Окъуу юйюбюз жетишимли болгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университет бийик билим берген махкемелени араларында ырысхы жаны бла менеджментде качествосу бла байламлы биринчи жерге чыкъгъанды. Бу рейтингни эсеплери бийик окъуу юйлени ырысхы-экономика службаларыны Москвада озгъан жыйылыуларында белгили болгъандыла.

Тюбешиуню уа РФ-ни илму эмда бийик билим министерствосу къурагъанды. Анга ара шахарны физика-техника институту (миллет тинтиу университет) эмда ПАО «Сбербанк» да къошулгъандыла. Бизни  университетни анда келечиси уа КъМКъУ-ну бухгалтер эсеп, экономика эмда ырысхы бёлюмюню башчысы Асият Калмыкова болгъанды.

Форумгъа къыралны вузларында, Илму эмда бийик билим, Финансла министерстволарындан, Федерал казначе         йстводан къонакъла келгендиле. Ала барысы да иш хакъны тёлеу ызны игилендириуню, аралы бухгалтериягъа кёчюуню, налог салыу бла байламлы жумушланы тапландырыуну юслеринден сёлешгендиле.

Жыйылыуда РФ-ни илму эмда бийик билим министрини орунбасары Андрей  Омельчук тинтиу эсеплени эмда окъуу юйлени айныу жолларын тохташдырыр ючюн аланы тутхучлулукъларыны ырысхы-экономика политикаларын игилендирирге керекди деп чертгенди. Асламысында вузланы жетишимлери ырысхы службала къаллай бирге иги ишлегенлерине кёре боллугъуна да ийнандыргъанды.

Асият Калмыкова уа экономика жаны бла проректорла,  окъуу юйлени ырысхы службаларыны таматалары бир бирге кеслерини кёз къарамларын билдирип, сынамлары бла да шагъырейлендиргенлерин ахшы жумушха санагъанды. КъМКъУ-ну  махкемеге ырысхы къайдан тюшгенин тинтиу жаны бла управлениясы ишин магъаналы бардырырча онгла бла жалчытылыннганыны юсюнден айтханды.

Биринчи профильли битеуроссей тюбешиуде 37 вузну келечиси ырысхы менеджмент бла байламлы жумушда ахшы кёрюмдюле болдургъанлары, къагъытланы жарашдырыуда бийик даражалы низамлары,  кадрланы хазырлаугъа юлюш къошханлары, Илму эмда бийик билим министерствону магъаналы проектлерине къатышханлары ючюн башха-башха бёлюмледе дипломла бла белгиленнгендиле. Алай бла Къабарты-Малкъар къырал университет «Ырысхы менеджментни качествосу» деген кесегинде биринчи жерге чыкъгъанды.

Андан тышында да, бизни бийик окъуу юйюбюз сагъынылгъан министерствону къагъытына тийишлиликде бийик билим берген окъуу махкемеледе ырысхы-мюлк жаны бла жумушланы къалай бардырыргъа кереклисине тюшюндюрген  амалланы эмда марда-праволу мурдорну игилендириу бла байламлы ишчи къауумну къурагъан вузланы тизмесине тюшгенди. Ол шарт а регионлу окъуу юйню даражасы кючлене барырына да себеплик этеди.

Трамланы Зухура.
Поделиться: