24.02.2024, 09:05 - Тарых

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

23.02.2024, 08:47 - Жамауат

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма! Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.  

22.02.2024, 11:00 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

22.02.2024, 10:30 - Жамауат

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.  

22.02.2024, 10:30 - Саулукъ

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.  

22.02.2024, 10:23 - Маданият

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

22.02.2024, 10:11 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

22.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.


ЖАМАУАТ

Жамауат
19.09.2021 - 12:31 | 👁 26

Подробности...

Табийгъатны жюреги бла сюймеген бу усталыкъны сайламайды

Жыл сайын сентябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде агъач мюлкде уруннганла профессионал байрамларын белгилейдиле. Ол  1977 жылда 18 сентябрьде «Агъач законадельство» къабыл этилгенине жораланнганды.
Жамауат
18.09.2021 - 05:57 | 👁 23

Подробности...

Таулуланы араларында ёсюп, тауланы жаныча кёргенди

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле. Терс-...
Жамауат
17.09.2021 - 14:40 | 👁 17

Подробности...

Миллетни атын жигитлери, тирнеклери айтдыргъанла

Чегем ауузунда, Акъ Топуракъ тийресинде Бора деген жер барды. Аны иеси Гочаланы Бораны юсюнден таматаладан эшите тургъанма.
Жамауат
16.09.2021 - 11:50 | 👁 7

Подробности...

Кёлю бла сюйюп болушхан керти сууап алады

Нальчик шахар округну Урунуу эмда социал къоруулау арасы шахарда Къайсын атлы проспектде орналгъан «Эдельвейс» арада ишлегенле бла бирге жандауурлукъ ишни дайым бардыргъанлай турадыла.
Жамауат
15.09.2021 - 17:53 | 👁 11

Подробности...

Иш усталыкълагъа юйретиу энчи магъаналы жумушча

Быйыл да, хар замандача, Нальчикде гумапнитар-техника колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс-2021» бешинчи...
Жамауат
13.09.2021 - 19:05 | 👁 13

Подробности...

Жигерлигини белгиси – Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли...
Жамауат
12.09.2021 - 12:43 | 👁 28

Подробности...

Атабий чюй ургъан къая

Бедик элни баш жанында бир сыйдам къаягъа эрттеден бери узун къазыкъ орнатылып турады. Къаяны кесине да Атабий чюй ургъан къая дейдиле. Атабий деген киши ким болгъанды, къайда, къачан жашагъанды....
Жамауат
11.09.2021 - 18:02 | 👁 35

Подробности...

Ёсюп келгенлеге тепсеуню, жырны дуниясын ача

Теммоланы Залина  Тырныаууз шахарда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школуну хореографиядан устазыды эм «Арабеск» ансабльни башчысыды. «Арабеск» республикалы, битеуроссей эм халкъла аралы...
Жамауат
11.09.2021 - 12:43 | 👁 24

Подробности...

Бузлу булутланы хорлаучу айтхылы алим

Физика-математика илмуланы доктору, РАН-ны, Халкъла аралы чыгъармачылыкъ академияны, Петров атлы илму эм искусство академияны да академиги, Илму эм техника жаны бла СССР-ни, КъМР-ни эм Россейни...
Жамауат
11.09.2021 - 09:00 | 👁 21

Подробности...

Элде кёп жумуш тындырылады

Уллу эм бек эрттегили тау эллерибизден бири Огъары Малкъарды. Ёмюрлени  саркъыуунда игиликле, ахшылыкъла, къайгъыла да кёре келген, къууана, жарсый да билген, кёп ахшы къызны, уланны ёсдюрген, къол...
Жамауат
10.09.2021 - 21:04 | 👁 13

Подробности...

Кючбюсюреу киеулюк

Хажомар бла Жабраил бир жыллыкълыла, бир элде туугъандыла. Сабийликден, бир бирлеринден айырылмай ахшы тенгле болуп ёсгендиле. Хажомар ата-ана къолунда жангыз жаш. Жабраилни уа эгечи, къарындашы да...
Жамауат
10.09.2021 - 18:19 | 👁 16

Подробности...

Тынчлыкъсыз ёмюрде адамлыкъ шартларын, ачыкъ жюреклилигин сакълаялгъанды

Тёппеланы Кучайны жашы Бийсону кёнделенчиледен кёпле эслеринде тутадыла. Ол жамауат адамы эди, революционер, Бештауда 1918 жылда Терекни халкълары бардыргъан съездге делегат. Анда Бийсо Киров бла...
Жамауат
09.09.2021 - 20:45 | 👁 16

Подробности...

Сагъышландыргъан табийгъат жашырынлыкъла: сейир болумла къатыбызда

Бабугентге жетип, жол экиге айланса, аладан бири Бызынгы ауузгъа, бийик къаялагъа элтеди. Бир кесекден кукурт къатыш, таза, дарман шаудан чыгъады. Ол аш оруннга, тери ауруулагъа да жарайды. Сууну...
Жамауат
09.09.2021 - 15:09 | 👁 19

Подробности...

БИРЛЕНИ КЕСИНЕ ТАРТАДЫ, БАШХАЛАНЫ КЪОРКЪУТАДЫ

Ариу затла кёпдюле дунияда, алай а бизни башха, бизге тёрели болмагъан «ариулукъгъа» юйретирге кюрешгенле андан да асламдыла бюгюн. Бу затлагъа шагъатлыкъ этген шартла кёпдюле, бютюнда чыгъармачылыкъ...
Жамауат
07.09.2021 - 17:35 | 👁 11

Подробности...

ТОЛТУРУЛМАГЪАН ОСУЯТ

Керти хапар Уруш барады, къыяма айланнган кибик. Топла, от къуса, улуйдула. Кечемиди, кюнмюдю? Солдатла къырыладыла, сабан кюеди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
22.08.2022 - 12:58 | 👁 26

Подробности...

Таматала борчларын билирге керекдиле

Бюгюннгю законлагъа  тийишлиликде, окъуу учрежденияланы от тюшюуден къоркъуусузлукъларын жалчытыу толусунлай аланы таматаларыны боюнундады.
Билим
22.08.2022 - 12:53 | 👁 16

Подробности...

Хунерли устаз, къайгъырыулу ана

Устазлыкъ кёп башха усталыкъладан жууаплы да, къыйын да болгъанына угъай дерик чыкъмаз. Нек дегенде сабийни жашаугъа кёз къарамы да ма андан башланады, аны окъургьа кёллендирген да олду. Ол хунер а...
Экономика
22.08.2022 - 12:49 | 👁 22

Подробности...

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда  «Агропромышленный комплексни экспорту» регион эм «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектлеге кёре, Май, Прохладна эм Чегем районлада эл мюлк  жерлени 1,825 минг...
Маданият
21.08.2022 - 13:47 | 👁 23

Подробности...

Буруннгу малкъар жырланы байрамы – жарыкъ халда

Къарачай-малкъар эрттегили жырланы КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Омар атлы «Мени Ата журтум – мени жырым» деген фестивалы Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда...
Маданият
20.08.2022 - 12:01 | 👁 23

Подробности...

Керти жангылыкъланы билдириу – журналистни баш борчу

Железноводск шахарны Маданият арасында Россейни журналистлерини союзу «Инфорум» бардыргъанды, анга къыралны жер-жерлеринден редакторла, корреспондентле, политологла бла эскпертле къатышхандыла. 
КъМР-гъа 100-жыл
20.08.2022 - 09:00 | 👁 36

Подробности...

Тюзлюгю, фахмулулугъу бизге бюгюн да юлгюдю

Шауаланы Черууну къызы Миналдан, «КъМАССР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу» деген атны алгъан биринчи таулу тиширыу, халкъыбызны таныулу адамларындан бири эди. Аны миллет адабиятха, маданиятха...
Саулукъ
19.08.2022 - 18:30 | 👁 21

Подробности...

Республикада онкология болушлукъ тапдырыу жаны бла чыкъгъан сорууланы сюзгендиле

18 августда КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды. Анга  РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну паллиатив медицина болушлукъну илму-практика арасыны эм...
Билим
19.08.2022 - 14:53 | 👁 18

Подробности...

Жаш фахмуланы толу айныуларын жалчытыр ючюн не этерге керекди?

Фахмулула бизни арабызда жашайдыла, алай – жашырынлыкъда. Бу сёзлени Ульмский университетни алими Альберт Циглер энчи тинтиуню бардыргъанды, алада 40 –дан артыкъ фахмулу сабийни ачыкълагъанды. Не ата...
Спорт
19.08.2022 - 14:52 | 👁 8

Подробности...

Физкультурникни кюнюне – баскетболдан эришиуле

 Физкультурникни кюнюне аталып, Нальчикде баскетболдан «Оранжевый мяч» деген эришиуле бардырылгъандыла. Турнирни республиканы Спорт министерствосу, бБаскетболдан федерациясы эм спортну бу тюрлюсюнден...
Спорт
19.08.2022 - 14:51 | 👁 15

Подробности...

Алчы жерде – «Нальчик»

Бахсанда регбиден тёрели эришиу бардырылгъанды, ол спортну бу тюрлюсюню ветераны Михаил Суановну хурметине аталгъанды. Эришиуню шахарны администрациясы, «регбиги Цюг» академиясы бла республикалы...
Маданият
19.08.2022 - 14:50 | 👁 32

Подробности...

Халкъ жырланы ариу байрамлары – къууанчлы халда

Къабарты-Малкъар Республиканы къуралыууну 100-жыллыгъын эм Россей Федерацияны халкъларыны маданият хазналарыны жылын белгилеуню чеклеринде бу кюнледе буруннгу халкъ жырланы «Мени Ата журтум – мени...
Илму
19.08.2022 - 11:13 | 👁 15

Подробности...

Сайлаууна ыразыды, жетишимлери кёллендиредиле

Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири Байкъазыланы Артур озгъан жылда «Синтез простых ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и композиты на их основе»  деген темагъа химия...
Фейк (Жалгъан хапар)
19.08.2022 - 09:27 | 👁 9

Подробности...

Мариупольда россейли аскерчиле адамла жашагъан журтлагъа УР-77 сауут бла атдыргъандыла

Мариупольда энчи операция  баргъан кезиуде россейли аскерчиле мамыр адамла жашагъан жерледе УР-77 сауутну хайырланнгандыла, аны бла инсанлагъа аманлыкъчылкъ ишлени этгендиле, деп билдиргендиле...
Билим
18.08.2022 - 15:25 | 👁 25

Подробности...

Насийхат сёзлерин бюгюн да унутмайбыз

Устаз сабийни биринчи харфланы таныргъа, жаза, окъуй билирге юйретгенгени бла бирге, аны билим алыргъа талпындырса,ол таза да иги устазды дерге боллукъду. Ма мени да болгъанды аллай устазым -...
Саулукъ
18.08.2022 - 12:00 | 👁 6

Подробности...

КАРДИОЛОГ

«Бир жол, къан басымым кётюрюрлюп, кёзюм-башым тёгерек айланып къыйналама.  Юйдегиле олсагъат терк болушлукъ берген машинаны чакъырадыла.  Келген врачла  мени къатымдан кетмей эки сагъатха дери...

Страницы