17.07.2024, 16:38 - Спорт

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Ставрополь крайдан, Ингушетиядан бла Къабарты-Малкъардан къауумла къатышхандыла.

17.07.2024, 16:33 - Жамауат

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла. Аланы къоркъуусузлукъларын, тынчлыкълы солууларын жалчытыу бла уа тийишли  болгъан министерствола бла службала кюрешедиле.

17.07.2024, 15:56 - Жамауат

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди. Аны мураты уа билим бериу, жангычылыкъ, илму-техника, инжиниринг, эксперт-аналитика, усталыкъгъа тюшюндюрюу амалланы бирикдирип, бирге хайырлы эмда жетишимли ишлеу бла байламлыды.

17.07.2024, 14:32 - Тарых

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди. КъМР-ни Архив службасындан билдиргенлерине кёре, аны къурулушу Уллу Ата журт урушха дери башланнганды. 

17.07.2024, 13:36 - Жамауат

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону келечилери тинтиуле бардыргъан кезиуде заранлы битимле къалайда эмда неллай бир ёсгенлерин тохташдырадыла, аны бла байламлы эсгертиуле да этедиле.

17.07.2024, 08:02 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.07.2024, 10:56 - Жамауат

Юсюбюздеги жылны аллындан бери Къабарты-Малкъарда 906 от тюшюу болгъанды, деп билдиредиле бизге РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасындан. Жашау журтлада - 84-сю, къургъакъ кырдыкны жандырыу бла байламлы уа - 506. Битеу да ол отлада бешеуленни къутхаргъандыла, ол тийреледен а 168 адамны кёчюрюрге тюшгенди. Жарсыугъа, саулукъларына бла санларына чып тюшгенле да болгъандыла. Аланы саны 27-ге жетгенди. Алтаулан а ёлгендиле.

16.07.2024, 10:36 - Жамауат

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле. Тюзю бла терси уа къалайды. Аны юсюнден Роскачествода айтхандыла.  

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
19.05.2024 - 09:05 | 👁 28

Подробности...

Сюймеклик эмда хурметлик

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ,...
Жамауат
18.05.2024 - 10:00 | 👁 18

Подробности...

Аталары сауда ёксюзле

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   
Жамауат
17.05.2024 - 17:04 | 👁 29

Подробности...

Ариу къызны жарсыулу къадары

Ёмюрледен бери да айбатлыкъны сыфатын ачыкълай, назмучула, акъылманла аламат сёзле айтхандыла, жырла жазгъандыла, макъамла къурагъандыла.
Жамауат
17.05.2024 - 13:04 | 👁 44

Подробности...

Солуу учузуракъ болурча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.
Жамауат
17.05.2024 - 09:00 | 👁 18

Подробности...

Сейирге къалдыргъан музейле

Музейлени халкъла аралы кюню жыл сайын онсегизинчи майда белгиленеди. Быллай жерлеге баргъан адам, анда бурун заманладан бери сакъланнган харакетлени, эсгертмелени, къолдан устала ишлеген аберилени,...
Жамауат
16.05.2024 - 12:08 | 👁 12

Подробности...

Къараучуланы тамашалыкъ жерлерибиз бла шагъырейлендиргенлей турадыла

Республикабызны табийгъатыны тамашалыгъы кёплени сейирге къалдырады. Аны бла байламлы белгили жолоучула кёп статьяла жазгъандыла, документли фильмле да алыннгандыла. Ара шахардан келип, Минги тауну...
Жамауат
16.05.2024 - 08:54 | 👁 17

Подробности...

Керти сёз нёгеригизден айырылмагъыз

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.05.2024 - 08:40 | 👁 20

Подробности...

Басманы тарыхы неден башланнганды?

Францияда 1631 жылда La Gazette деген ат бла биринчи газет чыгъады. «Газета» деген сёз битеу тиллеге ма андан сора киргенди. Алай тарыхчыла оюм этгенлерине кёре уа, аны мурдорун бурун Римде излерге...
Жамауат
16.05.2024 - 08:25 | 👁 13

Подробности...

Бу айда тюрлениуле

Биринчи майдан башлап, терек бахчачылыкъ биригиуле болгъан участкалагъа газны хакъ алмай тартырыкъдыла. Кёк отлукъ быргъыланы жашау журтлагъа дери ахча тёлетмей жетдирген программа шёндюге дери ишлеп...
Жамауат
15.05.2024 - 13:46 | 👁 17

Подробности...

Жалгъан банкир

Хыйлачыланы айтханларына ийнанып, нальчикчи тиширыу «къоркъуусуз» счётха 467 минг сомун ашыргъанды.
Жамауат
15.05.2024 - 13:45 | 👁 15

Подробности...

Саулукъларына сакъ бола башлагъандыла

Арт жыллада кеслерине къаратыргъа сюйгенлени санына къошула барады.  Аны баш сылтауларындан бирлери – жерлешлерибизни саулукъларына сакъ бола башлагъанларыды эмда ишлеген инсанлагъа диспансеризацияны...
Жамауат
15.05.2024 - 10:30 | 👁 19

Подробности...

Хорламны паркы къураллыкъды

Экинчи жыл Уллу Хорламны 80- жыллыгъы белгиленирикди. Анга  жоралап Нальчикде Хорламны паркын къурар муратлыдыла. Ол байрамгъа дери хазыр болургъа керекди. 
Жамауат
15.05.2024 - 10:00 | 👁 25

Подробности...

Жангы излемлеге келиширикди

Келир заманда халкъла аралы «Нальчик» аэропортха тынгылы ремонт этилликди. Ишле 2030 жылны ахырына дери бошалыргъа керекдиле. Анга ахча  федерал бюджетден бёлюнюрюкдю.
Жамауат
15.05.2024 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Къызыл, сары эм башха тюрлю чайла

Чай ичмеген, аны сюймеген хазна адам болмаз. Къара, къызыл, жашил, сары, акъ тюрлюлери окъуна бардыла аны. Дагъыда кёпле билмеген неда эшитмеген мате, улун, пуэр, каркаде, матча деген аллайла да.
Жамауат
15.05.2024 - 08:30 | 👁 12

Подробности...

Устаны сайлагъандыла

Урунууну къоруулауну айлыгъына атап, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Юйню эмда фатарны ичинде орнатылгъан газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарагъан эм иги слесарь»...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
17.07.2024 - 17:44 | 👁 11

Подробности...

Иссиде бютюн уллу сакълыкъ изленеди

Нальчикде Гидромет араны билдириуюне кёре, бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къызыу боллукъду, от тюшюуге къоркъуу бешинчи классха дери ёсерикди. Аны бла байламны МЧС-ни регион бёлюмю адамланы сакъ...
Жангылыкъла
17.07.2024 - 16:50 | 👁 9

Подробности...

Эм узун миллет жаяу жол

«КИФ 2024» форумда «Кавказны жаяу жоллары бла. Тенгизден тенгизге дери тау жолла бла» деген сессия болгъанды. Анга къатышханла жангы законопроектни къалай толтургъанларыны, къаллай чурумлагъа...
Тарых
17.07.2024 - 16:40 | 👁 6

Подробности...

Холам тарыны таурухлары бла элберлери

Халкъыбызда бир ненча диалект болгъанын барыбыз да билебиз. Алай Холам-Бызынгы диалектге уа «Ц» диалектден кирген сёзле да аз тюйюлдюле. Ол себепден анга къатыш диалект деп да айтадыла. 1962 жылда...

Маданият
11.06.2024 - 10:15 | 👁 13

Подробности...

Махмут Къашкъарини «Диуанасындан» бюгюннге дери

Ана тилини байлыгъын адам улу не заманда да бирча хайырлана болмаз. Ол оюмгъа келтирген шартла кёпдюле: эрттегили сёзлени билген адам азды арабызда. 
Жангылыкъла
11.06.2024 - 10:15 | 👁 11

Подробности...

Республикада солугъанланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, 28 апрельден башлап 12 майгъа дери республикада 60 минг адам солугъандыла, ол а, былтырны бу заманыны эсеплери бла...
Право
11.06.2024 - 10:02 | 👁 8

Подробности...

Низамлы водительлени саулукъларын, жашауларын къоруулаугъа бурулупду

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительлеге жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла законла къабыл кёрюлгендиле.   Ол а, сёзсюз, магъаналы жумушду....
Саулукъ
11.06.2024 - 09:45 | 👁 11

Подробности...

Радиация къаллай бирге къоркъуулуду?

«Радиация» деген сёз эм аны бла байламлы сёз тутушла асламысында къоркъуулу сезимле туудурадыла. Бу материалда аны магъанасын ачыкълап кёрейик.
Спорт
11.06.2024 - 09:30 | 👁 16

Подробности...

Биринчилик ючюн – къаты кюрешле

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла. Алагъа...
Маданият
11.06.2024 - 09:15 | 👁 17

Подробности...

«Чыгъармачылыкъ мени солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерге юйретген къызыбыз...
Жангылыкъла
10.06.2024 - 16:35 | 👁 12

Подробности...

Къыйын тау жерледе кеслерин сынагъандыла

Озгъан ыйыкъда Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны парашютсуз секириуден юйрениулери ётгендиле. Ол ишледе Россейни МЧС-ни МИ-8 вертолёту хайырланылгъанды.
Маданият
10.06.2024 - 16:24 | 👁 34

Подробности...

Ана тил – жырлада, назмулада, сагъышлада

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады. Алгъаракъдан да «Алтын сыбызгъы» эришиуню башланнганын билдирип, таулу эллени школларындан сабийле чыгъармаларын, ташдан ишленнген...
Тарых
10.06.2024 - 13:06 | 👁 18

Подробности...

Тырныаууз

Тёбен Басхан элден Тырныаууз шахар 1937 жылда къуралгъанды. Бу шарт, сёзсюз, жер тюбюнде байлыкъланы тинтиу бла кюрешгенлени – геологланы – ишлери бла байламлыды. Бу тарны огъары жанында вольфрам бла...
Право
10.06.2024 - 13:01 | 👁 9

Подробности...

Салыннган борчланы бийик даражада толтургъандыла

Шимал-Кавказ аскер округну таматасы генерал-полковник Сергей Захаровну башчылыгъында аскер советни кенгеши болгъанды. Анга РФ-ни Баш прокуроруну орунбасары, юстицияны 1-чи класслы кенгешчиси Андрей...

Страницы