Саулукъну сакъларгъа жарагъан амалла

Кюз жюзюмлени жетген кезиулериди, аны бла байламлы аны эм башха жемишлени адамны саулугъуна хайырлылыгъыны юсюнден ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.

Хайырлылыгъы болгъан жюзюм ташчыкъла

Россейли алимле айтханнга кёре, жюзюмню урлукъ ташчыкълары ашарыкълада бек къоркъуулу бактерияланы кёбейиулерине къажау кюрешген аламат консервантладыла. Бир тюрлю файдасы болмагъанлагъа саналгъан ол ташчыкълада болгъан танинле бактерияланы тюрлю-тюрлю штаммларыны, ол саннга листерияланы да къошуп, жайылыуларын тыядыла. Ол тюрлю штаммла адамны чархында бек къоркъуулу аурууланы къозгъайдыла. Экспертле, тёреде болуучусуча, атылып къалыучу жюзюм ташчыкъланы хайырланыуну жангы амалын жарашдыргъандыла.

Бал тузну магъанасы

Хант тузгъача, бал тузгъа да акъ йод деп айтылады. Россейли алимле кеслери бардыргъан тинтиулени эсеплерине анализ этгенден сора эм белгилеп чертгенлерине кёре, бал тузну хатасы, айтылгъаныча, алай уллу тюйюлдю. Аны язва жараладан багъа туруп, аны къой, санларыгъызны бирлерин кесип кетергенден сора жараны сау этер ючюн окъуна хайырланыргъа болады. Ол жараны жабылыууна себеплик этеди, аны ачыуун селейтеди: жарада болгъан бактерияла айнырлары ючюн, суу керекди, бал туз а ол сууну жутуп къурутады, алай бла уа бактерияла, айнымай, ёлюп кетедиле.

Чагъырны хайыры

Россейли алимле бир къауум тинтиулени бардыргъандан сора быллай оюмгъа келгендиле: къызыл чагъырда болгъан полифенолла Альцгеймерни аурууундан къутулургъа болушадыла. Жангы тинтиу кёргюзтгенича, ол веществоланы бир-бирлери адамны мыйысына дери жетедиле. Алимле айтханларыча, ол хайырлы витаминле жюзюмде бардыла. Ауруудан къорууланыр ючюн, чагъырны тийишли мардала бла, алай терк-терк угъай, ичерге керекди.

Семиз эт жюрекге ауурду

Семиз эт адамны саулугъуна хата келтиргени эрттеден бери да белгилиди. Алай бу тюрлю ашарыкъны артыгъы бла хайырланыудан чыкъгъан хаталаны тизмелери кёпден-кёп бола барады. Эт жаулары аслам болгъан ашарыкъланы жаланда кёп хайырланыу угъай, бир бири ызындан 10 кюнню ичинде ашау окъуна саулукъну биле-биле бузады.

Алимле гылыу чычханла бла бардыргъан сынауну кезиуюнде ачыкълагъанларыча, жаулу ашарыкъла берилип тургъан жаныуарчыкъланы кюч-къарыу жаны бла халлары бек осалгъа айланнган эди: этлерине керекли кислород жетишмей къала эди. Алай бла уа аланы жюреклери кюч-къарыу излеген ишге чыдаялмай башлайды.

Алайды да, алимле-экспертле адамлагъа айтхан оюмлагъа кёре, жашауда тириликни узакъ болжалгъа дери сакълар эм саулукълулай турур ючюн, семиз этден жарашдырылгъан ашарыкъланы кёп ашаргъа жарамайды.

Чачыгъызны кёп тарамагъыз

Чачны терк-терк тарау, бютюнда бег а аны парикмахерскийде жарашдыртыу, аны ёлтюреди, дейдиле белгили россейли алимле. Сынаугъа къатышдырылгъан 14 тиширыу бир кюнню ичинде ненча чач тюклери тюшгенлерин, бир кюнде башларын ненча кере тарагъанларын санап тургъандыла.

Алай бла тохташдырылгъаныча, тиширыу башын къаллай бир кёп тараса, чач тюклери аллай бир кёп тюшедиле. Алимле айтханларына кёре, башны тараргъа керекди, алай ол ишни асыры оздуруп этерге да жарамайды.

Жемишле терини сыйдамлай тутадыла

Жайны ахырында жемишле эм тахта кёгетле кёп боладыла. Россейли алимле алада терини жыйырылмай туруууна себеплик этген кёп къошакълы витаминни-эллаговая кислотаны тапхандыла. Тинтиучюле ачыкълагъанларыча, ол кислотаны териге сюрте-сюрте туруу коллагенни бузулуууна эм сууукъдан санлары ауругъанны селейтирге эм терини жыйырылыууну бек магъаналы эки сылтаууна чырмаулукъ этеди.

Андан сора да, жемишлени адамны саулугъун игилендириу жаны бла кёп тюрлю онглары болгъанларын да унутургъа жарамаз. Алада, жашил чайда, тахта кёгетледе эмда чертлеуюкледе бла къозлада табылгъан кёп къошакълары болгъан эллаговая кислота кючлю антиоксидантды, адамны къартлыкъдан, ракдан эм тюрлю-тюрлю токсинледен къоруулайды.

Поделиться: