Жазылыу ишге тири къатышайыкъ

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Бюгюнлюкде 2024 жылны биринчи жарымына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде башланнганды. Аны багъасы 897 сом бла 96 капекди.

Онлайн амал бла изданиябызгъа жазылабыз дегенле интернетде бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press ачып, ол жумушну тамамларгъа боллукъдула.                                                                                  Алайды да, жазылыгъыз, билеклик этигиз кесигизни газетигизге.

Бизни индексибиз-П 5893.   «Заманны» редколлегиясы.

Поделиться: