23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.01.2019 - 08:10 | 👁 80

Подробности...

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ этебиз...
Жамауат
16.01.2019 - 08:07 | 👁 18

Подробности...

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна районунда,...
Жамауат
16.01.2019 - 08:05 | 👁 14

Подробности...

Сабийле ючюн – бирге ишлерге

  Элбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясы энчи къайгъырыу керекли болгъан эм къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге къарагъан билим бериу учрежденияла бла бирге «Сабийле ючюн –...
Жамауат
14.01.2019 - 09:20 | 👁 14

Подробности...

Концертге къарагъандыла, кеслери да тепсегендиле

    Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда  «Славян ингирле» деген къууанчлы тюбешиу болгъанды. Аны  республикада жашагъан белорусланы  «Сябры» маданият арасы  къурагъанды.
Жамауат
11.01.2019 - 08:13 | 👁 41

Подробности...

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:
Жамауат
11.01.2019 - 08:05 | 👁 48

Подробности...

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды.
Жамауат
28.12.2018 - 08:36 | 👁 31

Подробности...

Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды.
Жамауат
28.12.2018 - 08:25 | 👁 20

Подробности...

«Малка - Ингушли» жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарны Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, «Малка – Ингушли» жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 
Жамауат
26.12.2018 - 10:20 | 👁 46

Подробности...

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни...
Жамауат
26.12.2018 - 10:00 | 👁 16

Подробности...

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла...
Жамауат
26.12.2018 - 09:05 | 👁 30

Подробности...

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы доктору, ...
Жамауат
21.12.2018 - 08:06 | 👁 31

Подробности...

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла Хажиомарны...
Жамауат
19.12.2018 - 09:22 | 👁 94

Подробности...

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни айнытыуда...
Жамауат
19.12.2018 - 09:20 | 👁 134

Подробности...

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.
Жамауат
14.12.2018 - 09:50 | 👁 35

Подробности...

Агъач чурукъла

     Бир кюн тау элге бир сабий келген эди садакъа тилей. Аякълары - жалан, юсю - зыккыл. Адамла: «Къайдан келген болур бу жарлы? Кёзлери къысыкъладыла, узбеклими болур? Ай, хариб а, он жылы да...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
14.12.2021 - 09:50 | 👁 12

Подробности...

«Чегем-парк» ачылыргъа кёп къалмагъанды

Чегем шахарда шахарны айбатландырлыкъ  «Чегем-парк» проект бла байламлы  уллу иш  бардырылады.   Подряд организацияны келечилери объектни графикден кеч къалмай бошар ючюн ахыр жумушланы тамамлап...
Жангылыкъла
14.12.2021 - 09:27 | 👁 9

Подробности...

Казбек Коков Жаш къараучуну театрыны мекямын жангыртыу къалай баргъанына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Жаш къараучуну театрыны мекямына тынгылы ремонт этиу къалай баргъанына къарагъанды. 
Маданият
14.12.2021 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны уллу поэтлеринден бириди. 
Жангылыкъла
13.12.2021 - 16:54 | 👁 15

Подробности...

Жангы физкультура-саулукъландырыу комплексни ачылыууна къатышханды, жаш инсанлагъа паспортла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда жашагъан жашланы бла къызланы къауумуна Россей Федерацияны паспортларын къууанлы халда бергенди. Аланы Россей Федерацияны Конституциясыны кюню бла...
Жангылыкъла
13.12.2021 - 16:52 | 👁 21

Подробности...

Чегемде Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга эсгертме салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Чегем аузундан чыкъгъан айтхылыкъ адамларыбызгъа – Къабарты-Малкъарны халкъ поэтлери Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга ишленнген эсгертмени ачылыууна къатышханды. 
Маданият
13.12.2021 - 15:39 | 👁 8

Подробности...

Кюйген жулдуз

«…СССР-ни Баш Советини Президиумуну 30-чу-40-чы жылланы кезиуюнде эмда 50-чи жылланы башында репрессиялагъа тюшгенле бла байламлы тюзлюкню тохташдырыу жаны бла къошакъ мадарланы юсюнден» 1989 жылны...
Маданият
13.12.2021 - 14:57 | 👁 8

Подробности...

КъЫСХА ЖАШАУ ЖОЛУНДА АДАБИЯТХА, КУЛЬТУРАГЪА ДА КЕРТИ КЪУЛЛУКЪ ЭТГЕНДИ

Бу кюнледе къабарты адабиятны мурдорун салгъан назмучу, жазыучу, КЪМАССР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Али Асхадович Шогенцуков туугъанлы жюз бла жыйырма бир жыл болады.
Билим
10.12.2021 - 15:23 | 👁 25

Подробности...

Сабий саддан башланады хар зат да…

Сабий садлагъа жюрюмей ёсген тёлюле озгъан ёмюрледе къалгъандыла. Бусагъатда ата–анала, кеслерине базынып, балаларын юйлеринде ёсдюрюрге сюймейдиле. Аппалары – ынналары бла ёсгенле да бек аздыла.
Саулукъ
10.12.2021 - 14:35 | 👁 11

Подробности...

Фейсбукда уа не айтылады бу аурууну юсюнден?

Биз социал сетьлени дуниясында жашайбыз. Бир затыбыз къыйнагъанлай, фейсбукда жазып, адамланы айтханларына тынгылайбыз. 
Жангылыкъла
10.12.2021 - 14:32 | 👁 5

Подробности...

Миллет проектле къалай толтурулгъанларына къаралгъанды эмда ол ишни игилендириу жаны бла мадарла сюзюлгендиле

Пятигорск шахарда Юрий Чайканы башчылыгъы бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисинде советни кезиулю жыйылыуу ётгенди. 
Экономика
09.12.2021 - 16:28 | 👁 24

Подробности...

Сёз жолланы тап халгъа келтириуню юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвада Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъында видеоконференцсвязь амал бла бардырылгъан Регионланы айнытыу...
Экономика
09.12.2021 - 11:23 | 👁 25

Подробности...

Булунгугъа баргъан жол тапландырылады

Кёп болмай, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. 
Спорт
09.12.2021 - 10:15 | 👁 8

Подробности...

«Элбрусну кубогундан» - 27 майдал

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.
Спорт
09.12.2021 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

Республиканы спортчулары – эм кючлюлени санында

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.
Право
08.12.2021 - 16:31 | 👁 12

Подробности...

Башхалагъа салгъан хатаны тёлеп жабаргъа тийишлиди

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом...

Страницы