахарны» къатында орналыпды. Аны башламчысы Роксана Ардашаевады. Бизни...
Жангылыкъла
05.02.2022 - 12:38 | 👁 14

Подробности...

Сатыу-алыу къайтышып башлагъанды

Буруннгу жыл, коронавирус ауруу жайылып башланнганда, бизни республикада розница сатыу-алыу осалына кетип тебирегенди. Ол халгъа уа не зат келтиргенди десегиз: предприятияланы ишлерине чеклениуле...
Тарых
05.02.2022 - 12:16 | 👁 28

Подробности...

Азатлыкъ берген властьны жакълагъанды

Мусукаланы Туугъанны жашы Ахмат Къабарты-Малкъарда белгили адамды. Ол кеси заманында республикада инкъылап тюрлениулеге тири къатышханды, халкъыны келир кюню жарыкъ болур ючюн кюрешде бандитлени...
Жангылыкъла
04.02.2022 - 15:55 | 👁 25

Подробности...

Аракъыны бла тютюнлени къырал маркалары жокъ эди

КъМР-ни полициячылары жалгъан аракъыны бла тютюнню сатханланы аманлыкъ ишлерин тохтатхандыла, деп билдиргендиле бизге Ич ишле министерствону пресс-службасындан.

Страницы