05.06.2023, 08:10 - Билим

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды.

03.06.2023, 09:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана тилибизде Асанланы Локъман кесини «Къылыкъ китабын», анда Кязимни «Ийман-исламы» да болуп, 1908 жылда анда чыгъаргъанды. Кязим «Солтан-Хамидни жырын такъгъанда, Орус Басханда Дымовлары чыгъаргъандыла аны китап халда. Окъуу китапланы окъуна, революциягъа дери, андан сора да Дагъыстандан келтиргендиле. Ала къумукъ тилде эдиле. Энейланы Магометни «Малкъар алифби» деген харфлыгъы латин харфла бла 1924 жылда чыкъгъанды. Дагъыда Дондагъы Ростовда «Крайнациздат» атлы китап басма чыгъаргъан окъуу китапла бла хайырланнгандыла адамла.

02.06.2023, 16:50 - Саулукъ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

02.06.2023, 16:48 - Маданият

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

02.06.2023, 15:51 - Маданият

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

02.06.2023, 15:48 - Саулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

02.06.2023, 12:50 - Жамауат

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

02.06.2023, 12:42 - Спорт

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да тогъуз команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
08.02.2019 - 08:15 | 👁 12

Подробности...

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.
Жамауат
08.02.2019 - 08:12 | 👁 21

Подробности...

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан...
Жамауат
08.02.2019 - 08:10 | 👁 49

Подробности...

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду.
Жамауат
06.02.2019 - 09:10 | 👁 27

Подробности...

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп...
Жамауат
01.02.2019 - 10:00 | 👁 9

Подробности...

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла...
Жамауат
01.02.2019 - 09:15 | 👁 33

Подробности...

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну...
Жамауат
01.02.2019 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а, айхай да, тынч...
Жамауат
30.01.2019 - 08:18 | 👁 29

Подробности...

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла.
Жамауат
30.01.2019 - 08:17 | 👁 44

Подробности...

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла кюрешге  уа...
Жамауат
28.01.2019 - 16:20 | 👁 67

Подробности...

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.
Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 75

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.
Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 19

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...
Жамауат
25.01.2019 - 08:12 | 👁 30

Подробности...

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызланы уа хар...
Жамауат
25.01.2019 - 08:07 | 👁 40

Подробности...

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле. Специалистле...
Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 29

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
08.12.2021 - 16:04 | 👁 5

Подробности...

Терекчиклени законсуз сатханла тутулгъандыла

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг...

Жангылыкъла
08.12.2021 - 15:56 | 👁 11

Подробности...

Быйыл эллиден аслам буруннгу оба табылгъанды

Къабарты-Малкъарда Заюково-3 комплексде   археологла эллиден аслам буруннгу оба тапхандыла. Аладан эм таматалары бизни эрагъа дери  VIII ёмюрде ишленнгенди. 

Билим
08.12.2021 - 15:50 | 👁 10

Подробности...

Бирге болсакъ, не къыйынлыкъны да хорларыкъбыз

Нальчикде «Эдельвейс»  клубда  «Барыбыз да биргебиз!» деген ат бла тёгерек стол болгъанды. 

Жангылыкъла
08.12.2021 - 15:19 | 👁 3

Подробности...

Къонакъладан – саугъала, къонакъбайладан - кёрмюч

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Къырал Думаны депутаты Виктория Родина бла бирге, Прохладна районда Приближная станицада орналгъан экинчи номерли школ-интернатха...

Жангылыкъла
08.12.2021 - 15:17 | 👁 13

Подробности...

Миллет маданиятха тартылырча, ана тилни сюерча

Кёп болмай Пятигорскну къырал университетинде орус эм ана тилни  «Ана тил! Сен къалай ариуса!»  деген фестивали болгъанды.

Жангылыкъла
07.12.2021 - 16:03 | 👁 7

Подробности...

Борчларын тёлемегенле токсуз къаллыкъдыла

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл август эм октябрь айланы чеклеринде электрокюч ючюн хакъ тёлемеген абонентлеге 36 минг билдириу жибергенди. Аланы барыны да борчлары 399 миллион сомгъа...

Саулукъ
07.12.2021 - 13:57 | 👁 19

Подробности...

Адамны чархына уллу сынау неди?

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча не боллукъду?

Ол соруугъа бизни экспертибиз Ирина Осокина жууап береди.

Тарых
07.12.2021 - 13:53 | 👁 29

Подробности...

Кишиликге бла батырлыкъгъа баш урууну белгиси

9 декабрь Ата журтну жигитлерини кюнюдю. Къайсы кезиуледе эмда болумлада  жашагъанларына да къарамай, хар кимге да тёре болуп къалмагъан батырлыкъ эмда жигитлик этгенле, къырал, бир жерлилери,...

Маданият
07.12.2021 - 13:52 | 👁 13

Подробности...

Аманкъул ана капитал бергенлей

                                     Чам

Экономика
06.12.2021 - 17:26 | 👁 28

Подробности...

«Эльбрус» курортну къыш кезиуге хазырлыгъына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды. Рекреация жерлени...

Жангылыкъла
06.12.2021 - 15:26 | 👁 9

Подробности...

Эски юйледен жангы фатарлагъа

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Право
06.12.2021 - 15:24 | 👁 10

Подробности...

Прокуратура билдиреди

Быйыл  1 ноябрьден башлап,  тыш къыраллы электрон ахчаларын банкда счёт ачмай ётдюргенле Россей Федерацияны Административ право бузукълукъланы юсюнден кодексини 13.25-чи статьясына кёре...

Тарых
06.12.2021 - 15:04 | 👁 11

Подробности...

КЕРТИЛИКНИ БЛА ТЮЗЛЮКНЮ ЖАКЪЧЫСЫ эди ол

Акъайланы Хажи-Мырза уста темирчи эди. Ол оракъ, бичакъ, мужура, къама ишлемеген, чагасын, балтасын жамамагъан тийреде киши да болмаз эди.

Жангылыкъла
06.12.2021 - 10:51 | 👁 5

Подробности...

Социал магъаналы объектле не халдадыла

Кёп болмай Черек муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Къулбайланы Алан элледе  социал магъаналы объектлени   болумлары бла шагъырейленнгенди.

Жангылыкъла
06.12.2021 - 10:45 | 👁 3

Подробности...

Окъуучула производствода болгъандыла

КъМКъАУ-да агрономия факультетде «Эл мюлк продукцияны чыгъарыу эмда жарашдырыу технология» бёлюмню экинчи курсуну студентлери «Велес-Агро» предприятияда кёп болмай производстволу курсну ётгендиле...

Страницы