16.08.2022, 09:35 - Жамауат

Эки жюз жыл мындан алгъа кендирден бла гетенден жарашдырылгъан товарла Россейге тюз шёндюгю нефть неда газча аллай магъананы тутхандыла. Британияны тенгиз флотуну бу затлагъа излемини кёп къалмай барын да бизни къырал жалчытып тургъанды. Совет Союзда колхозланы да кендир бек байыкъдыра эди.

16.08.2022, 09:05 - Жамауат

 Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

16.08.2022, 09:05 - Спорт

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирирге сюебиз.

16.08.2022, 08:10 - Жамауат

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла.

16.08.2022, 08:10 - Жамауат

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да ыразы эди. Аны бир халал италиялы юйюр кесине алгъанда уа, къууанчыны чеги жокъ эди.

15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
01.02.2019 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а,...

Жамауат
30.01.2019 - 08:18 | 👁 25

Подробности...

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла....

Жамауат
30.01.2019 - 08:17 | 👁 15

Подробности...

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла...

Жамауат
28.01.2019 - 16:20 | 👁 33

Подробности...

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.

Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 38

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.

Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 15

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...

Жамауат
25.01.2019 - 08:12 | 👁 26

Подробности...

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла,...

Жамауат
25.01.2019 - 08:07 | 👁 39

Подробности...

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле....

Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 28

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны...

Жамауат
23.01.2019 - 08:09 | 👁 22

Подробности...

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе...

Жамауат
21.01.2019 - 09:20 | 👁 25

Подробности...

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ...

Жамауат
16.01.2019 - 08:14 | 👁 7

Подробности...

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген...

Жамауат
16.01.2019 - 08:13 | 👁 7

Подробности...

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион...

Жамауат
16.01.2019 - 08:12 | 👁 11

Подробности...

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха...

Жамауат
16.01.2019 - 08:10 | 👁 54

Подробности...

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2021 - 14:42 | 👁 10

Подробности...

Сууну ичергеми, угъаймы деген соруугъа жууап бирди – ичерге!

Адам аш ашамай бир ненча ыйыкъны жашаяллыкъ эсе да, суусуз а беш кюнню окъуна чыдаяллыкъ тюйюлдю.

Саулукъ
14.07.2021 - 14:26 | 👁 4

Подробности...

Вакцинация этдирирге сюйгенлеге къошула барады

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада коронавирусдан дарман салдырыргъа сюйгенлени санына иги кесек къошулгъанды. Аланы  кёбюсю жаш адамла болгъанлары...

Саулукъ
14.07.2021 - 13:09 | 👁 4

Подробности...

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла.

Спорт
14.07.2021 - 13:06 | 👁 8

Подробности...

Адамлада эм магъаналы шартла - кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде...

Саулукъ
14.07.2021 - 13:01 | 👁 5

Подробности...

Исси жай – саулукъгъа сынау

Жайны иссилиги  адамны чархына уллу сынауду. Артыкъда ол  гипертониядан неда диабетден ауруй эсе. Къыйынлыкъ келмезча не этерге боллукъду? Аны юсюнден «Ваш доктор»  медицина араны врач...

Саулукъ
09.07.2021 - 16:08 | 👁 7

Подробности...

Арыкъла башхаладан кёпмю жашайдыла?

 Халкъны арасында саулукъну сакълауну амалларыны юслеринден кёп тюрлю хапарла жюрюйдюле. Кертисин айтханда, бир специалистле юйретген амалланы  башхала терсге санайдыла. Бюгюн биз жаш...

Маданият
09.07.2021 - 08:20 | 👁 11

Подробности...

Чыгъармалары – жашаугъа махтау салгъан ёмюрлюк макъамла

Бу кюнледе РФ-ни, КъМР- ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ – ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну дуниядан кетгени...

Тарых
09.07.2021 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Сабийи болгъанны сагъышлары солумайдыла

Тангнга тюберге чыкъгъанча, олтурадыла къабакъ жанында узун шинтикде эки адам – артларында эки къатлы юйню иелери. Арбазда да олтураллыкъ эдиле, жапма тюбюнде. Алай, хуна артындан эсе, былайы...

Спорт
07.07.2021 - 19:49 | 👁 9

Подробности...

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол...

Маданият
07.07.2021 - 19:20 | 👁 17

Подробности...

Насып ючюн

Айны къызы, Кюнню къызы – кеси
Кимден да акъыллы ариу, эсли.
Тенгиз Тейри аны урлап кетип,
Айны, Кюнню бирге мудах этип,

Саулукъ
07.07.2021 - 19:20 | 👁 6

Подробности...

Жашырын ичгичилик – жашаугъа къоркъуу

Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну баш наркологу Евгений Брюн айтханнга кёре, къыралда ичгичилени саны 30 процентге жетеди. 
Маданият
07.07.2021 - 17:02 | 👁 22

Подробности...

Ата-бабаларыбызны жашау-турмуш жолларыны, аланы жашау хунерликлерини юсюнден хапарлагъан тынгылы чыгъарма

«Бу ишими кёпню кёрген малкъар халкъыма жоралайма»,- деп жазгъанды Курданланы Ибрагимни къызы Сафият «Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды» деген китабыны...

Маданият
07.07.2021 - 16:10 | 👁 8

Подробности...

Аны жюрегин тазалыкъ бла кертилик жарытхандыла

1922 жылда Черек районну Къашхатау элинде Уяналаны  Баттал бла Бицагъа ючюнчю бала туугъан эди - Валентина. Бу насыплы юйюрню  дагъыда беш сабийлери болгъанды. Жашла  ёсюп  тынгылы къуллукълада...

Саулукъ
07.07.2021 - 11:15 | 👁 17

Подробности...

Дарман салдырырны аллында не затны билирге тийишлиди?

Прививканы этдирирге къалай хазырланыргъа керек болгъаныны юсюнден Интернетде кёп юйретиуле бардыла, соруула уа андан да кёп. Даулашла къозгъаладыла, магъаналы жууапла аздыла.

...
Жангылыкъла
07.07.2021 - 08:15 | 👁 6

Подробности...

Бирге ишлеуню цифралы амаллагъа кёре къураргъа

Бу кюнледе Россейни бла Белоруссияны регионларыны форуму ётгенди. Ол цифралы амалла хар ишге да сингдириле баргъан заманда бирге ишлеуню жангыча къураугъа жораланнганды. 

Страницы