23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
26.12.2018 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла...

Жамауат
26.12.2018 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы...

Жамауат
21.12.2018 - 08:06 | 👁 19

Подробности...

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла...

Жамауат
19.12.2018 - 09:22 | 👁 46

Подробности...

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни...
Жамауат
19.12.2018 - 09:20 | 👁 51

Подробности...

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.

Жамауат
14.12.2018 - 09:50 | 👁 23

Подробности...

Агъач чурукъла

     Бир кюн тау элге бир сабий келген эди садакъа тилей. Аякълары - жалан, юсю - зыккыл. Адамла: «Къайдан келген болур бу жарлы? Кёзлери къысыкъладыла, узбеклими болур? Ай, хариб а, он жылы да...

Жамауат
14.12.2018 - 09:28 | 👁 38

Подробности...

Тюшле эм аланы жоралау

      Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ кёп жылланы устаз болуп ишлегенди. Сабийлени окъутхандан сора да, ол назмула, хапарла да жазгъанды, халкъыбызны тарыхын, таурухларын, адетлерин жыйыу бла...

Жамауат
14.12.2018 - 09:15 | 👁 10

Подробности...

Жомакъланы жигитлери бла тепсегендиле

       Къашхатауну жер-жерли администрациясы  Черек районда «Единая Россия» политика партияны «Молодая гвардия» бёлюмю бла бирге  Инвалидлени халкъла аралы кюнюне атап, саусуз сабийлеге  «...

Жамауат
12.12.2018 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

АВТОБУСДА

Бетин манга айландырып олтургъан тиширыу мудахды. Къарамын букъдура, терезеге бурулады. «Сылтауу неде болур?» – деп сагъыш этеме. Аны тынгысыз сыфаты тынчайтмайды.

Жамауат
12.12.2018 - 08:08 | 👁 164

Подробности...

Не бла терс болгъанды ариу тилибиз…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди? Сёзсюз, бу соруу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы...

Жамауат
05.12.2018 - 09:35 | 👁 30

Подробности...

Жалгъан окъуу, чирик адетле, ётюрюк иймениу

Усталыкъ сайлау
Нальчикде школну бошап, Москвада окъугъан бир  къыз бла тюбешген эдим кёп болмай.Кертисин айтханда, бизни республикадан сабийле ара шахарлада билим алыргъа...

Жамауат
05.12.2018 - 09:25 | 👁 97

Подробности...

Таулу базарны шахарны иелигине къайтарыр онг бармыды?

  Жюн базарда, официал аты «Сувенирныйди»,  сатыу этгенле аны иеси...

Жамауат
30.11.2018 - 11:00 | 👁 16

Подробности...

Осал къылыкъладан чыгъады бу ауруу

Кёп болмай СПИД-ге къажау кюрешни битеудуния кюнюне жораланып КъМКъУ-ну педагогика  колледжинде профилактика эм саулукълу жашау этиу бла байламлы «тёгерек стол» ётгенди. Экспертле ол аурууну...

Жамауат
30.11.2018 - 10:57 | 👁 26

Подробности...

«Быллай сейирликни биринчи кере кёреме»

Саулукъдан уллу байлыкъ жокъду. Аны ким да биледи, алай, жыл сайын санаторийледе кеслерине бакъдырып, аны кючлерге онглары болмагъанла, жарсыугъа,  кёпдюле. Ма аны эсге алып, «Горный родник» ...

Жамауат
30.11.2018 - 10:50 | 👁 31

Подробности...

БЕТИНДЕН НЮР УРГЪАН, КЪОЛУНДАН БАЛ ТАМГЪАН ФАТИМАТ

Класс кюрешге къатышханланы асламысыны къадарлары ажымлы бичилгенини юсюнден не кёп айтып турсанг да, аланы жашау жолларын заман кеси ызлагъанына тюшюнюрге керекбиз.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
09.11.2021 - 13:42 | 👁 16

Подробности...

Эл мюлкде уруннганлагъа танг болушлукъ этиледи

Быйылгъы жылны тогъуз айына Россельхозбанк агропромышленный комплексде ишлегенлеге 1,2 триллион сом ёнкюч ахча бергенди, ол кёрюмдю  жылны алындан бери эм кёп болгъанды. Сагъынылгъан суммадан 425,...

Маданият
09.11.2021 - 13:05 | 👁 8

Подробности...

СОЛУУ КЮН ЭДИ…

Урушха дери Саниятны атасы бла анасы иги жашагъандыла. Къанжалбаш юйлери, маллары, уллу терек бахчалары, бал чибинлери окъуна болгъанды аланы.

Право
09.11.2021 - 11:07 | 👁 5

Подробности...

Ауушханны асырауда - себеплик

  Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, быйылны 1 февралындан башлап ёлген адамны асыраугъа берилген социал пособияны ёлчеми, кёбейтилип, 6 424 сом болгъанды. 

Экономика
08.11.2021 - 12:12 | 👁 6

Подробности...

Эл мюлкде жангы амалланы хайырын кёрюрге итиниулюк

Республиканы эл мюлк бёлюмюнде мирзеу ёсдюрюуге не заманда да уллу магъана берилгенди. Аны кёбейтиуде баш жерни тирликлиликни игилендириу алады. 

Жангылыкъла
07.11.2021 - 15:35 | 👁 18

Подробности...

Миллет энчилигибизни белгилейик

Тамбла Россейде Халкъны бирлигини кюню белгиленирикди. Анга жораланнган тюрлю-тюрлю акцияла бла флешмобла бюгюнлюкде онлайн халда бардырыладыла. Аладан бир къауумун Россейни школчуларыны...

Маданият
06.11.2021 - 18:27 | 👁 10

Подробности...

Санат байлыгъыбызны айныу жолуну бетлери

Аппайланы Мустафаны къызы Жаухар быйыл окъуучуланы «Запечатленное время» деген энтта бир аламат китабы бла къууандыргъанды. Анда ол Къабарты-Малкъарда искусствону бла культураны тарыхларын...

Саулукъ
06.11.2021 - 12:29 | 👁 11

Подробности...

«Дарман салдырыу бла хар адам кесин, жууукъларын да сакъларыкъды»

«Бусагъатда кенг жайыла баргъан къоркъуулу аурууну хорларыкъ жангыз да вакцинацияды. Дарман салдырыу бла хар адам кесин, жууукъларын, тёгерегинде адамланы да сакъларыкъды»,- деп, къатлап айтады...

Саулукъ
05.11.2021 - 16:40 | 👁 2

Подробности...

Поликлиниканы жангыртадыла

Нальчикде экинчи номерли поликлиникада тынгылы жангыртыу ишле барадыла. Бу объект озгъан ёмюрню сексенинчи жылларыны ахырында ишленнгенди. 

Маданият
05.11.2021 - 16:35 | 👁 5

Подробности...

Ишчи байламлыкъла къураладыла

Къазахстанда Алматы шахарда бу кюнледе «FoodExpo Qazaqstan 2021» халкъла аралы кёрмюч бардырылгъанды.

Маданият
05.11.2021 - 15:02 | 👁 15

Подробности...

Ингилиз экспедициягъа болушхан келечилерибизни юсюнден белгили альпинистни жазмалары

Дуглас У. Фрешфильдни «Кавказны илму жаны бла тинтиу» де­ген экитомлукъ ишинде (Лондон, 1902 жыл) Малкъарда тюбеген таулуланы бир-бир тукъум келечилерини сыфатларын, харкюнлюк жашауларын туура...

Маданият
05.11.2021 - 09:39 | 👁 10

Подробности...

КЮН ЖАУУН НЕДА КЪАРТ СЮРЮУЧЮНЮ ЖЫРЫ

Сафариятны «Кюн жауун» деген китабы эпика поэмады. Ол жыйырма бла бир кесекден къуралгъан аламат хапарды. Хар кесеги – жашау бети. Автор, сабийлигин эсгере, аны юсю бла саулай халкъыбызны...

Спорт
04.11.2021 - 13:52 | 👁 9

Подробности...

Къаршчыларындан кючлюрек болгъанды

Грозныйде онсегиз жылгъа эм жыйырма жылгъа дери спортчуланы арасында ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды.

Маданият
04.11.2021 - 13:45 | 👁 9

Подробности...

Тукъумуну тарыхыны юсю бла кёп шартланы ачыкълайды

Пенсиячы Солтан Катанчиев, «Александр Невский - правнук кипачакского (половецкого) хана Котяна», «Русь, половцы (кипчаки) и татары», «Дочери половецких ханов в европейских королевских династиях»...

Экономика
03.11.2021 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Пандемияны кезиуюнде - бизнесге болушлукъ

Былтыр Къабарты-Малкъарда пандемияны кезиуюнде гитче эм орта предпринимательстволукъгъа (МСП)  къыралдан болушлукъ берилгенини хайырындан   финанс-экономика болум  осалына кетмезча себеплик...

Жангылыкъла
03.11.2021 - 17:23 | 👁 15

Подробности...

Республикада туризм айныйды

«Эльбрус» курортда жаз кезиуде солугъанланы саны жарым жылгъа 176 мингнге жетгенди. Ол а былтыр бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю. «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону  билдиргенине...

Страницы