08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

08.12.2022, 09:05 - Жангылыкъла

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында бардырылгъан  «Анама сюймеклик бла» акцияны чегинде ётгенди.  

ЖАМАУАТ

Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 38

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.

Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 15

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...

Жамауат
25.01.2019 - 08:12 | 👁 27

Подробности...

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла,...

Жамауат
25.01.2019 - 08:07 | 👁 39

Подробности...

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле....

Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 28

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны...

Жамауат
23.01.2019 - 08:09 | 👁 22

Подробности...

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе...

Жамауат
21.01.2019 - 09:20 | 👁 25

Подробности...

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ...

Жамауат
16.01.2019 - 08:14 | 👁 7

Подробности...

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген...

Жамауат
16.01.2019 - 08:13 | 👁 7

Подробности...

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион...

Жамауат
16.01.2019 - 08:12 | 👁 11

Подробности...

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха...

Жамауат
16.01.2019 - 08:10 | 👁 58

Подробности...

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ...

Жамауат
16.01.2019 - 08:07 | 👁 9

Подробности...

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна...

Жамауат
16.01.2019 - 08:05 | 👁 11

Подробности...

Сабийле ючюн – бирге ишлерге

  Элбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясы энчи къайгъырыу керекли болгъан эм къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге къарагъан билим бериу учрежденияла бла бирге «Сабийле ючюн –...

Жамауат
14.01.2019 - 09:20 | 👁 12

Подробности...

Концертге къарагъандыла, кеслери да тепсегендиле

    Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда  «Славян ингирле» деген къууанчлы тюбешиу болгъанды. Аны  республикада жашагъан белорусланы  «Сябры» маданият арасы  къурагъанды.

Жамауат
11.01.2019 - 08:13 | 👁 28

Подробности...

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
05.10.2021 - 16:52 | 👁 20

Подробности...

«Бу жашауда жазыучу хар затны билирге, кеси кёзю бла кёрюрге тийишлиди, ол болумланы арасында болургъа да»

Шауаланы Хасан бюгюннгю адабиятда фахмулу, айтхылы, энчи кёз къарамы, уллу жашау сынауу болгъан, энчи хатлы прозачыларыбызданды. Окъуучула Шауа улуну бек сюедиле, аны къаламындан чыкъгъан затланы...

Жангылыкъла
05.10.2021 - 12:28 | 👁 15

Подробности...

«Кюн шахар» Россейни медицина вузларына иги окъуучуланы хазырлайды

Белгили RAEX деген рейтинг агентство билдиргенине кёре, ала жыл сайын школну бошагъанланы белгили россейли вузлагъа окъургъа киргенлерин тинтедиле, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню...

Маданият
05.10.2021 - 08:50 | 👁 13

Подробности...

Россей кинону, театр сахнаны да жарыкъ жулдузу

Олег Валерианович Басилашвили россей кино искусствода къараучула бек сюйген актерладан бириди. Аны жашау жолу да сейирди.

Жангылыкъла
04.10.2021 - 16:55 | 👁 15

Подробности...

Заранлы хансны кетередиле

Россельхознадзорну  Шимал Кавказда   управлениясы Къабарты-Малкъарда карантин  жерлени тинтиу  эм игилендириу  жаны бла дайым  контроль бардырады.

Билим
04.10.2021 - 16:36 | 👁 10

Подробности...

Тёрели жорукъланы унутмай, заман бла бирге атлагъанла

Тырныуузну 5-чи  номерли школу биринчи окъуучуларына эшиклерин ачханлы 40 жылдан атлагъанды. Бюгюнлюкде ол гимназия деген атны жюрютеди эм республикабызны бек иги окъуу учрежденияларындан бирине...

Билим
04.10.2021 - 16:10 | 👁 9

Подробности...

Устазланы Битеуроссей эришиуюнде жетишимли болгъанды

Дондагъы Ростовда 11-чи номерли лицейни майданында «Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда 15 лауреатны атлары белгили...

Билим
04.10.2021 - 15:56 | 👁 13

Подробности...

Жаш адамланы илму ишлерине – бийик багъа

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал агрономия университетини студентлери бла «Успех» билим бериу араны  келечилери Петрозаводск шахарда  «Эм иги илму-инновация иш - 2021» деген халкъла аралы илму...

Жангылыкъла
04.10.2021 - 15:55 | 👁 17

Подробности...

Агъачны ёртенден къоруулаугъа – аслам эс

 «Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре,  быйыл тийишли жумушлагъа  федерал бюджетден  31 126,4 минг сом, ол санда  агъачланы жангыртыугъа  8106,7 минг сом бёлюннгенди....

Маданият
04.10.2021 - 15:55 | 👁 10

Подробности...

Алыкъа бардыла жазылмагъан таурухларыбыз, жомакъларыбыз да…

Элбрус районну Нейтрино элинде орта школда малкъар тилден бла литературадан устазы Жаппуланы Зайнаф окъуучулары бла бирге таматала айтхан жомакъланы, таурухланы, жырланы жазып алады. «Мен...

Тарых
04.10.2021 - 15:53 | 👁 8

Подробности...

Огъары Малкъаргъа келген биринчи машина

Бу сурат урушну аллында жыллада Огъары Малкъарда алыннганды.

Жангылыкъла
04.10.2021 - 13:15 | 👁 11

Подробности...

Жашау болумларын игилендиредиле

Къабарты-Малкъарда жашагъан 300 юйюр Россельхозбанкны хайырындан жашау болумларын игилендиргендиле. Октябрь айны алына Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар филиалыны ипотекагъа деп ёнкючле берген...

Маданият
03.10.2021 - 08:11 | 👁 16

Подробности...

Табийгъатыбызны, миллет хазнабызны байлыкъларын ачыкълагъан китап

Бу кюнледе басмадан «Приэльбрусье» Самый высокогорный национальный парк России» деген китап чыкъгъанды. Аны жарашдырып басмалау паркны 35-жыллыгъына жораланнганды. Башламчылыгъ а бу ишде аны...

Тарых
02.10.2021 - 08:10 | 👁 17

Подробности...

Тазалай сакъланнган сюймеклик

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында Думалада Жабелланы Жумарукъ деп ариулугъу, этими да болгъан сейирлик тиширыу жашагъанды. Аны юсюнден кёп таурухла жюрюйдюле.
Кёп жаш тилегенди чегемли...

Тарых
01.10.2021 - 13:12 | 👁 9

Подробности...

«Ол кезиулю миллет интеллигенция культураны жангы даражагъа чыгъаргъанды»

КъМР-ни жюзжыллыгъына

Жангылыкъла
01.10.2021 - 12:45 | 👁 4

Подробности...

Къабарты-Малкъарда алтын чыгъарылгъан уллу жер тинтиледи

«Хазнала жаны бла къырал комиссияны оноууна кёре федерал магъаданланы фондуна кирген Б. К. Михайлов атлы чыгъарылгъан жерде 87 719 килограмм ёлчемде С1+С2 категорялы магъадан алтын байлыкъла...

Страницы