16.05.2022, 21:01 - Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

16.05.2022, 11:38 - Спорт

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

16.05.2022, 11:19 - Жамауат

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

16.05.2022, 10:30 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

16.05.2022, 10:20 - Спорт

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

16.05.2022, 10:04 - Тарых

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.

15.05.2022, 21:48 - Жамауат

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады!

ЖАМАУАТ

Жамауат
11.01.2019 - 08:05 | 👁 41

Подробности...

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды.

Жамауат
28.12.2018 - 08:36 | 👁 30

Подробности...

Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды.

Жамауат
28.12.2018 - 08:25 | 👁 12

Подробности...

«Малка - Ингушли» жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарны Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, «Малка – Ингушли» жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Жамауат
26.12.2018 - 10:20 | 👁 25

Подробности...

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни...

Жамауат
26.12.2018 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла...

Жамауат
26.12.2018 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы...

Жамауат
21.12.2018 - 08:06 | 👁 17

Подробности...

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла...

Жамауат
19.12.2018 - 09:22 | 👁 39

Подробности...

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни...
Жамауат
19.12.2018 - 09:20 | 👁 40

Подробности...

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.

Жамауат
14.12.2018 - 09:50 | 👁 16

Подробности...

Агъач чурукъла

     Бир кюн тау элге бир сабий келген эди садакъа тилей. Аякълары - жалан, юсю - зыккыл. Адамла: «Къайдан келген болур бу жарлы? Кёзлери къысыкъладыла, узбеклими болур? Ай, хариб а, он жылы да...

Жамауат
14.12.2018 - 09:28 | 👁 33

Подробности...

Тюшле эм аланы жоралау

      Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ кёп жылланы устаз болуп ишлегенди. Сабийлени окъутхандан сора да, ол назмула, хапарла да жазгъанды, халкъыбызны тарыхын, таурухларын, адетлерин жыйыу бла...

Жамауат
14.12.2018 - 09:15 | 👁 10

Подробности...

Жомакъланы жигитлери бла тепсегендиле

       Къашхатауну жер-жерли администрациясы  Черек районда «Единая Россия» политика партияны «Молодая гвардия» бёлюмю бла бирге  Инвалидлени халкъла аралы кюнюне атап, саусуз сабийлеге  «...

Жамауат
12.12.2018 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

АВТОБУСДА

Бетин манга айландырып олтургъан тиширыу мудахды. Къарамын букъдура, терезеге бурулады. «Сылтауу неде болур?» – деп сагъыш этеме. Аны тынгысыз сыфаты тынчайтмайды.

Жамауат
12.12.2018 - 08:08 | 👁 161

Подробности...

Не бла терс болгъанды ариу тилибиз…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди? Сёзсюз, бу соруу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы...

Жамауат
05.12.2018 - 09:35 | 👁 29

Подробности...

Жалгъан окъуу, чирик адетле, ётюрюк иймениу

Усталыкъ сайлау
Нальчикде школну бошап, Москвада окъугъан бир  къыз бла тюбешген эдим кёп болмай.Кертисин айтханда, бизни республикадан сабийле ара шахарлада билим алыргъа...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
24.03.2021 - 14:46 | 👁 5

Подробности...

Тюз ниетлени, оюмланы къурауда хайырлы ушакъла

Россей УФСИН-ини Къабарты-Малкъар Республикада 3-чю номерли тюзетиу колониясында тутулуп тургъанла КъМР-ни экстремизмни болдурмау бёлюмде толтуруучу власть органланы ишлерини координация соруулары...

Право
24.03.2021 - 14:43 | 👁 6

Подробности...

Ахчагъыздан къуру къалмазча

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла.

Экономика
24.03.2021 - 14:39 | 👁 15

Подробности...

Жашау журтлагъа танг къошулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къурулуш» программагъа кёре  1,6 миллиард сом  багъасына жашау журт ишленнгенди. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, юч кереден   кёпдю, деп билдириледи Кавказстатдан...

Тарых
24.03.2021 - 14:18 | 👁 6

Подробности...

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

Элбрус таулу миллетни, туугъан  журтубузну белгисиди.  Аны тёппесине чыкъгъанланы атлары назмулада, жырлада, таурухлада кишиликни  шартыча тёлюден тёлюге айтыла келеди. 

Право
24.03.2021 - 12:00 | 👁 4

Подробности...

Жалгъан шартланы хазырлагъанды

Былтыр октябрьде КъМР-де МВД-ны кеси къоркъуусузлукъ бёлюмюне 35-жыллыкъ чегемчи тарыкъгъанды. Ол билдиргенича, РФ-ни Чегем районда ОМВД-сыны оперуполномоченныйи ол районда юч уручулукъну этгенине...

Тарых
19.03.2021 - 16:44 | 👁 11

Подробности...

Жол устала

Къара бла Хазар тенгизлени араларында жюзле бла километрге созулгъандыла Кавказ таула. Аланы ичлеринде бек  айтхылы, деменгилиси уа, айхай да, Элбрусду. Ол Европаны да бек бийик таууду. Ёмюрледен...

Экономика
19.03.2021 - 16:05 | 👁 11

Подробности...

Эл мюлк продукциядан - 3,4 миллиард сом файда

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре,   быйыл  Къабарты-Малкъарда 3,4 миллиард сом  багъасына  эл мюлк продукция  чыгъарылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 102,1 процентге кёпдю.  

Маданият
19.03.2021 - 15:15 | 👁 8

Подробности...

Насып жулдузу уа къарайды бийикден

Бирде къадар насыплы, насыпсыз да къанатын  ата-анадан келлик тёлюлеге кёчюреди деп келеди эсине Кемилятны. Бу кюз артыны жарыкъ кюнюнде  атасыны терек бахчасында алмала жыя туруп да ол аны...

Маданият
19.03.2021 - 14:59 | 👁 11

Подробности...

Ёхтем къыз

Къыш. Ингир. Уркъуят, ишин бошап, юйге кетерге хазырланады. Ол тюкенде ишлейди. Юйге барыргъа бюгюн анга нёгер жокъду. Тюкенни эркин отоуунда адам азды, жаланда бир жаш шошчукъ ары-бери айланады...

Билим
19.03.2021 - 14:56 | 👁 19

Подробности...

Терилери бла чатырланы, жабадыла, мюйюзлери уа - ариулукъгъа

 Бизни ангылауубузгъа кёре, буула эки тукъумдан кёп тюйюлдюле. Кертисин айтханда уа, ала тогъуз тукъумгъа юлешинедиле, алай бла хар уллу территорияны кесини бир неда эки-юч тюрлю буулары бардыла...

Жангылыкъла
19.03.2021 - 14:52 | 👁 8

Подробности...

Энергокюч бёлюмню айнытыугъа алланып

Кёп болмай Элбрус муниципал районну электросетьлерин  беш жылгъа ортакъгъа «Россети Северный Кавказ» компаниягъа берирча   келишим этилгенди,  деп билдириледи жер-жерли администрацияны  пресс-...

Маданият
19.03.2021 - 14:52 | 👁 8

Подробности...

Суратларында – тиширыуну жарыкъ дуниясы

Нальчикде Маданият фондда КъМР-ни Художниклерини союзу хазырлагъан кёрмюч ачылгъанды. Ол Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланнганды.

Саулукъ
19.03.2021 - 13:42 | 👁 4

Подробности...

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Тамырланы сакъларгъа амал кёпдю, онг бар эсе, аланы барысын да хайырлансагъыз игиди. Алай шёндю шахарда жашагъан адамны турмуш болумларын, заманы жетишмегенин эсге алсакъ, аладан 4-5 окъуна...

Спорт
19.03.2021 - 13:40 | 👁 7

Подробности...

Окъуууна да сакъ, жарауларына да къаты

Гитче спортчула, сынамлары аз болса да, хорламгъа итиниулюклери, тириликлери бла абаданладан артха къалмайдыла. Ала, кюнден-кюннге усталыкъларын ёсдюре, атларын айтдырадыла. Аллайладан бири ...

Спорт
19.03.2021 - 13:35 | 👁 9

Подробности...

Жашау жорукъгъа адамланы къутхарыуну салып

От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, тёгерегингдегилеге  сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа...

Страницы