31.01.2023, 12:00 - Экономика

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды.

31.01.2023, 11:00 - Тарых

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

31.01.2023, 09:35 - Саулукъ

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле.

31.01.2023, 09:35 - Спорт

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

31.01.2023, 08:10 - Билим

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

30.01.2023, 12:50 - Жамауат

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады. Фатима юйюрде жангыз сабий болуп ёсгенликге, Муссаны уа 13 эгечи бла къарындашы бар эди. Аланы асламы бюгюнлюкде да Къыргъызда жашайдыла. Мусса бла эки къарындашы бери келип юйюрленнгендиле. Фатима бла уа аны 90-чы жылланы ахырында Лашкутада жашагъан жууукълары танышдыргъан эдиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 28

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны...

Жамауат
23.01.2019 - 08:09 | 👁 22

Подробности...

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе...

Жамауат
21.01.2019 - 09:20 | 👁 25

Подробности...

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ...

Жамауат
16.01.2019 - 08:14 | 👁 7

Подробности...

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген...

Жамауат
16.01.2019 - 08:13 | 👁 7

Подробности...

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион...

Жамауат
16.01.2019 - 08:12 | 👁 11

Подробности...

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха...

Жамауат
16.01.2019 - 08:10 | 👁 61

Подробности...

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ...

Жамауат
16.01.2019 - 08:07 | 👁 9

Подробности...

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна...

Жамауат
16.01.2019 - 08:05 | 👁 11

Подробности...

Сабийле ючюн – бирге ишлерге

  Элбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясы энчи къайгъырыу керекли болгъан эм къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге къарагъан билим бериу учрежденияла бла бирге «Сабийле ючюн –...

Жамауат
14.01.2019 - 09:20 | 👁 12

Подробности...

Концертге къарагъандыла, кеслери да тепсегендиле

    Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда  «Славян ингирле» деген къууанчлы тюбешиу болгъанды. Аны  республикада жашагъан белорусланы  «Сябры» маданият арасы  къурагъанды.

Жамауат
11.01.2019 - 08:13 | 👁 28

Подробности...

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:

Жамауат
11.01.2019 - 08:05 | 👁 41

Подробности...

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды.

Жамауат
28.12.2018 - 08:36 | 👁 30

Подробности...

Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды.

Жамауат
28.12.2018 - 08:25 | 👁 12

Подробности...

«Малка - Ингушли» жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарны Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, «Малка – Ингушли» жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Жамауат
26.12.2018 - 10:20 | 👁 27

Подробности...

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
20.10.2021 - 13:31 | 👁 18

Подробности...

Халкъыбызны эрттегили жашауундан магъаналы суратла

Кавказ халкъланы, энчилеп айтханда, малкъар халкъны юсюнден эрттегили жыллада орус эм тыш къыраллы алимле, тинтиучюле, искусствоведле эм бирсиле да кёп жазгъандыла.

Экономика
20.10.2021 - 13:13 | 👁 6

Подробности...

Къырал оноучула багъаланы къалай тыяргъа боллугъун сюзедиле

Эм биринчиден, тахта кёгетлеге къарайдыла. Багъала ёсюп баргъанына къажау иш, ачыкъ айтханда, хазна хайыр келтирмейди. Аш-азыкъ инфляция айный барады, ол тюшерге боллугъу энтта да кёрюнмейди.

Билим
19.10.2021 - 16:36 | 👁 15

Подробности...

Сабийле токну юсюнден толу хапар

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

Маданият
19.10.2021 - 14:58 | 👁 12

Подробности...

КЁКДЕНМИ, КЮНЛЮМ БЕТДЕНМИ КЪАРАП

Омакъ жасалып, дауур эте, къууанчха баргъанларын билдире, кёпюр юсюне жете келген машиналаны тизилип келгенлерин кёрюп, къарамы ары кетип, сюелди арбазында Жаухар. Ала бийикде жашайдыла да, эл,...

Саулукъ
19.10.2021 - 13:08 | 👁 5

Подробности...

Алимле аман ауруудан багъыуда жангы амалла излейдиле

Бу амал ючюн 2008 жылда Нобель саугъаны бергендиле. Эсигизге салайыкъ: тинтиучюле Джеймс Эллисон бла Тасуку Хондзё, адамны иммунитети онкология ауруулагъа къажау бек кючлю амалладан бири болгъанын...

Билим
19.10.2021 - 12:52 | 👁 8

Подробности...

Студентлени билмлерин ёсдюрюрге эм урунургъа да болушурукъдула

Къабарты-Малкъар къырал университет бла ITV Group компанияны арасында келишимге кёре быйыл октябрьни алындан башлап информатика, электроника эм робототехника институтуну студентлери «...

Жангылыкъла
18.10.2021 - 11:25 | 👁 9

Подробности...

Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырады

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз,...

Жангылыкъла
18.10.2021 - 11:07 | 👁 10

Подробности...

Нальчик шахар эки кюннге гюл айрыкамы болгъанды

Нальчикде Гюллени тёрели фестивалы шабат эм ыйых кюнледе Келишиулюкню майданында бардырылгъанды. Анда гюлле, къургъакъсытылгъан гюл къысымла, юйде эм бахчада ёсдюрюлген битимле, эсде къаллыкъ...

Маданият
18.10.2021 - 10:51 | 👁 12

Подробности...

Аталадан къалгъан акъыл сёзле

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен...

Жангылыкъла
18.10.2021 - 10:47 | 👁 12

Подробности...

Жууукъ заманда сегиз тау-лыжа трасса ишленирикди

Россейни Къырал баш экспертиза управлениясы жылны узуну ишлеген «Эльбрус» турист-рекреация комплексде сегиз жангы тау-лыжа трасса салыргъа эркинлик бергенди. Аны юсюнден ведомствону сайтында...

Жангылыкъла
18.10.2021 - 10:43 | 👁 12

Подробности...

Комбинатны ток бла жалчытыргъа - 213 миллиондан аслам сом

Белгилисича, Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинат 2023 жылгъа ишлеп башларча инвестициялы проект къабыл этилгенди. Аны бла байламлы энди объектни энергокюч бла жалчытырча къыстау мадар...

Маданият
18.10.2021 - 10:06 | 👁 5

Подробности...

Пушкин окъугъан белгили юй

1811 жылда 19 октябрьде Россейде Царское село деген ариу, жашил жерчикде (бусагъатда Ленинград областьда Пушкин шахар) окъуу юй - лицей ачылгъанды. Анга деп, Екатерина патчахны дворецини бир...

Жангылыкъла
17.10.2021 - 10:05 | 👁 10

Подробности...

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды. «Тюрксой»...

Жангылыкъла
16.10.2021 - 11:03 | 👁 10

Подробности...

Биринчи режиссёрубузну юсюнден

Кёп болмай басмадан «Рамазан Геляев: В жизни и на сцене» деген китап чыкъгъанды. 

Жангылыкъла
16.10.2021 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

Солуу бахча элге къууат къошханды

Тюнене Жанхотияда  «Шахар тийрени жангы мардалагъа кёре игилендириу» федерал проектге эм «Жашау журтла бла шахар болум» миллет проектге кёре ишленнген жангы скверни къууанчлы халда  ачылыуу...

Страницы