01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
11.01.2019 - 08:13 | 👁 26

Подробности...

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:

Жамауат
11.01.2019 - 08:05 | 👁 41

Подробности...

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды.

Жамауат
28.12.2018 - 08:36 | 👁 30

Подробности...

Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды.

Жамауат
28.12.2018 - 08:25 | 👁 12

Подробности...

«Малка - Ингушли» жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарны Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, «Малка – Ингушли» жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Жамауат
26.12.2018 - 10:20 | 👁 25

Подробности...

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни...

Жамауат
26.12.2018 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла...

Жамауат
26.12.2018 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы...

Жамауат
21.12.2018 - 08:06 | 👁 17

Подробности...

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла...

Жамауат
19.12.2018 - 09:22 | 👁 39

Подробности...

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни...
Жамауат
19.12.2018 - 09:20 | 👁 44

Подробности...

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.

Жамауат
14.12.2018 - 09:50 | 👁 20

Подробности...

Агъач чурукъла

     Бир кюн тау элге бир сабий келген эди садакъа тилей. Аякълары - жалан, юсю - зыккыл. Адамла: «Къайдан келген болур бу жарлы? Кёзлери къысыкъладыла, узбеклими болур? Ай, хариб а, он жылы да...

Жамауат
14.12.2018 - 09:28 | 👁 35

Подробности...

Тюшле эм аланы жоралау

      Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ кёп жылланы устаз болуп ишлегенди. Сабийлени окъутхандан сора да, ол назмула, хапарла да жазгъанды, халкъыбызны тарыхын, таурухларын, адетлерин жыйыу бла...

Жамауат
14.12.2018 - 09:15 | 👁 10

Подробности...

Жомакъланы жигитлери бла тепсегендиле

       Къашхатауну жер-жерли администрациясы  Черек районда «Единая Россия» политика партияны «Молодая гвардия» бёлюмю бла бирге  Инвалидлени халкъла аралы кюнюне атап, саусуз сабийлеге  «...

Жамауат
12.12.2018 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

АВТОБУСДА

Бетин манга айландырып олтургъан тиширыу мудахды. Къарамын букъдура, терезеге бурулады. «Сылтауу неде болур?» – деп сагъыш этеме. Аны тынгысыз сыфаты тынчайтмайды.

Жамауат
12.12.2018 - 08:08 | 👁 161

Подробности...

Не бла терс болгъанды ариу тилибиз…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди? Сёзсюз, бу соруу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
28.05.2021 - 08:20 | 👁 6

Подробности...

«Имансыз» жашаууму кёрмейме

 «Иман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды....

Тарых
28.05.2021 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

Халкъыбызны сейир оюнлары унутулмаз ючюн

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду.

Спорт
28.05.2021 - 08:11 | 👁 5

Подробности...

«Хорламларыны атама бла анама, тренерлериме, тенглериме атайма»

Хар миллетни да тамблагъы кюнюн къурагъан жаш тёлюсюдю. Таулу халкъда уа умутландыргъан жашла бла къызла, айхай да, бардыла. Ала маданиятда, илмуда, спортда жетишимлери бла атларын айтдырадыла....

Тарых
28.05.2021 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

Минги тауну тёгерегине – лыжала бла

1937 жылны март айында лыжала бла Элбрусну тёгерегин къыдырып чыгъыу биринчи кере бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны альпклубуну инструктору Всеволод Каплуненко (жолоучулукъну...

Право
28.05.2021 - 08:02 | 👁 4

Подробности...

Сабийлери болгъан юйюрлеге тийишли пособияланы юслеринден беш соруу

Сабийлери болгъан юйюрлеге тийишли пособияланы юслеринден «Комсомольская правда» газетни корреспондентине Россейни Социал страхование фондуну специалистлери айтхандыла.

...
Тарых
26.05.2021 - 16:40 | 👁 6

Подробности...

Жашларыбыз, сёзсюз, саугъала ючюн бардырмагъандыла къазауат, ата журтубуз, юйюрлерини жалынчакъсызлыкълары ючюн къан тёкгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Право
26.05.2021 - 16:30 | 👁 2

Подробности...

Ахчагъыздан къуру къалмазча

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла.

Маданият
26.05.2021 - 16:28 | 👁 4

Подробности...

Балет саулукъну кючлеуге ахшы себепди, республикада аны айнытыргъа кюреширикме

Кёп болмай Нальчикде балетден «ARMONIA» деген школ ачылгъанды, ол Экинчи Таманский дивизияны орамында 31-чи номерли юйде «Кюнлю шахарны» къатында...

Спорт
26.05.2021 - 16:23 | 👁 5

Подробности...

Майдал ючюн – миллион

Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле...

Маданият
26.05.2021 - 16:12 | 👁 6

Подробности...

Кюбюрде табылгъан кюй

Жазаланы Къасым бла Беппайланы Чилле эки жаш бла юч къыз ёсдюре Чегем ауузунда Кам элинде тынч-ырахат жашай эдиле. Сабийле да ёсе, алагъа къарай, ата-ана да къууана. Ахшы муратла да алда.

Маданият
26.05.2021 - 15:23 | 👁 11

Подробности...

Ариу адет-тёрелерибизни юсюнден

Бу сейир материалны автору Улбашланы Саниятды. Бизни газетде аны ишлери басмалана туруучудула. Ала окъуучулагъа сейир кёрюннгенлери себепли бюгюннгю номерибизде да тау адетлени юсюнден...

Маданият
26.05.2021 - 15:22 | 👁 5

Подробности...

Жолда табылгъан насып

Хапар

Саулукъ
26.05.2021 - 15:20 | 👁 3

Подробности...

«Зыгыт этген бюртюклени хайырланыу иммунитетни кючлейдиле»

Жайны аллында кёпле къарыусуз болгъанларын сезедиле. Къалай къайтарайыкъ кючюбюзню? Аны юсюнден врач Рахайланы Людмила айтады.

Тарых
21.05.2021 - 17:15 | 👁 5

Подробности...

Россей кёп миллетлиги бла сейир, аламат болгъанын ангылап, халкъгъа ышаныргъа, ийнаныргъа тийишлидиле

Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа  1817—1864 жыллада бардырылгъан  Кавказ урушну  бушууу бюгюн да унутулмагъанды. Хар жылдан да адыгла жашагъан жерледе, ол санда тыш къыраллада да, 21 майда...

Маданият
21.05.2021 - 16:31 | 👁 6

Подробности...

Насып жокълагъан жер

Кюз арты къызыл, сары бояуларын къызгъанмай, кёз туурадагъы агъач бетни алай ариу жасагъаны къууандырады Тамараны. Ол Ала-Таудан келген салкъын хауаны эркин тогъуй, юйден тёбен шауданчыкъгъа...

Страницы